sunnuntai 15. maaliskuuta 2020

Korkein oikeus
Seuraava vino teksti on lainausta voimassa olevista laeista. Olen yhdistellyt ja lyhennellyt, mutta en muuttanut

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa, lisäksi se valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan, lisäksi Korkeimmalla oikeudella on muitakin tehtäviä, sillä Tasavallan presidentti voi hankkia laista lausunnon korkeimmalta oikeudelta ja Tasavallan presidentti voi yksittäisessä tapauksessa saatuaan lausunnon korkeimmalta oikeudelta armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta joko kokonaan tai osittain.

Korkein oikeus on päätösvaltainen viisijäsenisenä, mutta tästä on poikkeuksia. Valitusluvan myöntämistä koskeva asia käsitellään ja ratkaistaan kahden tai kolmen jäsenen kokoonpanossa.
Yksi jäsen voi päättää välitoimesta sekä turvaamistoimesta, täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä ja muusta väliaikaisesta toimenpiteestä sekä käsitellä ja ratkaista asian, jos muutoksenhakemus on peruutettu kokonaan. Jaostossa, jossa on yksi jäsen, voidaan käsitellä ja ratkaista asia, joka koskee turvaamistointa, täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä taikka muuta vastaavaa väliaikaista toimenpidettä.

Yksi jäsen voi:
1) jättää tutkimatta  samassa asiassa tehdyn uuden ylimääräistä muutoksenhakua koskevan hakemuksen;
2) jättää tutkimatta tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevan hakemuksen, jos hakija ei ole käyttänyt oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa siten kuin 15 luvun 1 §:n 4 momentissa säädetään;
3) käsitellä ja ratkaista asian, jos ylimääräistä muutoksenhakua koskeva hakemus on peruutettu kokonaan;
4) päättää ylimääräiseen muutoksenhakuun liittyvästä välitoimesta, turvaamistoimesta, täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä ja muusta väliaikaisesta toimenpiteestä.

Jos korkeimmassa oikeudessa yksi jäsen käsittelee ja ratkaisee asian 9 tai 10 §:n nojalla, hän voi päättää myös puolustajan, oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön palkkiosta ja kulujen korvaamisesta sekä velvollisuudesta korvata oikeudenkäyntikulut ja todistelukustannukset.

Yllä olevalla jäsenellä tarkoitetaan oikeusneuvosta eli Korkeimman oikeuden jäsentä, jonka nimittää Tasavallan presidentti, ja nimitys on pysyvä. Korkeimman oikeuden jäsenellä on siis tuomiovaltaa, jota hän käyttää ilman jääviyttä tai jäävää itsensä. Korkeimman oikeuden presidentti johtaa Korkeinta oikeutta. Korkeimman oikeuden nykymiehitys on presidentti ja 18 oikeusneuvosta.

Jos korkeimmassa oikeudessa käsitellään myös Sotilasoikeudenkäyntiasioita on mukana muutama vähintään everstin arvoista sotilasjäsentä.

Korkeimmassa oikeudessa on kansliapäällikkö ja parisenkymmentä esittelijää, jotka tuovat ja esittelevät asiat jaoistolle, minusta heilläkin on  "vaikutusvalta", jota ei kuitenkaan minusta voi välttää, mutta asia on hyvä tiedostaa jääviysmielessä.

Korkein oikeus ei ole automaattinen valitusväylä, vaan se käsittelee lähinnä ennakkotapauksia.

Hallintoasiat käsitellään hallinto-oikeuksissa, ja mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)