torstai 25. heinäkuuta 2013

Turun sää jää logon varjoonLaitoin Ylen www-lomakkeen kautta maininnan siitä, että uudessa hienossa ja raikkaassa sääkartassa jää aluksi etelän sää logon alle.

Koska mitään korjausta asiaan ei ole tullut, niin nappasin kuvan tv-uutisten alkulogosta.

Ylen uutisia katson päivittäin aamulla ja illalla, tämä asia minusta voitaisiin myös muuttaa. Etelä-Suomessa asuu valtaosa väestöstäkin.

sunnuntai 21. heinäkuuta 2013

Wäinö Aaltosen kotitalo on Hirvensalossa


Wäinö Aaltosen kotitalo on Hirvensalossa ja ovat punaisia taloja Hirvensalon vanhan sillan lähellä, seuraava talo on muuten ns Lehtitalo, josta on valokuvia muualla, en laita kenenkään asuintalosta tänne kuvaa, mutta hieno keltainen talo.

Wäinö Aaltonen (1894 - 1966) muistetaan kuitenkin veistoksellisista patsaistaan, jotka kaikki ovat ilman vaatteita, kuten nainen yläkuvassa. Kehikon kohdalla on laatan mukaan ollut Wäinö Aaltosen ateljee.

Wäinö Aaltosen museon edessä on myös kolme patsasta, valokuvassa vain kaksi.


Joen takaa WA-museo näyttää tältä

Paavo Nurmen patsas on myös Wäinö Aaltosen veistämä luultavasti suomalaisille tutuin. Kuten myös Eduskunnan istuntosalin patsaat: Raivaaja, Henkinen työ, Tulevaisuus, Usko ja Sadonkorjaaja. Kuvia en laita, olen kyllä ollut kahdesti Eduskunnan istuntosalissa kierroksella.


Turussa Konserttitalon edessä on Wäinö Aaltosen patsas "Kun ystävyyssuhteet solmitaan" Göteborgin kaupunki on lahjoittanut Turun kaupungille Aninkaisten ammattikoulurakennuksen.

Talo on laajentunut, mutta myös Turun  konserttitalon rakennusvaroista alkuosa on tullut Göteborgista.

Patsaan alkuperäiskappale on Göteborgissa ja tämä Turussa oleva on kaksoiskappale. Ihmiset ovat (lähes) alastomia Wäinö Aaltosen tyyliin, hevosista toinen on tamma, jossa on naisratsastaja. Miehen ratsu on luullakseni ruuna (voi olla ori)

Wäinö Aaltosen seuran talo on Moikoisissa

tiistai 16. heinäkuuta 2013

Yksityinen parkkivalvonta on tehokasta, mutta minusta tarpeetontaYksityinen parkkivalvonta on tehokasta. Sain itse valvontamaksun, jonka perusteista reklamoin tilannetta olen tarkastellut täällä ja täällä.

Yksityisoikeudellinen valvontamaksu tuli todella nopeasti, koska olin enintään kolme minuuttia poissa autolta hakiessani vaimon pinoamia tavaroita kirpparilta.

En ollut mielestäni tehnyt sopimusta parkkeeraamisesta, puhtaalla omalla tunnolla voin sanoa, että en ollut nähnyt kylttiä, eikä alue ole maksullinen parkkipaikka, maksulappu löi ällikällä, koska auto oli vain kiekkopaikalla laatikoiden kantamisen ajan. Toisaalta kyltti on kyllä näkyvällä paikalla, ja kiekon kuva oli seinässä, eli maksu oli aiheellinen.

Reklamaation vastaus oli varsin lyhyt ja vastasin siihen, ja paluuposti tuli varsin äkkiä, ja selvisi, että maksua ei peruuteta, ja minulla on mahdollisuus katsastaa asian lainmukaisuus oikeusistuimessa. Viestintä oli siis nopeaa ja tehokasta.


Kiekon käytöstä muistutettiin kylttien lisäksi esim. näin
***
Tämä yksittäistapaus on osaltani loppuun käsitelty, mutta seuraavaksi käsittelen asiaa yleisellä tasolla.

Perustuslain 124§ kuuluu seuraavasti
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle
Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.
***
Minusta "sakkolaput" ja pysäköintivirhemaksut pitää olla virkamiesten antamia. Itse en saanut paperista päätöstä kuin maksusta. Reklamaation vastauksena luki vain yrityksen nimi, ei käsittelijän nimeä, ei arvoa, ei puhelinnumeroa. Asian jatkokäsittely olisi tapahtunut käräjäoikeudessa ei hallinto-oikeudessa.

Hallintolaki antaa mahdollisuuden "julkisen asian" jatkokäsittelystä hallinto-oikeudessa, tämä on siis yksityisoikeudellinen valvontamaksu. Hallintolain kuudennessa luvussa määrätään asian selvittämisestä ja kuulemisesta ja seitsemäs luku päätöksen antamisesta ja perustelemisesta hyvä laki, hyvät pykälät, joita käytetään jos viranomainen hoitaa tehtävää.
Joitain hyviä pykäliä, välttämättä ei koko pykälää

Hallintolaki 6.6.2003/434
6 luku Asian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen
31§ Selvittämisvelvollisuus
Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen

34§ Asianosaisen kuuleminenAsianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun....

7 luku Asian ratkaiseminen
43 §  Päätöksen muotoHallintopäätös on annettava kirjallisesti.
Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi.
Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista siten kuin siitä erikseen säädetään.

44§ Päätöksen sisältö
Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi:
1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta;
2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu;
3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä
4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä...

45§ Päätöksen perusteleminen
Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset....

46§ Oikaisuvaatimusohjeet
Jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaadittava oikaisua erikseen säädetyssä oikaisuvaatimusmenettelyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa.
Oikaisuvaatimusohje on annettava myös silloin, kun erikseen on säädetty hallintopäätöksen saattamisesta viranomaisen käsiteltäväksi muuna kuin muutoksenhakuasiana.
Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta.
*****

Samat ongelmat saattavat tulla minkä tahansa hallintotehtävän tai koulun yksityistämisen yhteydessä. 

Minusta ei pitäisi yksityistää hallintotehtäviä, julkista koulutusta tai muuta hallintotehtävää, silloin "asianmukaisuuden" valvonta ja muutoksen haku on vaikeampaa.

Ymmärrän yksityisen parkinvalvonnan tarpeen ja tehtävän. Jos kiinteistö omistaa tontin, jossa on parkkipaikka tai jossa parkkeerataan, toki pitää olla keinoja saada luvaton pysäköinti loppumaan. Oman autopaikkani eteen rivitalomme piha-alueella on monesti pysäköity enkä saa autoani siirtymään. Se harmittaa. Olen vain odottanut tai soittanut puhelinnumeron rekisterikilven perusteella.

Tehokkuus on tärkeä, mutta myös muutoksenhakumenettely ja oikeusturva. Olen siksi sitä mieltä, että verovaroilla pitää kustantaa poliisille lisää resursseja, vastaavat säästöt voidaan nipistää liiallisesta subjektiivisten etujen nipusta.

Olen Perustuslain 2§:n kannalla nyt ja jatkossa
"Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia".

Lopullinen mielipiteeni on siis
Hallintotehtävät ja tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, on oltava minusta vain viranomaisella. Olen samalla kannalla kuin Eduskunnan perustuslakivaliokunta (luullakseni) ja KKO:n päätös yksityisestä parkkivalvonnasta on minusta vain yksittäistapaus, tapauslyhennelmän mukaan pysäköinti laputustilanteessa oli ollut toistuvaa paikalla, jossa olisi pitänyt olla pysäköintilupa.

Antaisin kuitenkin yksityiselle sopimusoikeuden ja laputusoikeuden tilanteessa, jossa alue on aidattu ja alueella on parkkiautomaatti tai puomi tai tilanteessa, jossa kaikilla pitää olla oma paikka. Kaksi viimeistä kuvaa ovat Helsingistä, ja minusta näissä tilanteissa ehdot ovat selkeät, aidattu tai puomitettu alue eli minusta asia on kunnossa.
***
17.10.2013 Johannes Koskinen Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ennakoi, että parkkifirmat joutuisivat avustaviin tehtäviin, en ole nähnyt mustaa valkoisella, eikä lakia ole tietenkään säädetty eikä se tietnkään voi tulla kovinkaan pian voimaan, mutta suuntaa ja periaatetta tässä on haettu.

perjantai 12. heinäkuuta 2013

Slalom-mäestä parturoidaan sata puutaHirvensalon Slalom-mäestä kaadetaan puita rinteen muutostöiden vuoksi. Ilmeisesti rakennetaan freestyle- ja kumparerinne ja sata puuta kaadetaan. Ilmoitus rinteen muutostöistä ylhäällä. Tässä on siis kyse kaupungin rahoittamasta työstä.


Tässä karttaklippi violetin pinkki linja on kakkoshissilinja punaisen nuolen kohdalta puu kaatuu

rinne alhaalta päin 12.7.2013
Kävin (lauantai)-aamulla mäen toisella hissilinjalla. Kävelin jäniksen perässä rinnettä (violetti viiva kartassa), mutta työt olivat käynnissä, joten en mennyt aivan ylös asti.

Kävin 23.7.2103
Kuten yläkuva, mutta puuttomampi, kuva otettu 23.7.2013
25.8.2013


Linjaa alaspäin, heinäkuun alussa
Jonkin verran oli tosiaan puita ennätetty kaataa, ja 18.7 paljon lisää, eli huomattavasti enemmän
Lähempää näyttää tältä

ja tältä näyttää yläkartan punainen nuoli-kohta
Kävin iltapäivällä ylärinteessä ja sieltä näkymät ovat seuraavat

Tämä on mäen korkein kohta parakki on suhteellisen uusi ilmestys
Tässä kaivuri rinteessä
Tässä on työmaata.

Puita on kaadettu varsin paljon, tilanne 20.7.2013. yllä ja alla 24.8.2013


Slalommäen huippu on tuttu paikka, käyn pyörällä, juosten tai sauvajuoksutreeneissä mäen huipulla kesäaikaan. Kun mäkiautorata on tullut en ole käynyt siellä muuta kuin katselemassa maisemia, jotka ovatkin upeita.

Tässä syntyy rinnettäJoka viimeisessä kuvassa "valmis" eli 28.9.2013

Mäki 9.2.2014

torstai 11. heinäkuuta 2013

Matlock jaksot


Tässä postauksessa vain Matlock-jaksot, ja niistä huomioita, Matlock-sarjasta ja hahmoista postaus on  täällä

Ensimmäinen kausi, jaksot
Osa 1 The Diary of Perfect Murder pilottijokso, ei liene tullut TV5:ltä eikä ehkä Yleltäkään, mutta on Matlock DVD:llä, missä ei suomenkielisiä tekstejä.
Pilottijakso on noin puolentoista tunnin mittainen. Steve Emerson on toimittaja, joka käy ex-vaimonsa Linda Coolidgen (Katherine Cannon) luona, koska hänellä on juttu mafiakytkennöistä politiikassa. Linda Coolidge ammutaan ja Emersonia epäillään murhasta. Ben Matlock nähdään jakson alussa oikeussalissa, jossa syytetty vapautuu, sillä ruumista ei ole löytynyt, ja Matlock sanoo kadonneen tulevan ovelle, kun hän on laskenut kymmeneen. Kukaan ei tule, mutta koska kaikki katsoivat ovelle, se merkitsee, että on järkevä epäilys, että kadonnut elää. Benin ovelle osoitus on alkunäytössä. Tässä jaksossa on Tyler puvussa, ja Matlock tuo oikeussaliin ratkaisuhetkellä kolme tv:tä ja kelaa jonkun näköiseltä videonauhurilta uutiskuvaa. Ja nimikyltin avulla todistaa syyllisen olevan vastuussa ruumiista ja siten pelastaa puolustettavansa. Eli ensimmäisessä kuvassa on nimikyltti, toisessa ei ole, se on tipahtanut tekohetkellä ja kolmannessa nimikyltti on, koska hän on käynyt tunnistamassa ruumiin, ja on löytänyt kylttinsä. Tässä jaksossa on myös Matlockin tytär Charlene, mutta näyttelijä on eri, ei siis Linda Purl, vaan Lori Lethin (nimi poimittu alkuteksteistä). Ben hoivaa ja rajoittaa häntä. Richard Newton on jo tuomarin töissä, tosin nimeä ei mainita, kaveri oli tuomarina 50 kertaa. Jaksosta kaksi alkaen Richard Cookseynä. Burton Hawking on syyttäjänä. Jakso lienee esitetty USA:ssa 3.3.1986

Nämä aina uusitaan, nyt viimeksi TV5:lta aiemmin YLE:llä.

Osa 2 The Judge, TV:ssä ensimmäinen jakso  nimellä Tuomaripeliä

Jakson alussa Carter Addison (Dick van Dyke) murhaa naisen JoAnn Leen hotellihuoneeseen, syy sälyttyy suihkussa olevan pojan ja petikaverin Kevin Meredithin niskoille. Ilmenee, että murhaaja siis Carter Addison on jutun tuomari. Matlockin tytär Charlene saa Benin hoitamaan jutun hyväntekeväisyytenä. Tuomari yrittää saada juttua pois Matlockilta ja lahjoo todistajia. Ben arvaa, että tuomari on syyllinen, nuori tyttö on maksanut vuoden vuokran hotellihuoneen tapaisesta asunnostaan etukäteen eli peräti 32 000 $. Ben hiostaa tuomaria, jonka paheisiin nuorten naisten ja murhan lisäksi kuuluvat hyvä konjakki ja piippu. Ben  saa hänet kiikkiin Tylerin avustuksella, ja pyytää tuomaria kuulusteltavaksi istuntoon, jossa ei ole valamiehiä, mutta tuomarina monissa tulevissa jaksoissa oleva Richard Cooksey. Jaksossa on myös yksityisetsivä Tyler Hudson, sekä syyttäjä Burgess. Matlockin huoneessa oli tässä jaksossa vesiautomaatti.

Osa 3: Strippaaja (The Stripper), 
Jaksossa mies pukeutuu toisinaan naiseksi, ei minusta aiheeltaan niin kovin hyvä jakso, jossa strippaajaa syytetään ex-miehensä Jason Hardiman murhasta, ja taustalla on huoltajuusriita viisivuotiaasta Jimmy pojasta. Ex-mies itse asiassa on estänyt syytettyä naista tekemästä mitään muuta työtä.
Jaksossa selviää, että Matlock on avustanut murhattua huoltajuuskiistassa. Hän puolustaa naista Carla Evansia (jota näyttelee Kerrie Keane, joka esiintyi kahdesti sarjassa) ilmaiseksi, koska hän tajusi, että oli ollut väärässä edellisessä jutussa, eli huoltajuus tuomittiin oikein, vaikka hän siis hävisi juttunsa. Matlock voittaa tämän jutun. Tässä jaksossa Tyler aikoo lopettaa työt onnistuneiden osakekauppojen ansiosta, mutta se joka laulaen tulee, se viheltäen menee, eli Tyler häviää rahansa. Tässä jaksossa Charlene kuulustelee osaa ihmisistä, ja Ben Matlock itse syytettyä. Tässä tulee vitsi Doug  - Duck äänneasun miltei samankaltaisuus, joka suomalaisille aukeaa huonosti. Kaksoispersoonan nimi on Helen Shelley, eikö Frankenstein kirjan kirjoittaja ollut Mary Shelley?
Matlock käy strippiluolassa, ja se maksaa hänelle vitosen, vaikka Ben sanoo, että eivät riisu edes kenkiään. Tässä kenkäjuttu tulee siis myös ilmi ja jaksossa Matlock soittaa banjoa ja laulaa. Cooksey on tuomarina ja Burton Hawkins on syyttäjänä (on mukana myös alkunäytössä), kaveri oli pilottijaksossa ja tämän jälkeen neljästi. Luutnantti Bob Brooks tarjoilee sikareja, on ylpeä poikavauvan isä.

Osa 4 Suhde (The Affair), 
Aviosängystä poikkennut rikas mies Richard Ward murhataan, ja veitsi kädessä löytynyttä palvelijatarta Sonia Cardenasta epäillään. Miehen uusiovaimo Christina (Carolyn Seymour, joka esiintyy myös kadessa muussa Matlock-jaksossa eri roolissa) palkkaa Matlockin 100 000 $:n palkkiolla, ja ilmenee, että Matlock on tehnyt asianajotehtäviä 25 vuotta. Charlenen "ex-heila" Clark on murhatun poikapuoli. Tyler aikoo ryhtyä pelaamaan biljardia mutta se jää, toisessa jaksossa Tyler osaa pelata varsin hyvin. Ruumiin ääriviivat merkitty liidulla, ja on alkuteksteissä, kuten Tylerin pakoonjuoksukin, on siis tästä jaksosta. Jaksoon liittyy myös kiristystä epäillyn lapsen osalla ja loppuratkaisu saadaan niin, että syytetty kertoo, mitä on tapahtunut, eikä kuten yleensä, että Matlock hiostaa tunnustuksen tai selkävoiton syyllisestä. Jeff Conaway näyttelee murhatun poikaa, ja näyttelijä roolitti myös Kauniiden ja rohkeiden Mick Savagen. Syyttäjänä on näyttelijä Philip Sterling, joka oli myös kahdessa muussa roolissa eri Matlock-jaksoissa. Hyvä jakso.

Osa 5 Viettelys (The Seduction) 
Tämä on kiinnostava jakso. Jalkapallojoukkueen naisomistaja murhataan, ja syylliseksi epäillään huippupelaaja Brad Binghamia, jota näyttelee Dallasin "Mark Grayson" eli John Beck. Myös Nancy Stafford esiintyy, mutta eskorttipalvelun tyttönä Karen Nelsonina, jonka oikea nimi on Carolinen Nathan.  Matlock käy tapaamassa escorttityttöä, mutta  Matlock kurkkaa vain muistikirjaan jättää 300$:aa hotellihuoneeseen ja narauttaa rakkauden ammattilaisen väärän valan yrityksestä. Kohta on ykköskauden alkunäytössä. Nancy Stafford tuli sarjaan myöhemmin asianajajaksi Michelle Thomasina, kun Charlene lähti sarjasta pois. Alkutekstien liitutaulu esittää Binghamin asunnon pohjapiirustusta, samoin kuin Tylerin kohtaaminen "Tiny" Listerin erittäin pitkän ja lihaksikkaan miehen kanssa. Ylimääräistä huumoria tuo rumia puhuva papukaija, joka lienee homssuisen vastaanottoapulaisen, ei siis Cassien, joka oli kakkoskaudella vakiohenkilökuntaa. Murhan motiivina on raha, jalkapallojoukkueen osuus maksaa 35 miljoonaa $:a. Jaksossa Karen on viimeinen hiillostettava, ja oikea syyllinen pidätetään...

Osat 6-7 Gangsteripomo (The Don) 
Gangsteripomo Nicholas Baron (José Ferrer) on päässyt vankilasta, ja harvennuksia tapahtuu. Vanhaa miestä epäillään ja syylliset voisivat löytyä kilpailevasta perheestä tai oman perheen sisältä. Matlock puolustaa "Donia" ja samaan aikaan Matlockia aletaan kiusata, Charlene otetaan kiinni, väärä todistaja ujutetaan puolustukseen. Vanhan Donin mukaan Matlock olisi köyhistä oloista ja Benin isä olisi kuollut kolarissa, Benin vaimo taas kuoli kun Charlene oli pieni. Matlockilla on flunssa tai heinänuha. Homssuinen vastaanottoapulainen on vielä töissä. Charlene tuntuu deittaavan aina jonkun toimeksiantajan pojan kanssa. Syyttäjän nimi on James McShane ja Canonin näyttelijä eli William Conrad ja mafiapomon poikaa näyttelee Joe Penny, esim. Koira haudattuna -sarjassa, ja muutamassa osassa Sopranoksessa. Tuomarina nuijii Irene Sawyer. Tarkkailin valamiehistöä. Minusta yhdessä kohdassa, kun Matlock esittää asioita liitutaululla, valamiehistöä ei ole paikalla, ja myöhemmin en nähnyt erästä aiemmin ollutta valamiestä.
"Mafiaperheet" muistuttavat hieman Sopraanosta. Uima-allasta pihalla, lapsia on, taloudellisena kulissina jätehuoltoyritys ja kukkakauppa. Puutarhurina vanha linnakundi. Syyllinen saadaan kiinni valokuva-albumista leikatulla valokuvalla ja auton etuistuimen paikalla.

Osa 8: Siskokset
 (The Sisters) 

Vaaleat McCulloughin sisaret Julia (Gail O'Grady)  ja Emily (Diane Behrens) tekevät "täydellisen murhan". He eliminoivat Esther-tädin ja yrittävät vierittää syyn Harold-sedän niskaan. Tämän voi todeta, koska se selviää heti, he petaavat itselle alibin esimerkiksi kirjastossa Emily pukeutuu hetkeksi Juliaksi. Kirjasto toisin kuin Suomessa on myöhään auki klo 22 asti, mikä ei ole uskottavaa.
Julia on suunnitellut rikoksen "poikkeavan psykologian projektin" kurssilla, ja Julia onkin siskoksista kovempi pala Matlockille, Julia on maisteri ja tekee PhD-tutkintoa. Hänessä on samaa tunteetonta ylimielisyyttä, kun Dostojevskin Raskolnikovissa. Se tuli mieleen, kun Emily puhuu venäläisen kirjallisuuden kurssista, ja myös ekonometrian kurssista, joka on taloustieteen liittyvää "tilastollista analyysia".
Ben saa todisteet esimerkiksi sanomalehdestä. Julia tulee myöhemmissä kausissa "kiusaamaan" Matlockia. Emilyn sen sijaan ei kestä sisarensa kovuutta vaan pehmenee. Diane Behrens esiintyy sarjassa muissa osissa. Sisarusten "täydellinen murha" osoittautuu vähemmän täydelliseksi, ja tuomio ylimielisille siskoille rapsahtaa.

Osa 9 Kiero kyttä (The Cop), 
Jakson alussa Benillä on kotivaatteena vaalean ruskea nahkatakki, ahkeroi kanalassa ja myy vanhaa autoa. Toisaalla Joe Peters nimistä poliisia syytetään murhasta. Luukuttaja Harry Landers on tapettu Petersin aseella, joka oli varastettu, kuten virkamerkkikin. Landersilla ja Petersillä oli riitoja.
Kyse on "kieron kytän" omasta lahjusten otosta ja valehtelusta ja lavastuksesta. Ben saa kaverin kiinni oikeussalissa virkamerkin vaihtamisen jälkeen satimeen. Benille nakkisämpylä maistuu ja työ luistaa. Petersiä esittää Hector Elizondo, joka esiintyi Beverly Hills kyttä III:ssä ja 141 kertaa Chigacon lääkäreissä. Poliisipäällikkönä on Frank Daniels (yhteensä 8 kertaa Matlockissa), ja tuomarina Irene Sawyer, myös Tyler, ja Charlene ovat jaksossa.

Osa 10: Poptähti (Angel) 
Angel on vaaleatukkainen naispoptähti, jonka manageri Lou Pierson murhataan, eikä Angelilla eli Margaret Dinelolla ole käsitystä missä bileissä oli ollut. Oikea tekijä selviää ja motiivikin, kyse on muusikkopiireistä, ja biiseistä. Tyler taas kauppahommissa osti kaksi tonnia pekaanpähkinää. Tuomarina Richard Cooksey. Ben soittaa banjoa ja laulaa, mutta selvittää murhaajan. Eräs nauha aiottiin soittaa vanhalla kelamagnetofonilla, ja Charlestonin parkkikuittia käytetään todisteena. Tässä tarinassa, kuin useissa muissa on tavallaan kaksi rikosta eli murhataan ja yritetään lavastaa toista syylliseksi. Angelia eli Marcett Danelloa esittää Kari Lizer, joka Cassiena esiintyi toistakymmentä kertaa sarjassa vastaanottoapulaisena (Cassie), ja on crediteissä 25 kertaa en tunnistanut Lizeriä niin meikattu Angel on. Tiettävästi hän on näytellyt sarjassa The New Adventures of Old Christine "Edessä uusi elämä" monesti sekä tuottanut sarjaa. Jaksossa esiintyy myös Betty Lynn, joka oli Don Knottsin tyttöystävä Andy Griffith -showssa 26 kertaa ja Matlockissa Sarahina 4 kertaa, toimii vastaanottoapulaisena.

Osa 11: Professori.
Matlockin entistä professoria Erskine Tatea syytetään rattijuopumuksesta ja yliajosta. Professorille oli pidetty juhlat, jossa juodaan shampanjaa, ja assistentti James Billings juottaa tyrmäystippoja. Kahden opiskelijan kanssa Wallacen ja Lanen avulla Billings lavastaa Taten rattijuopoksi ja yliajajaksi. Tämä tulee ilmi jakson alkuosassa. Matlockin pitää puhdistaa Taten maine. Tekoon on vahva motiivi, mikä ei liity opiskeluihin, mutta lakiin. Tässä jutussa Matlock tuo valkoisen koiran oikeussaliin ja saa syyllisen tunnustamaan, koiraa pahoinpidelty tapahtumapaikalla (mutta onko koira sama?). Alussa näkyy lakikirjoja esim. Criminal Law ja Criminal Law and processing. Jaksossa Matlock hyräilee ja harjaa pulisonkejaan, juo paperimukikahvia ja kiillottaa kenkiään. Koiraa ei siis kannata lyödä. Cooksey on tuomarina ja Burgess syyttäjänä.

Osa 12 Joulupukki (Santa Claus) 
Todellista joulumieltä tässä jaksossa, jossa Koren sodan veteraania joulupukkina toimivaa Tom McCabea syytetään ison frman johtajan Alan Rollinsin murhasta. Murhaaja oli pukeutunut joulupukiksi, mutta kengät oli varsin kiiltävät. Motiiviksi tarjotaan Rollinsin halua häätää köyhät pois vuokratalosta, missä syytetty kissoineen asui. Tässä tarinassa poliisina  on Brooks, ja tuomarina Richard Cooksey. Rikollista Mark Harrisia esittää Barry Jenner, joka esitti jaksossa The EX Julie Marchin ex-miestä, joka toimi syyttäjänä. Ben karsii yhden epäillyn pois, koska tällä oli kissa-allergia, ja asunnossa oli kissa. Murhalle ei ollut edes motiivia, joka oli mustasukkaisuus, mutta murhaaja erehtyi häntäheikistä.
Syyttäjä luopui syytteestä Matlockin keksittyä ovelan soiton siirron ja kuuli puhelunauhoitteesta kellon äänen. Sarah (Betty Linn)  vastaanottoapulainen oli vielä tässä jaksosta. Todellista joulumieltä osoittaa, että Matlock otti työn muiden vuokralaisten pyynnöstä, ja häätö perutaan oikeudenkäynnin jälkeen. Varajohtaja kävi köyhien luona syömässä. Minusta hyvä joulujakso.

Osa 13 Kokkisota (The Chef) 
Jaksossa on naiskokki Victoria Edwards syytettynä ex-miehensä murhasta, joka tapahtuu kokkiohjelmassa myrkyn kautta. Pääosan esittäjä on Kuplan rouva Campell eli Cathryn Damon. Epäiltyjä on liuta, mm. kokkitoimittaja, leipuri, ravintoloitsija, ja motiivi löytyy ja väline miten myrkky on toimitettu kastikkeeseen. Tyler voittaa chili-kastike kilpailun ja 2000$, joka karttuu pokerissa kymmenkertaiseksi. Benin kanoja näytetään ja kananmunat liittyvät murhaan, ja banjon soittoa kuullaan, sekä Benin setterin näköinen koira esiintyy. Tyler piipahtaa leipomossa, Ben keittiössä, ja nouvelle cuisinesta puhutaan, lienee ranskalaisen keittiön termistöä ilmeisesti tietty suuntaus, hyvää ruokaa syödään, vaikka se ei oikeussalissa maistukaan. Ben tuo lieden ja pöydän ja kastiketta syntyy. Syyttäjänä Lloyd Burgess ja tuomarina Richard Cooksey.

Osa 14 Kirjailija (The Author). 
Hastingsin kylässä vanhapiika Mary-Ann Newton on "kirjoittanut" "Salaiset tunnustukset". Syntyy kohinaa, ja Newtonin vieraana ollut Pastori Deluca murhataan. Monella on motiivi, lääkäri Phillip Eagen pidätetään, on uhkaillut tv:n kautta kirjailijaa.
Murhan motiivina on se, että kirjalla oli haamukirjoittaja, syyllinen halusi olla ainoa kirjoittaja, joten pastori piti raivata tieltä. Pastori oli väsäillyt useita käsikirjoituksia esim. Aatamin käärme. Valekirjailija toteaa Matlockille, että haluaa olla moraalisena esimerkkinä, mutta siis on syyllinen. Ben saa ratkaisevan todisteen teetarjottimen putoamisesta ja siitä, että kirja oli kirjoitettu Delucan kirjoituskoneella. Cooksey tuomaroi.

Osa 15 Äijäporukka (The Rat Pack),
Erään äijätrion "äijän" Alan Gardnerin tyttöystävä Deborah O'Keefe murhataan LA:ssa, kuka on syyllinen, no ei epäilty Alan, jota Matlock puolustaa. Kuplassa Billy Tatea näytellyt Jimmy Baio on yksi miehistä, mutta ei syyllinen eikä epäilty vaan "äijä". Jakso tapahtuu Los Angelesissa, missä naisen murhaan oli syynä kiristys ja huumekaupat, eikä poikaystävän mustasukkaisuus. Matlock luonnollisesti voitti molemmat jutut paljastaen syyllisen. Benillä on monesti todistusaineistoa, joskus voi olla liitutaulu, tällä kertaa ikkuna, jolla hän osoitti, että silminnäkijä ei voinut nähdä vastapäisen ikkunan hahmojen kasvoja. Lisäksi hän päätteli kylpytakin hihojen märkyydestä syyllisen eli Joshua Sinclairin, jonka pituus on 190 cm, ja syyllisen kello oli myös kastunut ja pysähtynyt, kuten Deborahin elämä.

Osa 16: Hoitaja (The Nurse) 
Tässä apulaissyyttäjä Julie March on ensimmäistä päivää töissä. Kun Julie ja Ben ovat hississä, se juuttuu. Julien auton rengas puhkeaa, ja Ben vaihtaa kumit. Ben on ihastunut, ehkä Juliakin. Ben soittaa banjoa ja laulaa sekä kiillottaa kenkiään. Ben voittaa jutun, jossa syytetään hoitajaa Kathy Dawsonia miljonäärin Peter St Johnin murhasta, Kathylle on luvassa 115 milj $:n perintö, jos ja kun hän on syytön, syyllinen nimittäin löytyy perheestä. Hoitaja oli avioitumassa murhatun kanssa, jota ei siis pistänyt päiviltä. Kathy tosin on vielä vanhoissa naimisissa. Petollinen mies valehtelee oikeudessa vaimostaan.
Todellista syyllistä Lacey St. Johnia näyttelee Cristine Rose, joka on vieraillut monessa sarjassa. Todisteet Ben kaivaa sisäpuhelinkytkennöistä, ja tukikorsetista. Cristine Rose on näytellyt Jackie Kennedyä jossain tv-elokuvassa, ja Vaihda vapaalle Ferris Bueller sarjassa sekä Heroesissa. Tuomarina oli Arthur Beaumont, joka oli tuomarina 11 kertaa, hän esiintyi Harry Snowdenina Perhe on pahin -sarjassa. Sarjaa katsoin, mutta hahmoa en muista mutta ei ollut esim. vävypoika. Jaksossa Tyler varjostaa Kathyn miestä Eric Dawsonia (Billy Zane näyttelee, sivuosia paljon Twin Peaksin kakkoskaudella viidesti)  ja Tyler juo vettä vesiautomaateista, jotka olivat suosittuja Suomessa vasta 2000-luvun alussa. Kathyn mies on töissä autokorjaamolla, jossa vanhanmalliset kellokortit ovat kellokorttitaulussa.
Matlockilla on oikeusistunnossa liitutauluun piirretty talon huonejärjestys, jossa on siis Laceyn huone. Hän käytti lääkettä nimeltä Monocane, joka wikipedia haun mukaan on kuvitteellinen lääke, joka olisi mainittu kahdessa muussakin jaksossa eli The Heist (on loppukausien jaksoja) ja The Hucksters, Humpuukia, kakkoskaudelta, jossa on kaikenlaista terveystuotetta.

Osa 17 Vanki (The Convict) 
Tässä ilmenee, että Matlock on hävinnyt jutun 1979 eli kuivana kesänä seitsemän vuotta sitten. Syyttömänä John Colterin murhasta istuu vankilassa Vietnam-veteraani Les Mathews, joka seitsemän vuoden jälkeen on pääsemässä ehdonalaiseen, mutta joutuu tappeluun vankilan kirjastossa, ja toinen osapuoli Wayne Lashley kuolee. Epäiltyjä on vainajan leski Andrea, hänen poikaystävänsä Roger Bundy ja Lashleyn yhtiötoveri Sam Dolan. Kuka onkaan Lashleyn inttikaveri, ja kenen puhelinnumero on 5556960, ja kuka on töpännyt sateenvarjon kanssa 9.8.1979. Ben saa selville kaiken tämän ja siis syyllisen molempiin murhiin, ja jaksossa sataa paljon, ja Ben todistaa sateenvarjon avulla murhaajan ja palkkamurhan tilaajan. Akukohtauksessa sateenvarjosäilytyksessä on uhrin musta sateenvarjo, siihen työnnetään syyllisen musta sateenvarjo, tämän jälkeen vaimon punainen sateenvarjo. Myöhemmin Charlene työntää säilytyskoppaan mustan sateenvarjon Benin toimistossa.
Murhan motiivi on ahneus. Tylerkin on vankilassa etsimässä tietoja ja hän löytää mustan kirjan jossa kontaktitiedot. Eräs valheellinen todistaja Foley, joka kävi vankilan kirjastossa ja näki teon, todistaa valheellisesti, mutta Ben osoittaa, että hän ei osaa lukea. Tässä jaksossa on muuten tyypillinen amerikkalainen "sarjahuone" eli etualalla tarjotin, jossa viinapulloja, jossa laseja, mutta pulloissa ei etikettejä.
Jaksossa Ben hakee kotipihaltaan sanomalehden, joka on litimärkä, kohtauksessa on minusta samanlaista tallustamista, kun Tony Soprano hakee aamulehden pihalta. Tony Sopranosin näyttelijä James Gandolfini valitettavasti kuoli vain 51 vuotiaana kesäkuussa 2013. Sopranos on myös lempisarjani ja olen katsonut kaikki kaudet ja jaksot. Syyttäjänä on Burton Hawkins, joka oli sarjassa kuudesti ja tuomarina Irene Sawyer.

Osa 18-19 Sotaoikeus 1-2/2 (The Court-Martial) 
Matlock viettää sunnuntaita valkoisessa talossaan, kun eräs rikas tuttava pyytää Beniä puolustamaan poikaansa sotamies Hughesia (sopivat 100 000$:n maksun :), jota syytetään armeijassa luutnantin murhasta. Aiemmin on näytetty tilanne, missä luutnantti on tapettu pistimellä. Syytetty on sotamies, ja murhattu on simputtavainen luutnantti. Simputukseen liittyy hauska pikkuseikka. Luutnantti vinoilee monelle parranajosta, mutta ei eräälle tummalle kaverille, jolla on pienet viikset! Juuri tällä kaverilla on umpisuolivaivoja ja hän menehtyy maastoharjoituksessa. Syytetty menee riehumaan upseerikerholle, josta löytyy myöhemmin luutnantti pistimellä surmattuna.
Tyler joutuu armeijaan sotamieheksi, on oikeasti kuitenkin luutnantti. Upseerit pelaavat pokeria takahuoneessa, jossa seinällä on taulu, jossa luki suurinpiirtein Woman help us to win the war. Murhattu oli muuten ollut Grenadalla.ja taulun vieressä oli peili, joka on omituinen yksityiskohta pokerihuoneessa. Peli on kuitenkin kokaiinikaupan voittojen jaosta eli motiivi löytyy, varuskunnassa on laitonta toimintaa, kyse on salaliitosta ja syyllinen tai syylliset löytyvät. Jaksossa on varsin tunnettuja tv-sarjanäyttelijöitä upseereina, eli kannattaa katsoa näyttelijälista, mutta esimerkiksi Kuplan Chester. Murhattu tarttui murhaajaansa ketjusta, jossa tunnuslevy, josta jäi jäljet.
Charlene käyttää naisellisia avuja, Telex-laitteen käyttöön tutustutaan, vaikka eversti ei sitä osaa käyttääkään  ..
Jakson aihe on mielenkiintoinen monesti myöhemminkin on kyse salaliitosta, vaikka murhan luonnollisesti tekee vain yksi henkilö, mutta monta kertaa usea tietää, kuka murhan on tehnyt.

Osa 20 Terapeutti (The Therapist) 
Murhan tapahtumapaikka on Halvernin hoitola, missä käsitellään intiimejä ongelmia. Siellä on "hoidossa" elokuvatähti Brett Cassidy, jonka läsnäolo klinikalla selviää medialle, josta syntyy kohua, tapahtuu murha ja  Halvern hiljenee, paikan päälle tullut tähti ottaa astalon (harjoitustanko) kätösiinsä ja on siksi murhasta epäilty. Tapahtunee 2.2.1987. Oikeusjutussa Robert Cooksey on tuomarina ja Burgess syyttäjänä.
Charlene Matlock on Philadelphiassa, mutta jaksossa debytoi Cassie Phillips (Kari Lizer), joka tuli "töihin" Chicagosta, on saanut opiskelupaikan Baxterin lakikoulusta, mutta vain jos harjoittelupaikka on. Cassie on hieman yksinkertainen ja herttainen, mutta yritystä on ja Matlock ottaa hänet töihin, Kari Lizer esiintyi jo jaksossa Angel, Angelina vihaisena rokkarina, Cassien hahmo on kiltti perhetyttö, mutta tässä Cassie on kovin touhukas ja esittää Matlockin avustajaa ja jututtaa Brett Cassidya. Matlock narauttaa syyllisen videokamerakikalla. Syyllisen nimi on muuten Lindstrom, seuraavassa jaksossa Lindford.

Osa 21 Matlock syytettynä (People vs. Matlock) 
Matlock edustaa ay-pomoa O'Haraa, jota syytetään Keatonin murhasta. Pian Matlockia syytetään valamiehen lahjomisesta, kun valamies Harry Craven (Alan Blumenfeld, joka on rutinoitu sarjanäyttelijä) syyttää Beniä 50 000$:n lahjuksesta, koko toiminnan motiivi on ay-maksujen yönyli-talletusten korot, jotka syyllinen kanavoi itselle. Syyttäjä neiti Julie March on ensin syyttäjänä, sitten Matlockin puolustusasianajajana. Syyllistä Lindfordia näyttelee Arthur Rosenberg, joka kalastaja-jaksossa on syyttäjä ja ampuja, mutta nyt siis lahjoja ja murhaaja.
Matlock syö rakennustyömaalla tonnikalaleivän ja maitoa, joka maksoi 4,25 $, joka lienee ollut kallis hinta tuolloin. Ben Matlock osoittaa ristiriidan olevan tuolissa ja se on ratkaiseva todistaja. Linda Purl, joka on muuten asunut Japanissakin ja esiintyy vieläkin eri sarjoissa, oli viimeistä kertaa Charlene-tyttärenä.

Osa 22 Valokuvaaja (The Photographer) 
Randoll Brooks niminen valokuvaaja murhataan näyttelyn jälkeisenä yönä. Epäilty on entinen nuorisorikollinen ja valokuvaajan assistentti Amy Adler, joka sai potkut näyttelyiltana. Amy Adleria näyttelee Julie Ronnie, joka oli Santa Barbara -sarjassa (143 kertaa), syyllistä esittänyt Sherilyn Wolterkin esiintyi samassa sarjassa 28 kertaa ja muutaman kerran Baywatchissa.
Epäiltyjä on naistrio, josta valokuvaajalla oli kuvia "Eevan asussa" ja joita hän kiristi. Yksi lopetti maksamisen ja aloitti murhaamisen. Tuomarina on Cooksey ja Burton Hawkins on syyttäjänä. Matlock todistaa tapahtuneen ja murhaajan valokuvasarjan ja näyttelyn aikana otettujen kuvien suurennosten avulla, jota kamera otti automaattisesti. Tärkeä on murtaa syyllisen alibi, joka on saatu valokuvamanipulaation avulla, Matlock päättelee väärennöksen kuvassa olevista varjoista. Motiivi oli kiristyksen lisäksi valokuvasopimus. Amy hakee negatiivit valokuvaajan ateljeesta tiirikointitaitojensa ansiosta.
Vitsinä jaksossa on Matlockin ajokorttikuva, josta hän ei pitänyt. Hän kyselee kahville tulleelta tuomari Richard Cookseyltä kuvasta. Kaikkien mielestä kuva oli kunnossa. Matlock puolusti syytettyä Amy Adleria ilmaiseksi ja pyytää lopussa Adleria "retusoimaan" kuvaa.
Hyvä jakso.

Osa 23 Reportteri (The Reporter) 
Tässä jaksossa ei ole Hudsonia (eikä Charlenea) vaan reportteri Dan Abrams (David Carpenter), joka tekee reportaasia Ben Matlockista, ja pyytää häntä puolustamaan vaimoa, jonka väitetään polttaneen talonsa ja miehensä vakuutusmaksun vuoksi. Ben Matlock puolustaa Laurie Palmeria, jota syytetään miehensä "Glen Palmerin" murhasta. Kyse on kuitenkin lavastuksesta, jännittävässä jaksossa Beniä varjostetaan, todistajat pyörtävät puheensa, mutta lopulta kuollut mies tulee oikeuteen. Tätä samaa teemaa on avattu myös Sopranos tv-sarjassa, eli kyse on todistajansuojeluohjelmasta. Tuomarina on jaksossa Irene Sawyer ja syyttäjänä Burton Hawkins. Tässä agentin eli "Michael Palmerin" näyttelijä Robert Harper esiintyy kakkoskauden Tuomari-jakson uhrina (Walter Juddina). Jakson vitsinä on reportterin eli Danin huonossa kunnossa oleva auto. (Laurie Palmeria esittää Caryn Richman, joka on ollut monessa tv-sarjassa, joskaan en ole katsonut yhtäkään, hän on sijaistanut Laureen Fenmoria joskus Young and restlesissä).

Osa 24: Tohtorit (The Doctors) 
Ikävä ylilääkäri David Westlake hiljenee väkivaltaisesti, ja paikalla nähty apulaislääkäri Bruce Jacobs pidätetään. Sairaalajaksossa Tyler saa "leikkiä" potilasta ja ajautuu ruumiskylmiöönkin, mutta saa selville rokotetutkimusurkinnan, joka on motiivina murhalle. Omasta stetoskoopista on aina hyvää pitää huoli, Matlock todistaa syyllisen stetoskoopin nimikirjaimien avulla. Matlockin vatsavaivojen syyksi selviää liian kireä vyö. Jaksossa Ben sanoo, että Charlene on Philadelphiassa, Cooksey on tuomarina Burgess syyttäjänä, ja lääkäri Bobby Shaw'ta näytteli Daniel Roebuck, joka oli sarjassa eri rooleissa.

Toinen kausi, jaksot, jaksojen nimiä, lyhennelmiä, huomioita
Kauden näyttelijöihin on panostettu, jo heti ensimmäisessä jaksossa David McCallum, myöhemmin Ralph Bellamy ja George Gaynes.

1-2. Miljärdööri (The Billionair) 
Kakkoskauden alkunäyttöön on ilmestynyt Michelle Thomas (Nancy Stafford). Nancy Stafford piipahti puhelintyttönä ykköskauden jaksossa Viettelys  siis eri roolissa ensimmäisellä tuotantokaudella. Toinen kierrätetty näyttelijä oli Äijäporukat jakson syyllinen Josh Sinclair eli Greg Evigan, joka on nyt Eric Gordon, tuomittuna rikkaan isänsä Albert Gordonin murhasta.
Jaksossa upporikas britti Albert Gordon on pottuillut lähipiirilleen ja hiljennetty. Monella olisi motiivi, jostain syystä poika on tuomittu. Tytär Laura haluaa järjestää "jäljitellyn oikeudenkäynnin". Matlock on puolustusasianajaja, tosin ilman viittaa ja peruukkia (koitti, muttei pidä päällä). David McCallum on jaksossa Gordonin alainen Philip Dudley. Pelikasinon omistaja Robert Harris myös linkittyy juoneen.
Minusta tämä on hyvä aloitus, sillä tarina on erittäin monisäikeinen, ja siinä on viittauksia Conan Doylen Sherlock Holmes tarinaan Punatukkaisten säätiö (liitto), missä punatukkainen henkilö saadaan verukkeella pois paikalta, jolloin voidaan kaivaa myyrän lailla käytävää. Albertilla on toinen nainen Fiona Maxwell, joka tapetaan oikeudenkäynnissä. Albertilla on tapaamiset aina keskiviikkoisin. Tyler Hudson  pestautuu konnille töihin. Murhamotiivi löytyy tästä haarasta ja tekijä firman sisältä, eli tässä kaksi eri "tarinaa" kietoutuu yhteen, pelivelat on aina maksettava. Benillä on uudet liian pienet kengät. Jakson loppuessa Matlock saa taas oikeankokoiset kengät Cassielta ja Michelle Thomas osakastarjouksen, sillä hän on "yksin" kun armaansa Phil paloi rikoksestaan ja sai sinettivahaleimasimesta ikuisen stigman  ja Matlock on yksin, sillä tytär on siirtynyt Philadelphiaan. Jaksossa Robert Gordonin hulivilipoika Mitchell Gordon pelaa snokeria. Häntä näyttelee Bruce Greenwood, joka on ahkera sarjanäytelijä, mm. Sairaalan syke ja Knots Landing, ollut jopa sarjassa Tie Avonleaan kerran.

3. Sokea oikeus
Michellen ystävätär Andrea Morrow on epäiltynä väkivaltaisen kumppaninsa Clay Grahamin murhasta. Jakson  murhaaja on sokea taiteilija Arthur Hampton, mistä jakson nimi Sokea oikeus. Tämä ei ole juonipaljastus, koska murha näytetään heti aluksi. Matlockin tehtävänä on sen sijaan selvittää, miten sokea on voinut suoriutua siitä ja Andrean syylliseksi lavastuksesta. Hamptonin riesaksi koituu eräs paperi, jota hän ei näe. Motiivia en ymmärrä. Clay oli aiheuttanut Arthurin näön menetyksen, mutta mitä pahaa Andrea oli tehnyt, ei mitään ja onneksi oikea syyllinen jää kiinni.
Michelle ostaa Benille lahjan tullessaan "taloon", violetin solmion, Cassien antaa sen hänelle. Jakson lopussa Michelle, Cassie ja Tyler ostaa uuden puvun. Matlockin onneksi samanlaisen kuin vanha.

4. Tuhoaja The Annihilator
Ammattilaispainijajakso (tai showpaini), jossa mestaruusottelun jälkeen, voittaja Laivuri-Jack  Saunders tapetaan, kun hävinnyt Annihilator eli Vic Garrett on uhkaili voittajaa ja ollut paikalla hänet pidätetään. Todellisuudessa epäilty on syytön, ja syyllinen löytyy muualta. Matlock todistaa syyttömyyden saunan lämmittävällä vaikutuksella, punaviinin tahraavuudella, ja valokuvilla. Epäiltynä on manageri Connie Hammond, sarjan pomo Tommy O'Keefe ja kanssapainija Herrasmies-George. Tutkimuksia haittaa painifani Donna Cliffordin valheellinen todistus. Cassie halusi Matlockin Vicin asianajajaksi, koska oli katsomassa ottelua. Lopussa Matlock, joka on naureskellut koko lajille, on aika innoissaan ottelussa. Jaksossa monia hyviä huomioita: paparazzit, ja ultrafanit, 1980-luvun rautapitoinen punttisali, ammatilaissarjojen vaihdot ...

5. Aviomies, The Husband
Kevin Benson on mies, jolla on vaimo, ja vielä kaksi lisää, mutta löytyy kuolleena Diane Bensonin vaimo numero kolmosen kotoa. Diane on  Cassien ystävä, ja häntä epäillään teosta. Ben ja Michelle puolustavat häntä. Jakso on huvittavasti rakennettu siinä on Act 1, Act 2, Act 3 ja Act 4. Ben ihmettelee lopuksi, kuinka voi olla yhdellä miehellä kolme vaimoa, ja ympärillään on Cassie, Julie, joka on syyttäjänä ja Michelle. Kevinin yksi vaimo oli Savannahissa, yksi Atlantic Cityssä ja yksi Savannahissa. Tutkimuksia haittaa naapurin valheellinen todistus, todisteaineistona on salkku ja valokuva, motiivi ei ole mustasukkaisuus, vaan mm. naisen puutos. Fulton County Courthousessa Irene Sawyer on tuomarina.


6-7. Vallankahvassa The Power Brokers
Kaksi-osainen jakso, joka tapahtuu Washigton D.C:ssä. Senaattorin sihteeri Karen Wyler hiljennetään, syytettynä on reportteri Melinda Stuart, joka on rikospaikalla ja pakenee, ja joka vale-FBI-miehen neuvosta tunnustaa. Murhan motiivi on tiedot, jotka Wyler aikoi vuotaa. Monia epäiltyjä senaattori Lambert Crawford, näyttelijänä Vaihtokaupoissakin ollut Ralph Bellamy ja oikeuden tuomarina on legendaarinen Poliisiopiston rehtori Eric Lassard eli George Gaynes, joka on tuomari joka on laittanut -many many lakimiestä kuriiin, ja tätä ominaisuutta Matlock käyttää hyväkseen.
Ykkösosassa Ben kuvataan jonkun ostetun naisen kanssa, ja häntä kiristetään, vale-FBI-miehet pörräävät ympärillä. Benin palkkaa Washington Tribune lehti, ja siellä Tom Shuford. Karen Wyleristä käytetään termiä "Potomac kadetti", lienee ollut suhde useamman pomon kanssa?
Toisessa jaksossa on lemmenseikkailuja pieni Michelellä, ja Clarissa Irvin erään politikon vaimo viedään vastentahtoisesti hoitolaan, ja Tyler saa hänet sieltä pelastaa. Matlock epäilee Leyland Groupia ja salaliittoa öljyn myynnissä Sorrel Flatsista. Pitkään jaksoon mahtuu monta sivupolkuakin. Matlock harhauttaa lopuksi syyllisen rikospaikalle.

8. TV-kanava The Network
TV-kanavan nokkamies Greg Titleman saa puukkoa. Epäilty on Paul J Bartel, Jakso on dokumenti "Hollywood today", jossa juontajakaksikko vie tarinaa eteenpäin. Hollywoodin "tavat" tulevat esiin: on rahaongelmia, sarjoja myydään tuottajille, on vanhoja näyttelijöitä, jotka ovat sivu-urilla, ja naisnäyttelijöitä. Murhan aikana on käynnissä häät, jotka videoidaan. Videonauhassa näkyy kaitafilmaaja. Todiste saadaan kaitafilmistä. Matlock tapaa näyttelijän Lane Lockletterin, jolla on ollut samantapainen sarja kuin Matlock. Lisätodiste liittyy syyllisen "kananmuna-allergiaan" tai kolesterolipelkoon on tilannut Cobbin salaattia ilman munaa. Sarjassa "haastatellaan" monia silloisia tv-tähtiä, esim. Bill Cosbyn poikaa näytellyt Malcolm-Jamal Warner sekä Tyttökullat -sarjassa näytellyt Betty White, lopuksi on pätkä Alfista (tai Alfiesta).

9. Parhaat ystävät (The Best Friend)
Kirjailija Steven Cassidy murhataan, ja senaattorin ex vaimoa Vanessa Douglasia (Nana Visitor) epäillään. Vanessan paras ystävä lääkäri Sarah Pearlman palkkaa Benin puolustamaan Vanessaa. Sarahia esittää Katherine Cannon, joka  oli eri rooleissa Matlockissa viidesti jopa pilottijakossa ja Beverly Hills 90210 40:ssa jaksossa. Julie on syyttäjä, ja selviää, että Matlock ja Julie deittailevat aina perjantaisin, paitsi ei nyt, kun taloon on tullut 27-vuotias apulaissyyttäjä Jeffrey Linquist. Ben mussuttaa orpona nakkisämpylää. Vaihtoehtoisia motiiveja voisivat olla poliittiset kytkennät ja paljastusten esto, mikä osuukin oikeaan, Vanessa ei halua paljastuksia.
Lerppu, tämä on Basf, jakson merkkiä en ehtinyt poimimaan, näihin tallettettiin 1980-luvulla PC:stä ennen diskettiä eli korppua

Tyler yrittää saada PC:stä selville, onko käsikirjoitus koneella, ei ole, sen selvittää vilunkimies DIR-komennolla. Käsikirjoitus on GRAY'S ANATOMY -nimisen alan perusteoksen välissä "lerppuna" (tästä lienee tullut Greyn anatomia), lerppu kuitenkin palaa. Ben on pahan dilemman edessä, hänen pitää puolustaa parhaan kykynsä mukaan Vanessaa, eikä saa kertoa luottamuksellisia tietoja, mutta Matlock saa aikaan tunnustuksen oikeussalissa, joka toisaalta on hänen päämiestään vastaan, mutta Benille totuus on aina tärkein. Motiivi lienee mielenvikaisuus. Julie voittaa jutun ja perjantaideitit jatkuvat, Lindquist jää Benin loisteen varjoon, ja on oikeuden mies, sinua Ben, jätä en, tuumii varmaan Julie.

10. Kantritähti (The Country Boy)
Hieman viinan menevä Kantritähti Jimmy Legrand (netissä on kirjoitettu Le Grand) on Ben Matlockin suosikki. Legrand on tuiskeessa keikalla. Lavalla olevat siskokset LuAnn ja Kitty Carroll, joista Kitty on tähden vaimo, pakkaavat tavarat ja ovat muuttaneet motelliin. Vaimon sisko LuAnn yliajetaan parkkipaikalla. Auto löydetään läheltä Legrand on sammunut autoon. Tähteä epäillään murhasta, mutta Matlock selvittää asian oikean laidan. Jaksossa Julie ja Ben ovat ostaneet vanhan kaappikellon, josta tulee iloa ja surua. Ben Matlock (Andy Griffith) soittaa kitaraa ja laulaa Jimmy Le Grandin  kanssa.  Ben mussuttaa myös sämpylöitä. Jaksossa ilmenee siitä, että hotellit ehkä hyötyvät maineesta, että "tähti on yöpynyt hotellissa" . Syyllinen on juonut laimennettuja paukkuja. Pääosan esittäjä David Carradine esiintyi kaksoisjaksossa The Prisoner ja on rutinoitu sarjanäyttelijä. Cooksey tuomaroi, ja Julie syyttää.


11. Lahja (The Gift)
Jakso alkaa joulupukkien menolla juhliin ja joululaululla, ei siis alkunäyttöä. Brian Emerson nimistä miestä epäillään ex-vaimonsa tohtori Maggie Crowleyn murhasta. Kyse on pikkujoulujuhlista, jossa kaikki vieraat ovat pukeutuneet joulupukeiksi, Joulu on tulossa, siksi Matlock hoitaa jutun ilmaiseksi. Ben hoitaa myös uhrin tytärtä Wendy Crowlyta. Epäiltyjä on kolme, mutta vain yksi on syyllinen. Matlock saa syyllisen vipuun epäsuorasti erään luontokappaleen eli Toton käytöksen perusteella. Ben syö vakiohodarinsa ja Julie ryystää pystykahvin. Motiivissa muillakin olisi, Maggie oli suututellut ihmisiä, mutta plastikkakirurgoinut yhden naisen entistä kauniimmaksikin, mistä ensin mies on pahastunut, mutta sitten ihastunut.
Juttu voitetaan ja Ben pitää joulujuhlat, johon syytön isä, tämän tytär, toimiston väki, Julie ja tuomari Elliot Franklin osallistuvat.

12. Peluri (The Gambler)
Jaksossa Matlock puolustaa poliisi Jim Manningia (Hill Street Bluesin "Mick" Bruce Weitz) syytettynä naisystävänsä murhasta Las Vegasissa. Tyttöystävä Laura Norwood alias Victoria Rollins pesi rahaa, mutta motiivi löytyy muualta. Hotellin omistajaa Louis Devliniä näyttelee Ken Kercheval (Dallasin Cliff Barnes). Jaksossa on myös taustanauhalta laulava hieman kulahtanut kaveri Bobby Freemont. Freemontin laulu on rasittava Luck be a Ladyto night, jota myös Ben imitoi. David Spinner oli tuomarina. Matlock pelaa jonkun haamuhemmon aloitteesta tuplanollaa suhteella 1:35, Ben häviää lopulta 1$, kun on voittanut kahdesti eli hänellä oli pelissä 1225$. Kolmas kerta toden sanoi.

13. Ruumis (The Body)
Pinewood Span hoitolassa bodya trimmataan. Christie Huntley, eräs naiskunto-ohjaaja, hukutetaan uima-altaaseen, ja syylliseksi epäillään erästä mustasukkaista ex-vaimoa Donna Stewartia. Michelle ja Ben pestautuvat hoitolaan, viikko maksaa hulppeat 2500 dollaria. Ben ja Michelle ovat kuntokuurilla ja dieetillä. Rikoksen taustalla on petollista sijoittajien viettelyä, johon murhattukin osallistui. Osuuksia myytiin yhdeksälle sijoittajalle yhteensä 195%. Oikeussalissa Ben käyttää vanhaa taktiikkaa ja esittää "entä jos" -kysymyksiä.
Irene Sawyer on tuomarina. Oikeussalissa Ben käyttää omia piilolinssejään kuulustelussa.
Hoitolassa on hotelli-tv ja viestijärjestelmä, missä "tekstiviesti" tulee tv:seen ja tallentuu järjestelmään. Jaksossa Jack Berlinillä on isot silmälasit, jotka ovat nyt muotia.

14. Luokkakokous (The Reunion)
Bostionilaisen lakifirman osakkailla Warren Coatesilla, George Duttonilla, Victor Kendallilla ja Ross Baileylla on kinaa päästetäänkö uusi tulokas Skip Walker osakkaaksi. Kokous päättyy riitaan, ja kokouksen jälkeen alkaa Harvardin "luokkakokous". Reunion -tilaisuuteen tulee Matlockin ikäisiä miehiä paljon ja Benkin. Ben tapaa kiistelevän nelikon, ja he saavat eriväriset huivit ja tilaisuudesta otetaan valokuvia asian mukaan. Huiveissa lukee 57-87, eli tapahtuma-aika on 1987, 1957 lienee valmistumisajankohta (tai fuksivuosi?)
Seuraavaksi Warren Coates ammutaan ja George Dutton lavastetaan syylliseksi ja on syytettynä. Ben puolustaa Duttonia  Motiiviksi löytyisi osakkuusriidat, suhteet, kiristys, ja Atkinson-säätiön kavallus. Ben saa narautettua syyllisen yhteisvalokuvan perusteella, koska huivit ovat vaihtuneet, rikollinen on puna-viher-sokea.
Ben on siis opiskellut Harvardissa. Tämä jaksokin tapahtuu siis Bostonissa. Ben on opiskellut myöhemmin hän on työskennellyt yhdeksän vuotta rahoittaakseen opintonsa näin jaksossa selitetään.

15. Gigolo (The Gigolo)
Naistenmiestä ja tanssinopettajaa Scott Lazarea epäillään erään vanhemman rouvan Laura Frazierien yliajosta. Jaksossa Matlock tulee kalastamasta neuvotteluun epäillyn kanssa, koska poliisipäällikkö Bob Brooks on ollut tanssikursseilla. Tanssiin pyörteissä kuulustellaan epäiltyjä, ja vinksahdus ja yksinäisyys on motiivina. Solariumilla hankittiin rusketuksen sijasta alibia, paikka oli nimetty Tanningin mukaan (aurinkorasvoissa lukee tanning?).
Matlock menee kotiin, missä Julie on paossa oman asuntonsa remonttia. Matlock nukkuu sohvalla, ja Julie Matlockin huoneessa, eli suhde kuten arvelinkin on platonisella pohjalla. Julia kovin kokkailee kanaa, mutta muuta yhteistä ei ehkä ole. Oikeussalissa sen sijaan on kova riita, koska Julie on syyttäjänä ja tuomarina Arthur Beaumont. Matlock voittaa tapaansa juttunsa, Julie sopii shampanjalla riitansa, koska remonttinsa kestää vielä kaksi viikkoa. Jutun ratkaiseva todiste on eräät ylinopeussakot, jotka vaiettiin hiljaiseksi. Jakson suomentaja TV5:llä oli Taina Komu.

16. Tuomari (The Umpire)
Softpallossa tunteet kuohuvat. Edellisessä jaksossa Gigolo, erään henkilön alibi oli olla softpallokatsoja, tässä jaksossa murhataan softpalloerotuomari, tosin muista kuin pelillisistä syistä. Softpallo on pehmeällä pallolla pelattavaa baseballia. 
Kiinteistövälittäjän joukkue ottaa pelit liian tosissaan, ja tuomari Walter Juddia (Robert Harper) syytetään puolueelliseksi. Häviöottelun jälkeen tuomari (Reportterin jakson agentin eli "Michail Palmerin" näyttelijä Robert Harper) Walter Judd löytyy murhattuna.
Joukkue palkkaa Matlockin syytetyn puolustajaksi. Jutun ratkaisuun vaaditaan tietämystä tuomarin laskentalaitteesta ja asusta (panssarinaamari). Tupakointi on joskus paha tapa, ja se koitui tavallaan tuomarin tuhoksi. Softpallomiehet vähättelivät Matlockia iän vuoksi, mutta saivat 100 000 $:n sijoitukselleen vastinetta, paitsi tietenkin se, joka oli oikea syyllinen. Matlock on  hävinnyt juttunsa vain jaksossa vanki ja häviää jaksossa parhaat ystävät.
Burgess on syyttäjänä ja Cooksey on tuomarina. Patti Juddia näyttelee Diane Behrens, joka oli toinen siskos jaksossa The Sisters eli Siskokset.

17 ja 18. Tutkinta (The Investigation: 1-2)
Graig Centry haastetaan "oikeuteen". Kongressiedustaja Pete McGinnis tutkii rikollisuutta, ja Centry (tai Gentry) on oikeasti Gerard, rikollispomon poika. McGinnis (netissä lukee myös McGuiness) murhataan ja "Gentry-Gerardia" epäillään. Muitakin tutkittavia oli, koska Gerardit sotivat Benedictejä vastaan ja on kolmaskin porukka. Ykkösjakson lopussa Matlock löytää todistamaan haastetun baarimikon elottomana, ja pian kopautetaan Beniäkin. Toisessa jaksossa kerä pyörii auki gangsterilaumojen selvitellessä välejään. Matlock kaivaa oikean syyllisen ja kaveri narahtaa väärän todistuksen ostamisesta. Myös eräässä taksiluvassa on ongelmia, myös tv-nauhoja katsotaan, Matlock tajuaa, että mies tulee pois talosta, mutta nauhassa ei näy hänen sisäänmenoaan. Syyllistä poliisi Chet Webberiä näyttelee Max Gail, rutinoitu sarjanäyttelijä. Jaksossa Cooksey on tuomarina, syyttäjänä Burgess, tutkijoina on Benin lisäksi Cassie, Michelle ja Tyler. Motiivi on "korruptio" tai sen paljastumisen pelko. Tällä kertaa todiste G on oikeudessa ratkaiseva

19. Humpuukia (The Hucksters)
Robert Ullman-niminen nuoruuden lähde -voiteitten "markkinoija" myrkytetään tv-lähetyksessä. Pitkään luullaan, että teellä, mutta käytetty rasva oli myrkytetty. Humpuukimaakarin liepeissä on ollut sekalaista seurakuntaa, joka myy tuotteita epäillyttävin mainesanoin. Ullman on tavallaan pyramidin päällä, muut markkinoivat hänen tuotteitaan.  Hal Simpson on syytetty. Ben mussuttaa Charlielta ostamiaan (kuten aina) hotdogeja, ja mainitsee äitinsä viisauden "hyvä hotdog voittaa huonon hampurilaisen". Tässäkin saadaan oikea konna kiinni viisi on epäilyksen alla, joista yksi on syytettynä. Oikea syyllinen paljastuu kiristyksen ansiosta ja on "reippaileva nainen". Matlock palauttaa palkkioksi saamansa sormuksen. Isoäiti on huijannut Halia, sormus on arvoton ja sormuksen saa syytetyn morsian Alice Wierman.  Irene Sawyer on tuomari ja Julie ei ole syyttäjänä, mutta oli minusta crediteissä.

20. Rakkaushuolia (The Lovelorn)
Lehden rakkausneuvoja antavan Marjorie Mannersin neuvot päätetään lopullisesti, ja teosta epäillään Graig Moorea, jonka upporikas, mutta mustasukkainen Anna-aviovaimo (Barbara Whinnery, viidesti sarjassa eri rooleissa) palkkaa Matlockin. Graig on tullut Marjorien taloon vihaisena, Marjorien neuvosta hänen vaimolleen, joka on toivottoman mustasukkainen. Graig lupaa tulla uudestaan illalla klo 22, mutta silloin Marjorie on jo murhattu. Marjorie Mannersin aviomiehellä Leellä on ollut sutinaa Marjorien siskon Carol Westonin  kanssa, jolla on aviomies Carter jolla on puolestaan suhde Marjorien kanssa. Kotipesässäkin olisi ollut rakkaushuolia setvittävänä. Marjorie saa palkintopatsaan, joka on murha-ase. Marjorie korosti perhearvoja, mutta hänellä oli suhde myös PhD-opiskelija Gideon Harrisin kanssa, joka väikkäritutkija asuu sivurakennuksessa. Sisko saa jatkaa suosittua palstaa. Cassiella poikaystävä-Bradin kanssa on ongelmia ja Cassien naputtaa kirjoituskonetta, Matlock saa kirjoituskoneen värinauhasta todisteen, mutta ei siis Cassien. Cassie on vasenkätinen. 1980-luvun tyyliin huoneiden seinältä katselee toimintaa presidentti Ronald Reagan, näyttelijä hänkin alun alkaen ja USA:ssa suosittu presidentti. Jaksossa on monia rutinoituja sarjanäyttelijöitä, jotka esiintyivät Matlockissa useasti. Jakso alkaa Sylvia Richlandin tv-lähetyksellä, Sylvia (Jean Bruce Scott) oli myös jaksossa The Best Friend. Natalja Nogulich oli myös jaksossa The Marriage Councelor ja esitti Dr. Barbara Reilkiniä. Marta duBois on Matlock-jaksossa the Assassination. Richard Cooksey on jakson tuomarina.

21. Nero (The Genius)
Matlockilla on "nephiew" sisarenpoika  Irwin Bruckner, joka on tutkija Mansbridge-intituutissa. Nerojen laitoksen johtajana on ankara Vincent Redding, joka lopetti hengityksen ampumistapauksen jälkeen. Matlockin sukulaista epäillään murhasta, koska hän oli huoneessa ja piti palauttaa raportti. Laitoksessa kaikki ovet ja lukitukset ovat ääniohjattua, ja tietokoneohjelmisto hallitsi kaikkia lukituksia.
Tutkimuslaitoksessa oli erikoisia tutkijoita Paula Liu, jolla on kummia muroja, jotka eivät sisällä mitään sekä Jeremy Barnes, joka ottaa viidet mikrotorkut päivässä ja tekniikkaa, joka oli aikaansa edellä. Vainajan vaimo tohtori Vanessa Sedwick onj töissä instituutissa, Vanessaa näytteli Carolyn Seymour, joka oli kolmessa roolissa Matlock-sarjassa. Tutkimuslaitoksen työilmapiiri ei ole kovinkaan hyvä ja mittaustuloksia peukaloitiin, jotta Draken yhtiö ei jää kiinni huonosta laadusta. Drake-yhtiö maksaa yhdelle tohtorille.
Jutun ratkaisu on ohjelma, joka kaappaa toisen ohjelman, tai toimii sen päällä ...
Matlockin sukulaispoika kehitti samanlaisen ohjelman, joka oli rikollisella, oikeusistunnon loppuosa oli instituutissa. utun tuomarina on nuorehko nainen Eileen Hamilton (Anne E Curry), joka oli vain kerran sarjassa, mutta oli Hill Street Bluesissa neljästi, ja syyttäjänä Burgess.
Irwin Bruckner oli nero, mutta ujo "nörtti", Cassie oli häneen pihkaantunut, ja Ben yritti saattaa paria yhteen, toivottavasti suhde alkoi ja onnistui, Cassie ainakin lähti sarjasta.

Osa 22. Taikuri (The Magician)
Jakson alussa Ben ja Julia ovat taikatalossa katsomossa, he ovat todella haltioissaan taikuudesta. Jaksossa tehdään paljon taikatemppuja. Taikatalossa taikuri Daniel Fontainella, on uskomaton illuusio, jossa avustajatar Sandy Farrell (Kim Ulrich) leijuu miekan lävistämänä, Sandy murhataan ja Daniel joutuu pidätetyksi. Taikureita epäillään, yksi motiivi on se, että Sandyn sanotaan varastaneen illuusion. Taikureita on Ziegler, joka ottaa mm. luodin kiinni hampaillaan, taikatalon johtaja, motiivi olisi varkaudet, avaimet saadaan vahakopioista. sekä laatikko ja kahletaituri Greenwood. Matlock tekee taikatemppuja ja on esimerkiksi käsiraudat päällä, ja tekee muutamia taikatemppuja oikeussalissa, jossa Richard Cooksey on tuomarina tai lopussa ovat Taikatalossa.

Daniel Fontainea näyttelee Michael E Knight, jonka nimi on siis sama kuin Ritari Ässän. Mitchinä esiintyvä Mike Priewski on esiintynyt Good Wifessä Frank Landauna yhdeksästi. Sivuroolissa oleva näyttelijä Obba Babatunde on toiminut videopelissä Lando Calrissianin (Star Wars hahmo) äänenä.


Osa 23. Kalastaja (The Fisherman)
Jaksossa Barton Bayssa vietnamilaista kalastajaa Vin Trania syytetään amerikkalaisen kalastajan John Samsonin puukotuksesta. Yhteisössä on ollut paljon ristiriitoja ja vihaa vietnamilaista kohtaan, jolla on myös poika Li. John Samson on ystävineen polttanut Vinin veneen. Samson on myös ehdolla sheriffin vaalissa.
Omintakeinen syyttäjämies  Michael Barton tuntuu olevan Matlockin puolella. Tyler sukeltaa merivirroissa. Matlock voittaa jutun, jossa poltetaan Matlockin auto ja juttu siirretään Fulton courthouseen eli Matlockin kotikentälle, jossa Cooksey on tuomarina. Syytetty on syytön, mutta Matlock saa selville todellisen tapon tekijän, sekä motiivin, jota Matlock ei kuitenkaan paljasta ainakaan jaksossa. Motiivi liittyy osin Vietnamin sodan aikaisiin tapahtumiin.
Jaksossa Arthur Rosenberg näyttelee syyttäjää, ja on ollut myös jaksoissa The Game Show Larry Fisherinä sekä Matlock syytettynä John Lindfordina Murhattua John Sampsonia esittää S.A Griffin, joka on pääosissa jaksossa The D.J sekä esiintyy myös jaksossa The Man of the Year molemmissa Arthur Saxonin roolissa. Jack Rader näyttelee apulaissheriffi Rod Atkinsia, ja hän on ollut jaksossa The Rat Pack.

24. Perijätär (The Heiress),
Allison Tate on nähnyt vanhempansa murhattuina lapsena, ja se on järkyttänyt kovasti. Kaksikymmentäyksivuotispäivänä samanlaiset asiat toistuvat. Joku yrittää viedä isot kasat rahat, lavastamalla Allisonin Marsha Goldin murhaajaksi. Gold oli säätiön johtaja ja hänellä olisi ollut tietoa raha-asioista. Raha on murhan motiivi, Parantola pyörii kuvioissa ja Allison on seillä pakkohoidossa, perijättärellä on harhoja, vaan eivät kuitenkaan täysin vailla totuutta vaan joku on niitä tahallaan aiheuttanut. Se, mitä joku salaa, Matlock kaivaa esiin sikarintuhkasta.
Ei lempijaksojani.
Irene Sawyer on tuomarina. Dr Linderiä näyttelevä Alan Oppenheimer on ollut todella monissa sarjoissa ääninäyttelijänä esim. Tikun ja Takun pelastuspartio, Ankroniikka, Superman, James Bond Jr (siis amerikan versiossa) Brian Benben, joka näyttelee Warren Kreizeriä on ollut Rakkauden anatomiassa 83 kertaa, Kreitzer on isossa roolissa innokas ja menee jutun ratkettua hodarille Benin kanssa ja lupaa soitella perijättären kanssa.
---
Kolmas tuotantokausi, jaksot, huomioita, lyhennelmiä
1. The Lemon. 
Matlockin naapuriin muuttaa iäkäs seniori Les "Ace" Calhoun, joka hyppii Matlockin tykönä. Hän ostaa käytetyn auton (auto, jossa ovet avautuvat ylöspäin nainen myy), joka on kelvoton rakkine. Hän menee riehumaan autokauppaan, jossa on mainoskuvaukset, jossa lehmä (tai sonni). Illalla hän palaa paikalle, ja "kaatuu ruumiiseen" TJ Cassidyyn, jonka yli on ajettu. Hän yrittää siirtää autoa, jolloin hänet pidätetään. Les Calhounia syytetään teosta. Matlock paljastaa syyllisen starttimoottorin avulla oikeusistunnossa autoliikkeessä. Pohjalla on kilpailu Rehellinen Earl Edward vastaan George Brenner, rehellinen on vähemmän rehti.
Jaksoon liittyy varastetut autot, ja niiden purkamiset, ja irvailu vanhojen autojen kauppiaiden kustannuksella (kyltit ensimmäisen auton ostajat, rahoitus ...). Oikeuden tuomari oli Cooksey (Richard Newton), syyttäjänä uusi kaveri, jonka nimi ei tule ilmi.
Lesin osaa esittää varsin tuottelias kaveri eli Don Knotts, hän on näytellyt Andy Griffith Showssa, ja muissa huumoriohjelmissa. Jaksossa Jessie Martinia esittää Cindy Morgan, joka on kaksoisjaksossa The Thief yksityisetsivä Linda Hansfieldinä. Cindy Morgan on näytellyt Latvasta laho Chevy Chase elokuvassa sekä 16 kertaa Gabrielle Shortia Viinitila Falcon Crestissä.

2-3. The Ambassador 1-2
Jakso alkaa, kun Shelby Russell ja nuori britti YK-suurlähettiläs Anthony Stewart ovat sängyssä. Myöhemmin diplomaattia syytetään Michael Russelin murhasta. Kyse on lavastuksesta, jossa murhatun vaimo antaa väärän todistuksen, jotta diplomaatti vetoaisi koskemattomuuteensa. Vaimolla oli suhde AS:n kanssa. Tosin Shelby on syötti ja valehtelee oikeuden lisäksi myös syyllisestä, joka on hänen veljensä, Matlock keksii yhteyden äidin kautta. Itse asiassa Shelby Russell ei ole edes virallisesti Michael Russelin vaimo. Shelbyä esittää Lisa Hartman, joka on näytellyt Lemmenlaivassa viidesti ja Knots Landingissa 96 kertaa
Suurlähettilästä puolustaa Ben Matlock Alexander Winthorpen suosituksesta. Winthorpea näyttelee Daniel Roebuck, joka vierailee Matlockissa myöhemminkin. Winthorpen  vanhemmat ovat Benin perhetuttuja. Alex on innokkaasti tutkimuksissa mukana ja jaksossa on myös Tyler, jonka trukin ajotaitoja voidaan toisessa jaksossa ihailla.
Jaksot tapahtuvat New Yorkissa, jossa pitkäkyntiset vohkivat Ben lompakon, ja keltaisia takseja on. Michael Russelin lääkefirmaan liittyy kolme hemmoa, joita kaikkia Ben epäilee, yksi on Edward Kramer, yksi on Thomas Baldwin, patologi, Douglas Clarke (John Rubinstein) jota Ben ahdistelee kysymyksin, kun "avattavaa" tuodaan.
Ykkösjakson lopussa lähettilään yli yritetään ajaa. Rikoksen motiivina on raha tai sen puute. Idea on minusta hieman sama kuin Orson Wellesin näyttelemässä Harry Limessa, eli laimennettuja lääkkeitä viedään kehitysmaihin. Monta on viritystä, mutta Matlock perii voiton nokkeluutensa ansiosta. Matlock saa todisteen veripankin kuitista, uhrin verellä oli kyllästetty väärä murha-ase. Uhrilla oli diabetes ja verta veripankissa. Anekdoottina New Yorkin hodarit olivat kalliita Benin mukaan, ja maksoivat 1,75$.  Oikeudessa oli musta syyttäjä ja Raymond Kawai niminen ehkä Aasiasta sukujuuret omaava tuomari, joten monikulttuuriseksi kaupungiksi New York kuvattiin. Thomas Baldwinia näyttelee David Ogden Stiers,joka oli Sokean oikeuden Arthur Hampton, kaveri on ollut ääninäyttelijänä monissa elokuvissa ja sarjoissa.

4. The Mistress
Uskoton aviomies David McCord ammutaan. Vaimoa Lauraa syytetään. Julie on syyttäjä ja Matlock syytetyn asianajaja. Eräs todistajatar Wanda Sutton katoaa, ja "nuori pari" (Ben ja Julie) menee maaseudulle perään. Pari nuuskii nenänsä verille, ja otetaan kiinni ja sidotaan. Piipahtavat naapurin juhlissa Albert Aguralla on hulppeat olot, missä petollinen pankinjohtaja Thomas Freemont viihtyy. Freemont viihtyy huonommin todistajan penkissä, eli löytyy syyllinen, ja raha, rahapula tai rahanpesu on yksi taustamuuttuja. Tässä monella on ollut suhde todistajattareen.
Ben saa todisteen maalitahrasta. Jaksossa on bändi, jossa kitaransoittaja, jonkinnäköinen banjo ja kitara, jota soitetaan vaakasuorassa, ja huuliharppu. Myös Ben soittaa kitaraa

5. The DJ
Radioasemien DJ:t kilpailevat keskenään. Ykkönen on Robby Moore, joka saa lyijyä, ja paikalta poistuu kilpailevan aseman WBW:n poskisolisti Arthur Saxon, joka on Michellen tuttu ja taitaa heillä olla suhdekin ainakin kiihkeitä suudelmia vaihdetaan. Saxon on kuumakalle, joka riehuu mielellään. Ben puolustaa  lähinnä Michellen vuoksi DJ:tä. Saxon on käyttänyt taukonauhaa, joka osaltaan ratkaisee mysteeriä, myös John Lennonin kuvalla on osansa, todisteena on myös Arkansasin R-äänne. Don Knotts naapurina huseeraa työkalupakin kanssa vesijohtojen kanssa, ja lopussa vesi ruiskuaa.

6. The Captain
Ben Matlock puolustaa Jerry Reeseä, poliisia, jota syytetään James Shanleyn toisen poliisin murhasta. Jaksossa syyllinen on koko ajan selvillä, ja hän on Benin aiemmin tuntema ylikomissario Edvard Hanna (Richard Herd, joka on ollut ahkera sarjanäyttelijä), joka on monesti ottanut lain omiin käsiinsä, ja syyllistynyt ylilyönteihin. Hanna lavastaa toisen poliisin syylliseksi, ja tappaa toisen. Ben saa ketkun satimeen Pyhän Juudaan riipuksen avulla.
Jaksossa ei ole kuin Matlock (ei Tyleriä, eikä Michelleä). Ben on naispoliisin parina tekemässä tutkimuksia.
Selviää, että Matlockin koko nimi on Benjamin "Layton" Matlock. Layton oli suomalaisessa käännöksessä www-sivuilla luki Leighton, eli lausutaan {leitn} eli uskon jälkimmäiseen siis Benjamin Leighton Matlock.

7. The Vendetta
Matlockin toimistoon on tunkeutunut itseään Atlanta Digestin toimittajaksi nimittävä Ned Collinsa (oikeasti Billings). Hän odottaa Beniä. Sataa ja ukkostaa ja ensin saapuu toimistoon Michelle. Michelle kehuu Beniä, ja näytetään tapausta, jossa Ben laskee kymmeneen ja uhri tulee sisälle. Ei tule, mutta hän sanoo, että koska kaikki katsoivat ovelle, myös syyttäjä ja syytetty, on epäilys, että uhri elää. Michelle muistelee tapausta Sokea oikeus, jossa sokea mies jää murhasta kiinni Benin paperikorista löytämän paperin avulla. Hyypiö uhkailee Michelleä aseella, ja pyytää soittamaan Benille ja tulemaan paikalle. Seuraavaksi tulee paikalle kuitenkin Julie, joka kehuu vielä enemmän Beniä. Hän käy läpi People vs Matlock casen, jossa Beniä syytetään lahjomasta. Ben saa selville syyllisen tuolijutun avulla. Matlockin naapuri Les (Don Knotts) tulee heilumaan työkalupakkinsa kanssa. Seuraavaksi tulee paikalle Tyler, joka kertaa Armeija jakson ja jakson, jossa hän on tehnyt likaisen työn. Kaveri aikoo tappaa Benin, mutta eräs kirje saa hänet katumapäälle. Hyypiö on Billingisin veli tapauksesta Professori, jossa Matlockin professoria Erskin Tatea syytetään rattijuoppoudesta ja kuolemantuottamuksesta. Todellisuudessa hänet oli lavastettu menneiden takia. Benhän tuo jaksossa oikeussaliin koiran. Velipoika oli tunnustanut syyllisyyden ennen vankilakuolemaansa. Jakson lopussa Ben piipahtaa toimistossa ja ihmettelee, miksi Tyler on sidottuna, ja luulee sitä joksikin pilaksi.
Nediä näyttelee Mitchell Laurance, joka oli myös jaksossa The Umpire ja on mukana aivan Matlockien lopussa syyttäjänä.

8. The Mayor, part 1
Chicagon pormestari Bryan Borelli murhataan. Chicago Daily Examineriin oli toimittaja Paul O'Nealille tullut vinkki salamurhasta. Murhasta pidätetään 60-luvun aktivisti Chris Reardon. Paulin lähde on ollut Melissa Landler, joka on pormestarin sisäpiiriä. O'Neal on nähnyt tapaamisen, missä on ollut yrityspomo Brennert (Dennis Franz, joka on näytellyt Hill Street Bluesissa ja NYPD Bluessa), sekä tuomari Stewart Franklin (Georg Stanford Brown), joka muuten oli Matlockissa aiemminkin, pormestarin vaimoa näyttelee Kathryn Leigh Scott, joka on rutinoitu sarjanäyttelijä.
Pormestarilla oli sutinaa valokuvamallin kanssa. Vaimo yrittää lahjoa mallia. O'Nealin kotiin murhataan Chan-niminen henkilö, ja paikalla on O'Nealin ase, mutta O'Neal kälppii paikalta ...
Matlockilla on tekemistä, sillä hän puolustaa Reardonia, ja O'Neal kutsui hänet paikalle

9. The Mayor, part 2
Chicagon pormestari Bryan Borellin murhaaja löytyy kienee Eddie Lomax, ja hiljennetään vankilassa, eli todisteita ei ole. Kuten arvata on kyseessä salaliitto, jonka Matlock avaa. Brennert kiinteistökeinottelee yhdessä Stewart  Franklinin kanssa. Se, että ovatko he syyllisiä jää näyttämättä toteen, mutta syytetty pääsee vapaaksi niin vakuuttavat aihetodisteet ovat hänen syyttömyytensä puolesta. Melissa Landlerin todistuksen Matlock vesittää tuomalla kohdevalaisimia oikeussaliin.
Michellen rooli on samanlainen kuin Matlockin tyttären Charlenen eli häneen joka jaksossa joku kaksilahkeinen ihastuu, vaikka Michellellä itselläkin  on housut toisinaan.10. The Black Widow 
Ben Matlock häviää jutun Ann Wilson on kadonnut ja aviomies Kenneth Wilson tuomitaan murhasta. Seitsemän vuoden kuluttua Ken pääsee ehdonalaiseen ja selviää, että vakuutusrahat ovat menneet Annin veljelle, joka on tosin kuollut, mutta hän on lähettänyt rahat Kelly Manningille. Kenneth Wilson löytää Kelly Mannigina, joka on hänen vaimonsa, jonka murhasta on kärsinyt jo yhden tuomion. Vaimo on kiinteistöbisneksessä ja väittää, ettei ole Ann Wilson. Aviomies penkoo vaimon tavarat ja löytää häälahjansa, ja menee tapaamaan vaimoa kiihtyneessä mielentilassa. Kun vaimo myöhemmin löytyy murhattuna, aviomiestä epäillään taas murhasta. Oikeudenkäynti käydään Los Angelesissa. Motiivina murhalle Sun Springsin kiinteistön vesivarat, joita ei ole, vaan vesi tuodaan sinne tankilla. Ben Matlock saa lopullisen todisteen hakulaitteen piippauksesta, ja puhelutiedoista, mitkä puhelut ovat soitettu autosta. Matlock tuo tuliaisia naapurilleen, alusvaatteita kaupasta, jonka myyjää Arlenea esittää Barbara Whinnery, joka on eri rooleissa Matlockissa viidesti.

11. The Other Woman
Jakso alkaa auton palamisella, josta Erin Whitley selviytyy, mutta koira ei. Nainen käy psykiatrilla, ja Erin ilmoittaa haluavansa eron aviomiehestään Adam Whitleystä. Riitaa ja mies löydetään kuolleena. Koska Erin on ottanut unilääkettä epäilyt kohdistuvat psykiatriin Lucas Forbesiin, psykiatriin, joka oli lähistöllä ja huolestunut potilastaan. ...
Jakso on minusta kovinkin kummallinen. Loppuratkaisuna Matlock kehittelee psykiatrisia teorioita kaksoispersonaasta Erin/Shannon ja juttu ratkeaa. Minusta jaksossa on liikaa samankaltaisuutta ensimmäisen kauden jakson 3 The Stripper kanssa. Cooksey tuomaroi.

12. The Starlet (Jakso 60)
Kauneuskilpailuissa kuohuu. Valitaan vaalea missi Lauren Masters, mutta toiseksi tulla tummahiuksinen Morgan kiristää tätä äidin Janetin vankilatuomiolla. Kiristäjä murhataan ja voittajamissi pidätetään epäiltynä. Missin äiti Janet Masters on Benin vanha tuttu, joka syyttäjä Julieta kaivaa, mustasukkaisuus on kovaa, vaikka Benin suhde häneen on minusta täysin platoninen. Platonista sen sijaan ei ole muutaman missin suhde liikemiehiin, ja sieltä löytyykin motiivia. Lopullisen todisteen Matlock saa irtokynsistä. Kynsifirman johtajalla Andersonilla lienee raapimisen jälkiä kaulassa, hän ei ota kaulusta pois, mutta valamiehistö uskoo puolustusta.
Richard Cooksey on taas tuomarina, eli herra on vakiokalustusta, on saanut varmasti kuukausipalkkaa sarjasta. Michelle on ahkera, ja on ainakin kolmessa eri puvussa jakson aikana, ja kaikki ovat viimeisintä muotia. Tyler on poissa.

13. The Psychic 
Jennifer Holtz(tekstityksessä Holst) on meedio, joka ennustaa murhan, joka tapahtuu. Dick Blake puukotetaan ja Holtz pidätetään epäiltynä. Kyse on New Age ihmisistä, ja hotellin mattonumerojen (122 ja 123) avulla syyllinen selviää tai Matlock selvittää. Hyvä jakso, jossa vakiokaarti, mutta ei Tyleriä..
Jaksossa Julie March on syyttäjänä ja tuomarina Richard Cooksey (Richard Newton), naapurina Calhoun (Don Knotts) eli Matlockilla ollut vakiokaarti. Michelle on myös mukana. Ensin hänellä oli housut ja punainen paita, jonka päällä ”villapaita” (en ole muoti-ihmisiä, tämä oli muotipaita), sitten punainen mekko, sitten orvokin sininen mekko, ja oikeudessa vielä eri puku, ei lähikuvassa. Olen pistänyt merkille, että Michellellä eri vaatteita paljon. Julie ja Ben käyvät Temlins Piano Barissa, ja jaksossa oli aiemmassa jaksossa esiintynyt Carolyn Seymour, joka on ollut äänenä joissain tietokonepeleissäkin, tässä näyttelee Iris Vogelia.

14-15. The Thief: Part 1
Molemmat jaksot alkavat kassakaappimurron kuvauksella, joka on kiristyksen motiivi. Vanhoja kolikkoja myyvää Koskoffia syytetään petollisen apurinsa Rob Caseyn murhasta. Casey varasteli kolikkoja, mutta myös kiristi. Kolikkomies on Benin tuttu. Ben lupaa puolustaa kaveria, ja pyytää palkkioksi 1804 hopea- ja 1836 kultadollaria. Tyler tykkää kyttyrää, kun vaalea kaunis yksityisetsivä Linda Handsfield tulee Benin apuun. Linda antaa kumman todistuksen syynä lapsen sieppaus. Koska jakso on kaksiosainen on juttukin monimutkainen. Alamaailman jengiä pörrää, ja kaikki etsivät murhatulla Rob Caseyllä ollutta lipasta. Irene Sawyer on tuomarina, ja Michellellä taisi olla kahdessa tai kolmessa kohtauksessa samat siniset vaatteet.
***
Part 2
Jälkimmäisessä osassa saadaan syyllinen tai syylliset selville. Murhan syy oli kiristys.  Todisteet Matlock kalasti videofirmasta ja myös harvinaisen kolikon avulla (1936 quarter dollar = 25 cent). Myös vaihtuneella takilla ja puuttuvilla parkkisakoilla oli todistusvoimaa. Yksityisetsivä Linda Hansfield tarjosi Benille jatkossakin yhteistyötä. Lindalla oli kakkosjaksossa kahdessa kohtauksessa hame. Michelle vilahti kahdesti, molemmilla kerroilla eri vaatteet. Lindaa ei kuitenkaan jatkossa nähdä.

16. The Thoroughbred
Ratsastustilalla Taylor's farmilla tapahtuu murha. Sandra Taylor tapetaan veitsellä ja syyt vieritetään Tommy Jenksin niskoille. Jenks on jotenkin vajaavaltainen,  Matlock osoittaa hänet syyttömäksi. Hevostilalla on omistajan uutta vaimoa, juoppoa tilanhoitajaa, mutta motiivi löytyy Knight's legend -hevosesta. Hevonen, jota ei teurastettukaan, vaan siirrettiin salaa jalostukseen.
Laskin, että Michelle Thomaksella oli viidet eri muotivaatteet. Jaksossa oli vakiokaarti Ben, Michelle, Julie ja tuomari Richard Cooksey.

Jakson suurin yllätys on se, että Ben Matlock tuo Knight's legend hevosen oikeussaliin. Kuva otettu tv-ruudusta ja rajattu. Cooksey ei luultavasti sano hevoselle että istukaa alas. Kuvassa myös salaman välähdys, ei ole siis alkuperäisessä ohjelmassa.

17. The Model
Sally Hitchcock niminen nainen murhataan juhlissa. Juhlissa isäntä Richardson (Lyman Ward), Sallyn uusi poikaystävä, toimittaja ja isännän uusi tyttöystävä ovat epäiltyjä. Sally on myrkytetty, eli miten myrkky on joutunut Sallyyn? Jakson tarkastelukulma on Spotlight 7 ohjelman näkökulma, ja todistajien silmin kuvattu. Toimittaja David Tanney pidätetään. Matlock puolustaa häntä, ja on keksivinään jotain, mutta joutuu auton töytäisemäksi ja joutuu sairaalaan, missä Gertrud-niminen sairaanhoitaja pitää häntä nuhteessa. Ben nimittää häntä Gert- rude:ksi, kunnes nainen laastaroi Beniä, ja Ben muistaa, mitä oli unohtanut, kun auto töytäisi. Näyttelijänä on Diane Shalet esittää myöhemmin kolmesti Benin taloudenhoitajaa Miss Hawkinsia. Lyman Ward, joka esittää syyllistä, on näytellyt myös Vaihdetaan vapaalle Ferris Bueller, ollut  kerran Dallasissa, tämä kanadalainen näyttelijä on ollut monissa sarjoissa.
Ben lopussa vannoo rakkautta Gertrudille, koska tajusi, että myrkky oli joutunut uhriin laastarin ja osmoosin avulla, sairaalan yöpaitaa hän ei uskalla palauttaa, vaan antaa sen Michellelle. Michelle on jaksossa taka-alalla, ja hänellä on vain kaksi pukua, Julie ja Tyler puuttuvat kokonaan.

18.  The Cult 
William Austin, isä etsii poikaansa uskon lahkosta, jota johtaa Joshua Bradbury ja jonka motto on "olemme tulevaisuus, tulevaisuus on nyt". Joshua murhataan, ja isää syytetään murhasta, avaintodistaja on poika. Tyler soluttautuu lahkoon, mutta Ben löytää todisteet muualta, lähinnä lakanoiden välissä oli vierailtu, ja sitä kautta mustasukkaisuusmotiivia, kun erään lahkolaisen vaimo on raskaana, mutta mies on steriili. Lahkon aivopesun takia pojan todistus oli harhainen. Todisteet löytyy teestä, ja syyllisen ex-vaimolta.
Jaksossa Michelle on viidessä kohtauksessa. Voi olla, että oli vain kahdet eri vaatteet. Tuomarina oli Cooksey, ei Julieta jaksossa.

19. The Blues Singer 
Eddie Haynes (Joe Seneca) niminen katusoittaja, ja saa kutsun rocktähden kotiin, jossa on tapaaminen ex-bändin kanssa. Rockstara Terry Maslin tapetaan ja katusoittajaa syytetään. Eddie Haynes (suomennettu Haines!) on ollut kitaraa itsekin soittavan Ben Matlockin idoli. Matlock maksaa takuut ja niin yhteissoitto voi alkaa. Jaksossa kuullaan paljon blues-musiikkia. Seneca on ollut näyttelijä, mutta myös soittaja ja säveltänyt muutaman hitinkin ehkä. Hiteistä ja crediiteistä tässäkin on kysymys, ja mustasukkaisuudesta. Varkaalle ja murhaajalle tulee tukala olo, kun Ben häntä hiillostaa. Julieta ja Tyleria ei näy, mutta Michelle näkyy ainakin kolmissa eri vaatteissa, tuomarina on Cooksey. Lopuksi lauletaan porukalla Midnight special.

20. The Priest 
Jaksossa Matlock "saa" avustaa Alex Winthropia (jaksoista The Ambassador 1-2 näyttelijä Daniel Roebuck) rikollispomo Nathan Carlinon puolustuksessa. Carlino syytetään pappi isä Fitzgeraldin luolemasta, eli murhasyytteestä on kyse. Fitzgerald oli arvostellut Carlinon lahjoituksia. Ben Matlock keksii motiivin tai sen puuttumisen, ja selvittää asian. Jaksossa on kannanottoja lahjoitukseen, rippisalaisuuteen ja kuolemansynteihin. Todisteina on Notre Dame -sormus, ja niiden valokuvasuurennokset. Alexilla ja Benillä on yhteinen harrastus hodarien syönti. Kolmannen kauden viimeinen jakso

***
Neljäs tuotantokausi
1.The Hunting party, part 1/2
Neljännen tuotantokauden alkunäyttöön on tullut Tylerin tilalle toinen tumma kaveri Conrad McMaster (Clarence Gilyard Jr), joka on Pohjois-Caroliinassa sheriffinä, johon kenraalin kehoituksesta Ben ja Michelle suuntavat. Veli veljen murhaa penkoo, tai epäilee metsästysonnettomuutta murhaksi. Ben nuuskii asiaa, ja pian Beniä ollaan lavastamassa rikolliseksi. Spencer Hamilton on syytettynä ja jota Ben puolustaa. Christopher McDonald esittää syyllistä, hän esiintyi jaksossa the Professor Eric Lanena, eli oli lavastamassa professoria yliajajaksi.


2. The Hunting party, part 2/2
Ben selvittää oikean ja syyllisen ja motiivin, joka oli lähinnä rahanpesu. Todisteena Ben käyttää puukkoa, ja puukon aiheuttamaa haavaa syyllisen reidessä. Perustuslain 5§ oikeus vaieta? oli kovasti käytössä. Michelle oli jaksossa noin viisi kertaa näkyvillä vaatekertoja oli vain kaksi. Ilmeisesti matkalaukku oli pieni. Jakson lopussa entinen poliisi ja yksityisetsivä Conrad McMaster tulee Benin toimistoon ja yhteistyö alkaa. Conrad on reipas kaveri, ja soittaa kitaraa ja laulaa, ja siitä sekä Ben Matlock pitää että Andy Griffith piti.

3. The Good Boy
Rikas äiti Bonnie Ritter on mennyt uudelleen naimisiin puuseppä Cal Ritterin kanssa. Aikamiespoika Tony Morgie ei hyväksy tätä. Cal on lähettämässä poikaa sotilaskouluun. Lisäksi Cal on saanut selville, että poika on varastanut kultaisen sytyttimen ja sälyttänyt vastuun toisen niskoille. Poika ei moitteita kuuntele vaan kopauttaa Calia ja sytyttää verstaan palamaan. Eli veriteon motiivi ja tekijä on selvillä. Äitiä syytetään, ja Matlock puolustaa häntä ja onnistuu, vaikka poika lavastaa lisää todisteita äidin päänmenoksi. Kultainen sytytin ja sen panttilainaamo kuitit, maalinpoistoaine ja autonpesu ovat ainakin todisteita. Lisäksi Morgie käänsi kelloa, muttei pysty huijaamaan Matlockia. Michelle esiintyy jaksossa kuudesti, viisissä eri vaatteissa. Richard Cooksey tuomarina. Ben söi yhden hodarin.

4. The Best Seller
Alkunäytössä on Tyler, ja hän piipahtaa myös jaksossa, jossa Julie kovasti tutkii tapausta, koska Ben on kutsuttu ottamaan vastaan kunniatohtorin arvoa Texasiin. Ben ei mene sinne, sillä hänen pitäisi lahjoittaa rahaa professuuriin. Tyler lähettää jutun kuluessa eräästä tietokoneesta modeemilla tiedot Benin koneelle, eli Matlockin toimistossa on ihka oikea PC. Julie lukee jakson lopussa Acelle romanttista romaania. Michelle sen sijaan ei esiinny jaksossa.
Itse jaksossa Cynthia Slayton, joka on bestseller-kirjailija mm. teos Vaimoja ja rakastajattaria, on kipakka komentelija. Enteellisesti hänen miehensä Philip pitää rakastajatarta.
Elizabeth Lyle saa kissasta allergiakohtauksen, saa Cynthian allergialääkettä ja kuolee. Aviomies Phillip Slayton pidätetään epäiltynä. Koska Ben on osan jaksosta poissa, Philipin vanha ystävä Julie nuuskii taustoja. Oikeudenkäynnissä, missä Cooksey on tuomarina, Matlock hiostaa syyllistä, että syyttäjä luopuu syytteistä. Murhaaja on kirjoittanut hienon rikoksen, jää tosin itse kiinni ja on tappanut vielä väärän henkilön.
Tyler Hudson on siis mukana neloskauden joissain osissa (4 ja 14 sekä 18). Neloskaudella Kene Holliday (s. 25.7.1949) esiintyi Tyler Hudsonina viimeisen kerran jaksossa nro 14 ja esiintyi koko neloskaudella vain kolmesti, luultavasti jaksot 4 ja 14 oli aiemmin nauhoitettu, koska siinä oli vanha alkunäyttö erilainen kuin muissa neloskaudella, jakso 18 oli "muisteluita" eri jaksoista.


5. The Ex
Alkunäytössä silta, Baltimoressa Julie menee puolustamaan syytettyä Steven Gabrielia, jota syytetään The Journalin päätoimittajan Foresterin murhasta. Todellisuudessa Matlock todistaa erään toisen syylliseksi mm. kirjoituskoneen virheiden avulla...
Jakson nimi Ex viittaa Julien Marchin puolisoon Donald Marchiin, joka on ollut häntäheikki, ja jonka takia Julie on hänet jättänyt. Juliella on siis menneisyys.
Donald Marchia näyttelee Barry Jenner, joka oli jaksossa Joulupukki, ja hän on rutinoitu sarjanäyttelijä, mm. Dallasista. Steven Gabrielia näyttelee Alan Blumenfeld, joka on ollut epälojaali todistaja jaksossa Matlock syytettynä, AB on ollut mm. Hill Street Bluesissa, ja hänellä on credittejä todella paljon.
Tämä jakso kuten muutama aiempikin on hieman "sovinistinen" sillä Ben pyydetään apuun, kun Julie ei pärjää, tosin Ben hassuttaa niin miehiä kuin naisia, mutta Julien syyttäjän kuviossa on sama juttu mies voittaa naisen, tosin Ben peittoaa useammin miehen kuin naisen :)

6. The Clown
Sirkuksessa klovni Simon the Simple murhataan ja työpari Homer Fleming pidätetään. Klovnia ei naurata. Sirkuksen puuhamiestä Al Tombergiä näyttelee Gary Frank, joka oli kaksoisroolissa ykköskauden jaksossa The Stripper eli oli siinä Doug Temlitt ja Helen Shelly. Epäiltyjä on Tombergin ja Homerin lisäksi olisi muitakin, koska klovnin temput yksityiselämässä eivät naurata, Simon on ollut tosi inhottava. Sirkus on ihan laadukas, on käärmenaista, norsua, trapetsitaiteilijaa ja tiikeriä. Conrad soluttautuu sirkukseen ja joutuu tietenkin tiikerin häkkiinkin. Syyllinen saadaan selville. Oikeustalossa on kuuma, ja Ben näyttää videoita ja aivastuksia, ja aivastuksesta klovni jää kiinnikin. Motiivi löytyy Simonin pottuiluista. Syyttäjänä jutussa oli David "Hangman" Hawkins, jota näytteli Steven Anderson, joka esiintyi roolissa seitsemästi vuosina 1989-1990, ollut monissa muissa sarjoissa "vierailijana".

7. The Star
Kauhuelokuvan kuvauksissa tapahtuu leikkimurhan sijasta oikea. Catherine McKay kuolee oikeasti. Ben hoitaa juttua Conradin kanssa Hollywoodissa rahasyistä, syytettynä on ohjaaja. Elokuvakulissesseissa kolisi, kun ohjaaja, manageri Jack Burns, ex-aviomies ja tytär setvivät välejään. Hollywoodissa Ben pysähtyy Anne Baxterin tähden kohdalle, Anne Baxter sai naissivuosa-Oscarin elokuvasta Veitsenterällä vuonna 1947. Tässä jaksossa veitsenterä oli se todiste, jolla Ben sai syyllisen "tunnustamaan". Ensin "tapettiin" leikkiveitsellä ja sitten oikealla. Jaksossa tähden eli Catherine McKayn ex-aviomies toimi hovimestarina, kuten tapahtui laadukkaassa elokuvassa Auringonlaskun katu.

8. The Con Man
Brian Davis on lenkillä, ja hän "pelastaa" naisen, jolla paljon rahaa, on hyvä sijoitusneuvoja. Oikeasti ovat kuusi huijaria, joiden tarkoitus on putsata uhri, juoneen kytkeytyy myös muita henkilöitä. Putsaus tapahtuu siten, että Jason Edmunds on "muka" murhattu ja uhri jättää rahat piiloon. Seuraavassa huijauksessa  huijari Jason Edmunds on oikeasti tapettu, ja Davis pidätetään. Ben Matlock hoitaa puolustuksen, koska on tuntenut syytetyn isän. Michellellä on iso rooli huijaa huijaria ja puvut vaihtuvat, on viidessä eri puvussa viimeiseksi punaisessa. Richard Cooksey tuomaroi ja Burgess on syyttäjänä, Julie on vain alkunäytössä. Käänteentekeväksi havainnoksi ilmenee se, että huijarit ottavat uhrilta jotain henkilökohtaista voitonmerkiksi. Lopullinen kuulustelu on tunteikas. Kenneth Robertsia hiillostetaan, Hänen poikansa on tehnyt itsemurhan, on menettänyt kaiken huijauksessa. Roberts oli varastanut uhrilta poikansa huijauksen voitonmerkin eli kultaisen ranneketjun, jossa nimen mukaan kirjaimet. Robertsia näytteli Philip Sterling, joka oli Matlockissa kolmesti ja La Law'ssa viidesti.
Oikeustalon "ruokapaikan" nimi näytti olevan Charlie s corner store.

9. The Prisoner, part 1/2
Vankilassa lavertelija Rudy Chambers  hiljennetään. Vangit syyttävät John Jacksonia vartijaa teosta, ja alkaa vankilakapina. Matlock puhutaan tutkimaan asiaa. Vangit järjestävät istunnon, missä Ben on puolustusasianajanana, Steve Mazarowski, jota näyttelee David Carradine, joka oli jaksossa the Country Boy Jimmy Legrand, syyttäjänä. Päätodistaja - se joka laverteli lavertelijasta - eli Lenny kuolee  ...
10. The Prisoner, part 2/2
Vankilassa kireä tilanne jatkuu, ja kaarti odottaa ulkona, että se saa rynnäköidä sisälle. Matlock ratkaisee murhan mm. Conradin saamien tietojen ansioista, Conrad ujutetaan avovankilaan, mihin alunperin murhattu mies piti siirtää. Conrad pääsee kassakaappikeikalle.
Kyse oli kaksoishämäyksestä, ja kostosta. Matlock saa totuuden selville ja vankien jury totesi syytetyn vartijan syyttömäksi. Billy Costelloa esittänyt Conor O'Farrell on esiintynyt mm. 24:n kolmannella kaudella Ted Packardina vuonna 2003.

11. The Fugitive
Matlockin “perhetuttu” Drew Carey on syytteessä setänsä Edwin Walshin surmasta. Surma on tehty “ruuviavaimella”, välineellä, jolla siis kiristetään auton renkaan ruuveja, ja Drew Washilla on "hajonnut" auton rengas. Syytetty on tuhlannut isänsä 2 miljoonan omaisuuden ja riidoissa nuukan ja rehellisen setänsä kanssa. Sedällä on kumma pomo yrityksessä, joka tekee sotavehkeitä, "Horton Aviaton" nimeltään, ja sedällä on myös uskoton tyttöystävä, joka tapailee entistä vankia. Drew riehuu oikeussalissa, ja karkaa, mistä tuomari Irene Sawyer antaa yhdyskuntapalvelua, itse murhaan Drew on syytön, sen Matlock osoittaa toisen tekemäksi, ja motiivi on tavallaan raha. Syyttäjänä on Julie, joka on jaksossa vain seinäruusu. Ben mussuttaa naapurinsa Les Calhounin vähemmän maittavalta näyttäviä ruokia.

12. The Buddies
Matlock on Daniel "DB" Kingsleyn hautajaisissa, jossa tilaisuudessa oli Matlockin vanhoja metsästyskavereita, joista DB oli yksi. DB jätti Matlockille selvitettäväksi vuonna 1955 tapahtuneen nuoren liftaritytön murhan, josta musta Calvin Stokes oli istunut miltei 30 vuoden tuomion. Retkellä oli oli ollut DB, pappi, poliitikko ja lääkäri, ja DB:n mukaan yksi jäljelle jääneistä oli syyllinen tytön murhaan.
Matlock selvittää viikonloppuna otettujen valokuvien ja säätilan perusteella, kuka oli syyllinen.
Syyllinen selviää, ja valokuvat ja todisteaineisto näkyy alkunäytössä, missä valokuvat näytetään tv-ruudun kokoisena, kuva näkyy toisessa postauksessani täällä.

13. The Scrooge
Joulu on tulossa, ja lelukaupassa on joulusesonki. Lelukaupan omistavat kiltimpi herra Lister ja kitsas herra Abbot. Listerillä on vaikeuksia vaimon ja sukulaisten kanssa ja myös Abbotin. Carl Lister tulee alkunäytössä kauppaan. Murhaaja näkyy siinä ja valokuvaa Matlock käyttää oikeudessa hyväkseen. Carl Lister nimittäin tapetaan leluhyllyjen väliin ja kitsasta herra Abbottia epäillään, sillä hän löytää ruumiin. Veitsi kuuluu Abbotille, ja eräs pikkupoika on nähnyt Abbotin kaupassa. Abbot on ollut Benin naapuri, ja kaveri on ilkeä ja kitsas. Ben puolustaa Abbottia ja saa syyllisen kiinni, ja herra Abbott saadaan vapaaksi. Koko jakson puhutaan joulusta. Matlock saa Abbottin joulun kunniaksi toimimaan joulupukkina ja jakamaan leluja myös lapsille. Jaksossa on jouluteeman mukana orpolapsia, ja joulumieltä, koko Benin porukka on koolla: Michelle, Julie, Les ja Conrad.

14. The Witness
Jakso on merkittävä sikäli, että tässä jaksossa Tyler Hudson oli viimeisen kerran (jakso 18 on takaumajakso siinä Tyler vilahtelee vihoviimeiset kerrat). Tyler auttaa Michelleä, joka on jakson kuningatar. Ben Matlock sen sijaan on poissa, näkyy vain ihan alussa ja lopussa. Michelle Thomas hoitaa koko keissin itse ja on niin tarmokas, että hoitaa koko homman kolmilla vaatteilla, musta jakkupuku ja punainen villapaita, sekä vaalea jakkupuku harmaalla ja mustalla paidalla, Michelle on samoissa vaatteissa useissa kohtauksissa.  Julie ja Conrad ovat siis poissa, mutta tuomarit Richard Cooksey ja Irene Sawyer ovat nuijan varressa.
Jakson syyllinen näytetään heti ja hän on asianajaja Sandra Towsend, joka elää kaksoiselämää päivisin lakinainen, öisin yleinen nainen. Hän ampuu hankalan "poikaystävän" Revolution-baarin baarimikon Rick Allenin, ja lavastaa Jimmy Newtonin lehdenjakajan syylliseksi, joka on sammunut autoonsa.
Jakso alkaa oikeudenkäynnillä, jossa Sandra puolustaa aggressiivisesti asiakastaan, myöhemmin hän puolustaa raiskaajaa, ja grillaa uhria hänen minihameestaan, mutta lopussa osat vaihtuvat, kun Michelle grillaa lakinaisen eli yleisen naisen kypsäksi vankilaan vietäväksi.
Todisteita kerääntyy neiti  näsaviisaan eli Townsendin tilille, hän sekoilee moottoritien liittymissä, luottokorttilaskuissa, vuokraamassaan asunnossa jossa on asianajajan liituraitapuku (joka vaihtuu vankin raitapukuun), ja kohtalokasta on vereen tahriintunut turkki. Huomattavaa lopullisessa yhteenotossa on se, että Michelle on blondi, jolla on valkea jakkupuku, ja musta paita, Sandralla, joka on murhaaja, on tummat hiukset ja musta puku, valkoisella paidalla.

15. The Student
Baxter Universityssä sattuu murha. Brittish litterature oppiaineen professori Ph.D John Gallagher saa saksista. Syylliseksi epäillään opiskelija Marcy Hansenia, jolla oli suhde proffaan. Marcyn "onnea" kesti kuukauden. Proffalla oli suhde eräiden muidenkin kanssa. Lisäksi campuksella oli tenttivilppiepäilyjä. Matlock suorittaa antropologiaa ja "englantilaista" kirjallisuutta opinahjossa ja puolustaa lyhyissä hameissa esiintyvää Hansenia. Matlock ja Conrad kuulustelevat kaikkia. Michelle on myös kolme kertaa housuissa ja kerran jakussa, joka on pidempi kuin Marcyn hame.

Tentin hinta on korkea 2000 $, lisäksi arvosanoja muutetaan järjestelmään ja tallennusajankohdista selviää todistusaineistoa. Matlock näkee kuvassa tietokoneen näytöltä havaintoja, käyttöjärjestelmänä lienee DOS ja dir ja dir/p kehiin, ja tulokset printataan jokseenkin vanhalla mustesuihkukirjottimella.

16. The Talk Show
Tapahtumapaikkana on Los Angeles, jonne Matlock on tullut Real Law-sarjan vieraaksi Michellen kanssa. LA:ssa röyhkeä talkkari Dan Galloway kukkoilee showssaan kolmen naisen kustannuksella, ja antaa kenkää neljännelle eli Michelle Thomasin tutulle Lisa Batemanille. Mies hiljennetään kirveellä, ja Lisa Batemania epäillään murhasta. Galloway pysäyttää videonauhan tietyyn kohtaan, jossa näkyy eräs grillatuista naisista eli tuomari Marla Cordiante..

Matlock ei pääse Real Law-shown kuvauksiin, mutta pääsee L.A:n oikeustalolle grillaamaan erästä naista. Todisteet syyllisyydelle hän sai videon laskurista ja vaatteiden tukinapeista. Ben läikyttää kahvia naisen takille, jotta voi tutkia tarkemmin. Murhapaikalta löytyvä nappi on takin sisäpuolella. Taas jää totuuden seulaan syyllinen. Michellen vaatteet ovat jaksossa tyylikkäät.
***
Jakson syyllinen on Leanne Wilson, videon laskurin 337 on vanhassa digitaaliajassa toisin päin LEE, häntä näyttelee Leann Hunley, joka oli Dynastiassa Dana Waring Carrington 45 kertaa, mutta en silti muista hahmoa, ja Leann on näytellyt myös Päivien viemässä Anna DiMerana 121 kertaa.

17. The Victim
Jaksossa syyllinen on koko ajan tiedossa. Syyllinen on mainostoimistolainen Alex Gordon, jonka vaimolla Cathyllä on suhde yhtiökumppaninsa Brett Howellin kanssa. Herra Gordon on rullatuolissa auto-onnettomuuden takia, jonka vaimo oli aiheuttanut. Howell pidätetään rouva Gordonin murhasta epäiltynä. Ben Matlockin pitää osoittaa Gordon syylliseksi ja siten Howell syyttömäksi. Gordon on hyväkuntoinen ja treenattu, joten hän pystyi kiipeämään köyden avulla toiseen kerrokseen ja suorittamaan veriteon ja kostamaan vaimolleen ja tämän rakastajalle ja saamaan vaimon omaisuuden. Ben asettaa kaverille muutamia ansoja. Vakiokaartista on mukana Conrad, joka ajaa punaisella autollaan, Michelle, jonka viimeinen puku on tumman vihreä, alussa se on orvokin sininen, tuomarina nuijii Cooksey ja syyttäjänä syytteet lopulta peruu Burgess.

18. The Kidnapper
Ben on kidnapattu ja hänen puolen miljoonan kolikkokokoelmaa vaaditaan lunnaaksi. Vanhoja ykköskauden tapauksia läpikäydään, ensimmäiseksi jaksoa The Judge, jossa oikeuden tuomari oli murhaaja ja jaksoa The Don. Lopullinen rikollinen löytyy jaksosta The Sisters, jossa "älykkäät" siskokset Emily ja Julia tekevät "täydellisen murhan", josta tosin jäävät kiinni. Toinen sisko on tappanut itsensä, toinen päässyt pois (paennut?) vankilasta, ja vaanii Benin ja Michellen hengeä. Epäloogista, kun sarjassa olivat tällöin Tyler ja Charlene, joita molempia näkyy kuvissa. Kolikkoja haluava rikollinen saadaan kiinni ja toinen tippuu portailta. Ei minusta hyvä jakso, koska viitatuissa tapauksissa olivat Benillä töissä Tyler ja Charlene ja tässä jaksossa Conrad ja Michelle. Michellehän tuli Englannista vasta kakkoskaudeksi ja Conrad neloskaudeksi. Näen täytejaksona.

19. The PRO
Tennisammattilaiset Dave Travis ja Victor Tomassio ottavat yhteen ensin kentällä, ja ottelun jälkeen käsirysyn voimin, ja niinhän siinä käy, että Tomassio saa käsipainosta ja hiljenee lopullisesti, ja Travis pidätetään. Travis on aika ongelmallinen ja omahyväinen tyyppi.
Jakso alkaa oikeuden loppupuheenvuoroilla sekä Julie että Ben. Tuomari Richard Cooksey kysyy valamiesten kannan, ja Travis todetaan syylliseksi. Travis on vankilassa, ja Ben yrittää saada uudelleen käsittelyä, hänkin vihaa häviämistä. Hän soittaa kitaran tapaista ja syöttää kiinalaista ruokaa Travisille. Michelle ja Conrad hoitavat tutkimuksia L.A:ssa ja haastavat syyllisen oikeuteen. Ranteitaan ei kannata polttaa. Todisteet Matlock saa kuvanauhoista ja syyllinen houkutellaan osavaltioon rahan avulla. Ovela pitää olla.

20 -21. The Informer, osat 1 ja 2
Ben Matlock puolustaa kolleegaansa David O'Malleytä, jota syytetään rikollisen  Sam Chandlerin murhasta. Davidin vaimolla Susanilla oli suhde tähän rikolliseen, jota David oli vielä menestyksellisesti puolustanut. David tapaa vaimonsa konnan kotoa, ja raivostuu, kun Sam on suorasäärinen, epäillään Davidia.
David on sponsoroinut taloudenhoitajaansa neiti Liptonia puhumaan palturia oikeudessa, Ben havaitsee tämän ja "tee-nainen" ei todista. Ensimmäinen osa loppuu räjähdykseen.
Benin lisäksi vakiokaartista on mukana Conrad. Davidin vaimoa Susan O'Malleyta näyttelee Katherine Cannon, joka näytteli myös pilottijaksossa eli "The Diary of Perfect Murder" sekä "The Best Friend" kakkoskauden yhdeksäs jakso, ja tulee esiintymään vielä yhdessä jaksossa. Conrad tykästyy erääseen naispuoliseen tutkijaan. Henkilö ei kuitenkaan esiinny jatko-osissa!
Ben Matlock löytää vaihtoehtoisen tekijän, jota grillaa oikeussalissa, ja kollega pääsee vapaaksi.

22. The D.A
Julie on syyttäjänä, ja syytetty todetaan syylliseksi. Jälkipuinnissa veli tulee uhkailemaan, ja uhkauksen kuulee kaksi herraa. Julieta aletaan uhkailla vielä lisää, on soittoja, autossa lappuja ja epäilyksiä on veljen suuntaan..
Uhkailija löytyy kuitenkin yllättävän läheltä ja varsin vinksahtaneesta kaverista on kysymys. Onneksi Conrad on jaksossa iskussa eli osaa riisua aseet siinä kun näppäilee kitaraa. Ben on mukana pelastusoperaatiossa. D.A lienee lyhenne syyttäjälle tai Districk Attorney? Jaksossa ei ole muuta leidiä kuin Julie, Michelle on poissa. Cooksey on alussa tuomarina.

23. The Blackmailer
Jaksossa Ron Winfield piirtää "poliittista" sarjakuvaa Peach Pit:ä tosielämästä. Hän aikoo paljastaa senaattori Peter Dolanin naisystävän, joka on senaattori Hopkinsin vaimo. "Voittokentällä" on myös muita paljastuksia, ja hän kiristää paljastuksia lisää Dolanilta, joka suuttuu. Tappelun jälkeen hän lähtee kotiin. Myöhemmin Winfield löytyy kuolleena. Jutussa on ratkaiseva "todistaja" iso mukava Otis-koira tai sen tassut, pesulan lasku ja erään takin taskussa oleva paperi ja kaatunut mustepullo. Mahdollisia syyllisiä ovat Winfieldin assistentti, joka tulisi jatkamaan sarjaa, senaattorit Dolan tai Hopkins, ja syrjähyppivä vaimo Sandra Hopkins. Matlock löytää yhteyden (Sunset ja Aspen) osin sarjakuvan ja osin Michellen varjostuksen avulla. Aspen on suomeksi haapa, ja sarjakuvissa oli haapoja, Sunset oli monissa eri muodoissa.
Michelle on jaksossa aktiivinen, hänellä on harmaa, punainen, harmaa, valko-sininen asu sekä vielä T-paita ja sininen jakku, meikkinä sininen luomiväri, ja huulipuna varsin punaista. Julie on syyttäjänä tavanomaisen kimittäväinen ja ärsyttävä. Cooksey on tapansa mukaan rauhallinen tuomari.
Hyvä jakso.

24. The Cookie Monster
Jaksossa Katie White kuolee hasselpähkinän aiheuttamaan yliherkkyysreaktioon syötyään omia keksejään, jossa pähkinää ei oisi pitänyt olla. Matlock puolustaa Bobby Neiliä, jonka yrityksen Katie oli vienyt ja jota syytetään teosta. Katie oli vienyt monelta muultakin jotakin: firman, miehen, ja suklaalastukeksien reseptit, mutta on vain yksi syyllinen. Jaksossa Michelle on sinisissä ja vihreissä vaatteissa, ja Conrad on leipomossa töissä.Don Knotts vilahtaa myös. Lievää kaksimielisyyttä on Matlockin vierailut Pie Lady yrityksessä, missä puhutaan pie ja pipe juttuja (erään kilpailijan kaurakeksit ovat terveellisiä, pitää röörit auki, mutta tässä kuitenkin minusta pipe ja pie voi olla toisessa kontekstissä, Pie Ladyn naisella on suhde leipurin kanssa eräässä motellissa, myös se on jaksossa). Jaksossa on ikivanha tuomari, joka notkuu korokkeella. Katie Whitellä on ensimmäinen dollari tai sen puolikas toimistossaan, tai oli. Tämä jakso on numero 91 ja jaksoja on kaikkiaan 182, eli puolivälissä ollaan.


Viides tuotantokausi

1.The Mother
Ben puolustaa Phyllis Todd -nimistä Frank Larsonin sihteeriä. Frank Larson on ilkeä pomo ja häntäheikki, nyt hänet on tapettu paperipainolla. Koko jakson ajan katsoja tietää, että Phyllisin tytär Andrea on syyllinen, hänellä oli suhde häntäheikin kanssa ja Larsson kiusasi äitiä. Andrean näyttelijä on Beth Toussaint oli Dallasissakin muistaakseni nimellä Tracy Lawton, oli Bobbyn tyttöystävä loppukausilla, jotenkin muistan että Tammy? Äitiä Matlockissa esittää Shirley Knight, joka esiintyi muutaman kerran Täydellisten naisten Phyllis Van der Kampina (ei siis Breenä).
Jaksossa Conrad ja Michelle lyövät 50$ vetoa, että Michelle onnistuu hurmaamaan Benin. Ei onnistu, vaikka vaatekerrat vaihtuvat ja hajuvettä purskutellaan, ja lantio keikkuu. Ben vie Michellen ulos syömään hodaria :) Julie on sivuosassa syyttäjänä. Koska Andrea on lakiopiskelija, Ben puhuu Charlene tyttärestään, joka opiskeli lakia, ja on töissä Philadelphiassa. Ben mainitsee Lucille Ballin, jolla oli mainio Lucy-show, jota näytettiin Suomessakin 1970-luvulla.

2 -3. Nowhere to turn
Suomessa kaksiosainen jakso, Amerikassa lienee ollut yhdessä osassa esitetty 25.9.1990. Ben häviää puolustamansa jutun, jossa Cooksey on tuomarina ja syytettynä pankkiryöstäjä, joka on houkutellut naistodistajan, joka höpisee paksuista huulista. Benin uusi taloudenhoitaja Hawkins (Diane Shalet) antaa horoskooppineuvoja. Ben on kaksonen, ja Michelle vesimies tämän jakson mukaan, Ben ei saisi matkustaa. Benillä toimeksianto LA:ssa, jonne pääsee myöhässä, lentokone on ahdas, matkatavarat päätyvät Alaskaan, Benin hotellihuone on irtisanottu. Syynä lienee Benin saituus. Eli kaikki menee päin seiniä ...
Oikeudenkäynnissä menee huonosti. Tuomari Raymond Pryce aloittaa oikeudenkäynnin ja Matlock hiiltyy. Ben pidätetään oikeuden halventamisesta. Ben menee höyryämään golfkentälle tuomarille, jossa on kolme tuomarin kaveria pelaamassa. Ben ja tuomari sopivat tapaamisen toimistossa klo 19, jossa tummahiuksinen mies "Walker" ampuu tuomarin ja lavastaa ja huumaa Benin. Ben pidätetään. Kuka on palkannut Walkerin, joka jo jakson alussa varasti aseauton ja ampui miehen. Syyllinen lienee joku golf-kavereista, joita on kolme. Kaikki olivat Vietnamissa 1968. Yksi on psykiatri, yksi liikemies ja yksi FBI:ssä.
Conrad ja Ben pääsevät Walkerin jäljille, mutta hän murhaa, ja pakenee lentokoneella.
-- -Jakso päättyi ilman lopputekstejä ---
Toisessa jaksossa motiivi alkoi paljastua, ja yksi kolmesta oli syyllinen.
***
Miss Hawkins oli jo edellisessä jaksossa, Diane Shalett on näyttelijä, ja esiintyi tässä kolmesti Hawkinsina ja jaksossa The Model hoitaja Gertrudena, eli tämäkin todistaa, että sarja kierrätti näyttelijöitä, minua ei haittaa

4. The Madam
Matlockin asiakkaana on eskorttipalvelun "johtajatar" Madam, joka lähentelee Matlockia. Madamea syytetään Janie Laddin murhasta.  Janie oli petollinen "tyttö". Hänet on tapettu kylpyammeeseen, veteen on heitetty sähkövempain. Naisen lisäksi on epäilyksen alaisena kolme miestä, jotka olivat kytköksissä naiseen, ja joita hän kiristi.  Nainen nauhoitti puheluja ja keskusteluja, miehistä yksi oli pappi, psykologi ja yksi politiikko. Jaksossa Robert Pine näyttelee senaattoria, hän oli jaksossa "the Convict", ja ollut lukuisissa sarjoissa vierailijana. Vakiokaartista mukana Conrad, Michelle ja Cooksey. Ben kaivaa todisteen langattomasta puhelimesta.

5. The Personal Trainer
Harry Slade niminen kunto-ohjaaja on viriili viihdyttäjä, oli vaimo, oli kunto-ohjajattavia, ja näiden tyttäriä. Naisia on kierroksessa monia. Kun kaveri ammutaan, pidätetään katontekijä George Wilton, jonka firma oli muninut Benin kattorempan. Ben korjaili itsekin vuotavaa kattoa, mutta putosi ja tuli kepeillä oikeussaliin. Michelle on jaksossa ajaa urheilumallisella bemarilla. Syyllinen on yksi kunto-ohjaajan naisista, mutta kuka ja miksi.
Slade naisten viihdytystaidoistaan huolimatta oli kova lukemaan, luki ainakin Henry Millerin Kauriin kääntöpiiriä, ja sai lahjaksi muitakin opuksia.
Juonessa oli kierrätysaineksia. Sakkolappu taas näytteli alibin murrossa tärkeää roolia. Matlock sanoo olleensa hetken opettajana, mutta ei kovasti ollut viihtynyt. Jaksossa joku rasavilli tahrii hänen housunsa maaliin, ja opettajattarella on vaikeuksia hillitä lapsia. Minusta paikka vaikutti enemmän leikkipuistolta tai lasten tarhalta. Amerikassa lapset aloittavat koulunsa aiemmin kuin Suomessa.
Leslie Easterbrook esittää Joanna Wiltonia, ja Leslie esitti myös Poliisiopistoissa Debbie Callahania.

6. The Narc
Poliisin peiteyksikkö, jossa on viisi miestä, takavarikoi osan "saaliista" itselle. Yksi poliisi Ed Tobias todistaa tai pitäisi todistaa, mutta ammutaan sitä ennen. Johnny Bauer pidätetään, mutta syyllinen löytyy kolmikosta: Orbach, Pierce ja Fondy.
Johnnyn vitka-ase varastettiin. Ed ammuttiin, koska todisti Burken komissiolle.
Ben heittelee Conradin kanssa baseball-palloa jaksossa, ja pelaavatkin kadulla lasten kanssa lopussa, jolloin auton tuulilasi hajoaa. Ben puhuu baseball-triviaa, ilmeisesti Charlene on ollut kiinnostunut. Walter Johnson 110 shutoutsia on vieläkin ennätys, hän on pitcher eli luultavasti syöttäjä, syntyi 1887. Mickey Mantlesta oli myös puhe, hänet valittiin kolme kertaa MVP:ksi eli sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Nolan Ryan 5297 "suoraa paloa".  Ben mainitsee baseballin surullisimmaksi päiväksi Black Socksin toiminnan vuonna 1919. Kahdeksaa pelaajaa epäiltiin vilpistä ja tahallisesta häviämisestä.
Johnny Baueria näyttelee Titus Welliver, joka on näytellyt Good Wifessa Glen Childsia ja Lostissa Jacobin veljeä eli tätä savuhirviötä. David Froman on Bob Brooksina sekä Richard Newton Cookseynä, Julie ja Michelle puuttuvat.

7-8. The Secret
Anonyymeissä pelureissa Ty Mullins avautuu, ja laulaa bluesia klubilla ja puhuu Benin kanssa. Eric Gaston entinen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja nykyinen uhkapelien välittäjä tapetaan. Ty on epäilty. Taas on kolme uhkapelurimiestä epäiltynä, kun vielä eräs negatiiveilla kiristävä naisen vene räjäytetään ja nainen myöhemmin tapetaan. Ron Taylor esittää Tyler Mullinsia, Ron Taylorilla oli ilmeisesti jonkin näköinen bändi. Motiivi löytyy arvomaalauksista, ja Matlock raapii todisteet kasaan jenkkifutiksen mestaruussormus, valokuvat, lasku eräästä turhasta käynnistä. Cooksey on tuomarina, mutta valamiehet antavat blues-Mullinsille not-guilty päätöksen.

9. The Brothers
Plastiikkakirurgi tohtori Weston puukotetaan, epäiltynä on kumppani Lowell Carr, jota Ben puolustaa, ja Julie on syyttäjänä. Conrad häärii tutkimuksissa. Puukotuksen tekijä näytetään. Jakson pointtina on se, että Lowell Carrilla on kaksoisveli, Gary Lowell, jolla on velkoja ja konkursseja ja kumpi on syyllinen. Lisäksi jaksossa on yksi onnistunut kasvoleikkaus, ja yksi epäonnistunut nenäleikkaus, joka on tehty Doreen Fergusonille, jota näyttelee Barbara Whinnery, joka oli Matlockissa viidesti neljässä eri roolissa ja oli The Black Widow -jaksossa Arlene, jossa jaksossa oli myös tässä kaksoisroolia vetänyt Kristoffer Tabori, joka oli Matlockissa kolmessa eri roolissa. Bob Brooks eli David Froman on mukana vakiokaartista.

10. The Cover Girl
Valokuvamalli Carla Roycen (Shari Headley) agentti Jackie Whitman tapetaan. Conrad deittailee Carlaa, ja pyytää Matlockia puolustamaan epäiltyä valokuvaajaa Harry Samuelsia. Juttu on vitoskaudelle tyypillistä, eli murhaaja löytyy "lähipiiristä".
Shari Headley näytteli Eddie Murphyn vastaparina filmissä Prinssille morsian, ja on piipahtanut myös esim. Kauniissa ja rohkeissa ja Bill Cosby Showssa. Jaksossa on vakioväestä Ben, Conrad, Michelle ja ihmeen aneeminen Julie. Ben mussutti kotonaan itse tekemäänsä hodaria. Motiivi on siskon päihdekuolemassa, ja todisteena on palovamma, ja sormenjäljet meikkiputkessa sekä puhelutiedot. Conradin kasvoja näytetään lopussa, vaikka hän oli itsekin alkanut epäillä deittikaverinsa viattomuutta.

11. The Biker
Sangen hyvä jakso, jossa eräs tuomari pyytää Matlockia puolustamaan motoristi-poikaansa. Isä-poika -suhde on särkynyt avioeron myötä, nyt on aika hyvittää. Nicky Tower -niminen elokuvatähti ammutaan moottoripyörän selästä, ja potkut saanut henkivartija Cliff Lockwood eli motoristi-poikaa syytetään. Syyteoikeudenkäynnissä ja varsinaisessa oikeudenkäynnissä on osin samat todistajat, vaan puheet ovat erilaiset.

Varsinaisessa oikeudenkäynnissä Ben tuottaa paikalle moottoripyörän, ja motoristi ajaa prätkän paikalle, ja Julie mesoaa, mutta aina rauhallisella tuomarilla eli Cookseyllä on homma hallinnassa. Matlock tutkii prätkän pakoputkea.

Moottoripyöräkyydillä Ben lähtee sitten poiskin. Kuvassa on tuottajatietoja. Ben on tuonut aiemmin saliin koiran ja hevosen, niin miksei sitten moottoripyörää.
Nicky Towerin tyttöystävää esittää Ally Walker, jolla on omat wikipedia englanninkieliset sivut, näytellyt esim. Profiler-sarjassa 1990-luvulla ja sarjapiipahduksia on ollut paljon kerran CSI:ssäkin.
Moottoripyörän pakoputkia tarkastellaan oikeussalissa.

12. The Broker
Richard Wagner - pörssiyhtiön pomo, ei hänen kuuluisampi säveltäjäkaimansa - kolautetaan hengiltä kynttilänjalalla. Syylliseksi epäillään potkut saanutta Avery Campbelliä, jolle tuomari Cooksey asettaa 10 000$ takuut. Avery ammutaan ja lavastetaan itsemurhaksi.
Jakson erikoisuus on siinä, että Ben Matlock ei puolusta ketään vaan pyörii muutamassa kohtauksessa primusmotorina häärivän Julie Marchin hameen helmoissa ja kokkailee ja syö Julie kokkailuja. Tuo myös keltaisen kukkakimpun. Tarkoittaako keltainen uskollisuutta, vilpittömyyttä, mutta myös platonista rakkautta? Julie suorittaa syyttäjänä jopa omavaltaisia kotietsintöjä ja joutuu murhaajan maalitauluksikin, kun löytää raskauttavan todisteen Averyn asunnosta, onneksi Bob Brooks ja Ben Matlock tulevat apuun. Matlock kuuntelee ihastuneena, kun Julie lukee syytettä murhaajalle. Jakson tavara on silmälasit. Juliella on isot "apuva-miehen"-silmälasit, kuten syyttäjäkollegalla. Syyllinen jättää silmälasit Campbellin asunnolle, mutta ovat pienet ja pyöreät.

13. The Fighter
Nyrkkeilijä Billy Leonia syytetään toimittaja Nick Underwoodin ampumisesta. Epäiltyjä löytyy nyrkkeilijän lähipiiristä: vaimo, valmentaja ja manageri. Conrad ja Michelle pyörivät jaksossa. Les Calhoun kovistelee nyrkkeilytaidoillaan, joita ei ole. Billy Leon "loppukommentti" on kuvaava. Hän lyö oven säpäleiksi.  Ben selvittää oikean syyllisen tuolin virttymisen perusteella. Hän kantaa eri "bungalowien" tuoleja oikeussaliin ja näyttää kaavakuvasta, minne paistaa aurinko.

14. The Critic
Ben ja Julie ovat katsomassa Matlockin tunteman Sam Spelvinin kirjoittamaa tanssimusikaalia "Lovers and Lawyers". Kriitikko Bosley Hackett haukkuu näytelmän kaikki osa-alueet, ja kun hänet murhataan, on liuta epäilyksen alaisia. Spelvin pidätetään, mutta Ben osoittaa oikean syyllisen valokuvien avulla ja perehtymällä peruukkien maailmaan. Tekijällä oli peruukki, joka tahriutui, mutta hänellä oli kolme eri tyyppistä tupeeta. Matlockia ei peruukeilla vedetä nenästä. Cooksey tuomaroi.

15. The Parents
Amy ja Howard Boggs ovat sopineet adoptoivansa Jill Lambertin syntymättömän lapsen. Corey-tyttövauva syntyy, ja Jill päättää pitää sen. Jill löytyy kuolleena ja tapaamiseen tulleita Boggseja syytetään murhasta. Michelleä on pyydetty kummiksi, hän pyytää Beniä puolustamaan Boggseja. Puolustus onnistuu totuttuun tapaan, ja Boggsit saavat vauvan, jonka Ben lopussa antaa heille.
Syyllisen Ben saa kiinni sinisen peiton avulla, tytölle ostetaan aina vaaleanpunaista, vaikka lapsen nimi on Corey hän on tyttö sekä luottokorttilaskun avulla. Tutkimuksissa selviää myös lapsen isä, joka on vieraillut Jillin kanssa hotellissa, petollisen miehen miljonäärivaimo lähtee lätkimään.

16. The Man of The Year
Ben Matlock on valittu vuoden mieheksi, ja häntä juhlitaan lounaalla, tai Ben ei ole paikalla, koska auto hajoaa, ja lähtevät Mrs McCardlen (Marge Redmond, viidesti Matlockissa) autolla, ja ajavat harhaan, ja ryöstetään, ja joutuvat putkaan ja myöhästyvät. Juontaja Arthur Saxon (S.A Griffin) on tuttu jaksosta D.J, jossa häntä syytettiin kilpailevan aseman dj:n murhasta, Saxon kertaa tapahtumia. Michelle kertaa tapahtuman missä Ben tuo tuomari Cookseyn oikeussaliin hevosen Knight Legendin, ja jutussa vilahtaa Tylerkin, hevosen piti olla haudattu, ja se oli murhan motiivi. Julie kertaa tapahtuman, missä hän on puolustusasianajajana, missä Julien ex-mies oli syyttäjänä.

17. The Arsonist
Kenkäkauppias tekee tuhopolton. Räätälinliike, josta Ben hankkii pukunsa, on talousvaikeuksissa. Toinen omistajista Marvin Shea on polton kannalla, Sid Marvin ei. Kun Marvin puukotetaan, Sid vangitaan. Marvin Shean näyttelijä on Lawrence Dobkin, joka lienee ohjannut alkuperäisen Star Trekin yhden jakson. Jakso on muutenkin varsin mallikas. Conrad ottaa yhteyttä tuhopolttajiin, ja saa palovammoja. Ben kaivaa oikean syyllisen valokuvien ja erään vanhan lehtileikkeen avulla. Cooksey on tuomari ja syyttäjänä on Burgess eli näyttelijänä Michael Durrell, jolla creditit 22:een osaan. Lopussa Ben saa useat puvut ja sukkia. Jaksossa taloudenhoitaja McArdle kokkailee ja syöttää Benille kaloripitoisia ruokia, että pukuja joudutaan väljentämään. McArdle on jaksoissa viitisen kertaa.

18. The Formula
BML-laboratoriossa kuohuu, uusi hiuksia kasvattavan eliksiirin kaava "varastetaan", ja epäilty on Benin joku maalarituttu Jeff Duval. Tim Crider, joka on keksinyt kaavan, myötävaikutti sen katoamiseen. Myöhemmin Crider tapetaan, ja Duval pidätetään uudestaan. Syyllinen löytyy kuitenkin keilatakin avulla. Motiivi liittyy pörssiinlistautumiseen. Luutnantti Bob Brooks hauskuttaa tupeehuumorillaan lopussa, väittää, että kaava toimii. Hauska poliisiluutnantti Brooks esintyi Matlockissa 56 kertaa ja näyttelijänä on David Froman (1938-2010), kaveri on varsin pitkä.
Jaksossa esiintyivät myös Michelle ja Conrad.

19. ja 20. The Trial
Alussa Maxwellin lelukaupan ryöstäjä saadaan kiinni. Oikeudenkäynnissä apulaissyyttäjä Howard Wright kuhnii ja tuomari Cooksey yrittää saada ryhtiä oikeuskäsittelyyn ja lopulta keskeyttää näytön puutteen vuoksi jutun. Wright on hävittänyt avaintodisteen eli rannekellon. Howard Wright on eläintarhassa tapaamisessa, missä haluaa lopettaa kieroilunsa, ja pyytää 100 000 $. Sopii tapaamisen puutyöverstaaseensa. Rahoja hä ei saa, vaan hänet ammutaan puutöidensä ääreen. Koska Wrightiä epäillään kieroilusta, ja uhri on syyttäjän virastosta, oikeusministeriöstä pyydetään Matlockia syyttäjäksi. Ben, Michelle ja Conrad käärivät hihansa. Joku syyttäjän virastosta vuotaa tietoja Benille, mutta vuotaja ammutaan ensimmäisen osan lopussa. Katsojalle on jo selvinnyt, että lahjuksia on liikuteltu ja myös naistuomari on mukana O'Haren ja kolmannen henkilön kanssa kieroilussa.
Jälkimmäisessä osassa Ben syyttää yhtä tuomaria, joka tunnustaa järjestetyt oikeudenkäynnit ja rahat ja rahanpesun mutta ... lopulta Matlock narraa vielä isomman kissan satimeen.
Tuomari Cooksey on tietenkin puhdas pulmunen. Luutnantti Brooks todisti oikeudessa.

21. The Accident
John Kramerille sattuu onnettomuus huvipuistossa, ja asia joutuu sovitteluun. Se ei kuitenkaan mene nuottien mukaan. Pian asiaa hoitanut juristi Eugene Dobbs ammutaan. Kramer lavastetaan (yleinen juonityyppi Matlockissa) tekijäksi. Ben, Michelle ja Conrad puolustavat häntä. Juttu on Pro Bono eli ilmaisjuttu. Lavastukseen kuuluu Baxters Bulldogs lippis ja ase on viety autoon. Syyttäjä Lloyd Burgess syyttää, ja Bob Brooks on poliisina. Tuomari Cooksey on tuomarina eräässä kohtauksessa.
Huvipuiston omistaja Albert DeMontilla oli suhde Dobbsin vaimoon Amandaan, Dobbsin yhtiökumppani on saamassa potkuja.
Miljöönä on vesipuisto. Conrad pukeutuu Kermit-sammakoksi. Selviää, että onnettomuuksia järjestetään. Les Calhounin auton kylkeen oli törmätty, ja Les yritti yksin vaatia korvauksia, mutta vesiperä tuli, ja kaveri vinkui siitä. Lopullisen todisteet Ben kaivoi lahjapaperista ja kynästä. Tämä oli jakso 112/182, julkaisuvuosi on ollut 1991.

22. The Celebrity
Ex tähtinäyttelijä ja nykyinen kosmetiikkayrittäjä Cathrine Welden (Karrie Keane) on syytteessä Peter Batesin murhasta. Ben ja Julie ovat vierailulla LA;n Hollywoodissa syytetyn siskon Jackie Flemingin luona. Ben alkaa puolustaa CW:tä, ja narauttaa lopulta konnan käpälälautaan, meikkivoiteen, ihotautilääkärin ja propaanipullon avulla. Kumma, että LA:ssa saa tiedot potilaskäynneistä. Jakson kiinnostava seikka on se, että Karrie Keane esiintyi ykköskaudella jaksossa The Stripper ja oli silloinkin syytetty Carla Evans. Molemmilla kerralla oikea syyllinen löytyy.
Vitoskausi päättyy tähän.

Kuudes tuotantokausi
Kutoskausi on viimeinen, mikä esitettiin NBC:llä, siirtyi ABC:lle, kaudessa on 22 osaa, laitan tähän jatkossa vain kiinnostavimmat havainnot kutoskaudesta,  tulee TV 5:llä toukokuussa 2013.


1-2. The Witness Killings: osa 1 – 2
Kaksiosaisessa jaksossa The Witness Killings Ben saapuu kotikaupunkiinsa Mount Harlaniin (?), missä on tapahtunut merkillinen ampumatapaus menneisyydessä. Poikakolmikko näki miehen luoti selässä, tatuointi kädessä. Kun poliisi tulee paikalle, ruumista ei löydy. Kaupungin 200-vuotispäivien aikana yksi pojista kirjailija Noel Ferguson murhataan
Russ Gifford pidätetään, motiiviksi esitetään Pam  Arnoldia, joka on Russin exä ja seurustelee nyt Noelin kanssa.
Menneisyyden mätäpaiseet pitää avata, Noel tonki likasankoja kirjaansa varten ja nyt Benin pitää seuloa siitä totuus
Ben on paikkakunnalla Julien kanssa. Suhde tuntuu läheiseltä, mutta platoniselta? Matlock joutuu kirjoittelemaan toistuvasti rahan ruinaajille "pikku" shekkejä. Myös vanhan pusukaveri Lucyn veljelle. Ammoin kuolleella miehellä on tatuointi. Conrad selvittää tatuoinnin ja menneisyyden haamut saadaan kuriin, ja konnat kuriin. Juttu voitetaan ja Ben tekee sovinnon pikkukaupungin väen kanssa.
Jaksossa Lucy Lewisiä näyttelee Kathleen Freeman (1919 - 2001), joka on esiintynyt mm. Blues Brother 2000:ssa, ja monissa Jerry Lewis -filmeissä. Hän on ollut mukana myös vuoden 1958 Kärpänen -filmissä.
Tatuointistudiolla tatuoi Marty Jensen, jota näytteli M.C Gainey, joka oli Lostissa Othersien Tom Friendly, iso mies, jolla alkuu oli irtoparta, ja kaveri oli jonkun näköinen poliisi tai vartija.
Syyllistä esittää Alan Fudge, joka esiintyi kolmessa eri roolissa Matlockissa yhteensä viidessä jaksossa.
Elsie-täti on suvun matriarkka ja toivottaa Ben ja sinisissä olevan Julien takaisin. Lopussa Lucy sanoo, että ei olisi viihtynyt Benin kanssa, ja mainitsee eräitä piirteitä esim. hotdoggien  syönti. Ben on myös saita aivan jakson alussa hän riitelee oikeudessa rikkinäisestä jääkaapista, jonka oli ostanut 67$:lla ja 48 centillä.

3. The Strangler
Jaksossa Patricia Downey joutuu kuristetuksi. Kuristaja selviää katsojalle heti, on psykopaatti Jeffrey Spidell, joka on Matlockin "stalkkeri" eli stalkkeri on strangleri.  Patricia Downeyn yhtiökumppania Matlockin tilinpitäjää Leo Kasabiania epäillään, on ollut riitoja Patricia Downeyn kanssa, jota muuten näyttelee Katherine Cannon, joka on ollut viidessä Matlock-jaksossa, ja näytellyt Beverly Hills 90210:ssä 40 kertaa. Matlock joutuu siis sarjamurhaajan kohteeksi, jonka tähtäimessä ovat juristit, omat opinnot ovat jääneet kesken, ja hän toimi mainosalalla. Spidel tulee Matlockin taloon polttelemaan sikariaan, mutta Conrad ja poliisit saavat miehen kiinni. Lopullisen todisteen Ben saa autovuokraamosta, hän narauttaa kaverin luottokortin avulla.
Jaksossa myös McArdle touhuaa Matlockin asunnossa, Conrad tutkii yksityisesti ja poliisina Bob Brooks ja Cooksey on tuomarina

4. The Nightmare                
The Nightmare jaksossa Ben on matkalla, ja lyö päänsä villin lännen kulissikaupungissa, ja kokee tajuttomana villin lännen seikkailun, jossa Conrad on syytettynä sheriffin murhasta, ja Michelle on kapakkatyttönä, Julie on majatalon pitäjänä ja Bob on baarijuoppona. Michelle on unessa syyllinen ja tarina jää kesken kun Ben herää. Tarinan merkityksen näen siinä, että Andy Griffith show oli juuri Lännen sarja. Don Knotts, joka sarjassa oli, ei ollut tässä jaksossa.

5. The Marriage Counselor
Jakso on tyypillinen, mutta hyvä Matlock- jakso. Siinä Fletcher- kliniikan avioliittoterapeutti tohtori Harding Fletcher antaa muutakin kuin neuvoja parin naisosapuolille. Alan Courning myy Matlockille vakuutuksia. Kun Alan menee kotiin, hänen vaimonsa Laura Courning on vaateitta ja jää kiinni. Tämän jälkeen Harding Fletcher ammutaan, ja Alan Courningia syytetään.
 Ben ja Conrad tutkivat asiaa, ja kolmea naista eli Laura Corningia, Ginny Morellia ja Claudette Hetziä on syytä epäillä. He ovat käyneet terapiassa. Matlock ei keksi syyllistä ennen kuin loppupuolella saa ahaa-elämyksen, näkee valokuvan, jossa on kassakaappi. Kassakaappi on ollut kuitenkin erään naisen kotona. Matlock tuo kassakaapin oikeussaliin. Hän hiostaa naisia vuorotellen. Kassakaapin siirtämisessä hän osittaa, että tarvitaan kolme naista siirtämään kaappi, ovat antaneet toisilleen alibin seminaarin aikana. Motiivina on se, että he ovat saaneet tietää, että terapeutti on käyttänyt heitä kaikkia kolmea hyväkseen. Kassakaapissa on ollut papereita. Varsin tyypillinen jakso. Kim Johnson Ulrich oli Laura Corningina jaksossa, ja esiintyi jaksossa The Magigian. Claudette Hertziä esitti tumma Mary-Margaret Humes, joka esiintyi myös jaksossa The Personal Trainer, ja esintyi myös myöhemmässä jaksossa The Legacy. Natalija Nogulich esitti tässä jaksossa tohtori Barbara Reilkiniä ja  Lovelorn -jaksossa Marjorie Mannersia. Eli myös samat näyttelijät esittävät eri osia usein Matlockeissa.

6. The Dame
The Dame -jakso tuo Matlockin nuoruusmuistoja. Isä Charlie Matlock, autokorjaamon omistaja ja autokorjaaja, päätteli uhrin auton perusteella, että Henry Mayfield ei kuollut auto-onnettomuudessa, vaan murhattiin. Hän myös myötävaikuttaa sekä vaimon että tämän rakastajan kiinniottoon, päättelee ja osoittaa tupakasta, silmälaseista, penkin asennosta syyllisyyden. Ben on tällöin oikiksessa, ja murhattu mies kustansi osan opinnoista, tässä vesitetään jaksoa the Reunion, jossa Ben selittää olleensa töissä, ja opiskelleensa vanhempana.
Muistot palaavat mieleen jakson alussa lounaalla, kun nainen läpsäyttää Benin kasvoihin. Ben ja Julie ovat pariskuntana lounaalla. Kutoskaudella he ovat kuin pari. Jakson juoni muistuttaa paljon filmiä Huuma, mutta myös nainen yrityksistään huolimatta jää kiinni. Richard Burgi esittää pianisti-häntäheikin Roger Stratfordin osaa, kaveri on tuttu sarjasta 24 ensimmäiseltä kaudelta esitti  Alan York/ Kevin Carroll, oli kaveri, joka kidnappasi valehenkilöllisyyden avulla Kim Bauerin, mutta kuoli. Kaveri esiintyi myös Karl Mayerina Täydellisissä naisissa, jossa oli Susan Mayerin (Teri Hatcherin) ex-mies. Jakson toinen vierailija eli näyttelijä Sheree J Williams esiintyi  Dallasissa April Stevensin roolissa viitisen vuotta. Hän esiintyi myös Texas ranger -sarjassa, jossa oli myös Conradin näyttelijä eli Clarence Gilyard jr. Sheree J. Williams on jakson keskushenkilö nuori rouva Claire Mayfield. Kiitos vanhemman Matlockin nainen jää kiinni yhdessä rakastajansa Rogerin kanssa. Miltei koko jakso on mustavalkoinen, hyvä jakso kaiken kaikkiaan.7-8 . The Suspect: Part 1-2 
The Suspect -jakson alussa on  miamivicemäinen tunnelma, missä isä Walter Padilla (suomalaisissa teksteissä Padia) syyttää Sonny-nimistä miestä tyttärensä yliannostuksesta ja kuolemasta diskossa. Sonny on veloissa. Padilla pidätetään kun Sonny kuoli ja Matlock määrätään puolustusasianajajaksi, kun oli puolustamassa nörttiä, joka murtautui yliopiston tietojärjestelmään.
Matlock saa  toimeksiannon puolustaa samaan aikaan toista syytettyä nuorta hehkeää leskeä Roxanne Windemaieria. Hänen epäillään antaneen vanhalle aviomiehelleen insuliinia ja penisilliiniä, jolle uhri on allerginen ja uhri kuoli. Roxanne hurmaa Matlockin. Roxanne on syytön miehensä murhaan, ex-vaimo sen sijaan ei ole. Roxanne on sen sijaan syyllinen mistä ei syytetty eli Sonnyn murhaan. Matlock joutuu todistamaan, ettei ole saanut tietoja toimeksiantonsa aikana. Palkkioshekin hän lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestölle Padian tyttären nimissä. Roxanne Windemaieria näyttelee Brynn Thayer, joka näytteli kuudennen kauden lopussa ja siitä eteenpäin Matlockin toista tytärtä Leanne McIntyreä. Jaksossa Conrad nostetaan automagneetin kanssa yläilmoihin, ja hän joutuu hyppäämään alas autosta. Conrad ei ole omassa autossaan, joka on kuvan punainen auto, Ben on saanut paremman auton vasemmalla. Jaksojen välissä ei alkunäyttöä eikä loppunäyttöä. Michelle esiintyi, Julie ei. Michelen vaatetus on housuvoittoista, avauspuoliskolla hänellä on jopa farmarit ja skottiruutuinen paita. Jaksossa Matlockilla on hiiriä asunnossaan, hiirenloukut laukeavat pääosin Benin sormille. 

9. The Defense
The Defence -jaksossa on kyse siitä onko isän surma murha vai itsepuolustusta: Daniel Hayes ampuu isänsä Frank Hayesin, jotta hän ei pääse äitiinsä käsiksi. Minusta ei kovin hyvä jakso, jossa syyttäjä Connolly karjuu ja ihmiset käyttäytyvät huonosti. Tuomarina on Martin Alden, jota näyttelee Alexander Zale, joka piipahti sivuosassa sarjassa 24:ssa. Alden tuomaroi Matlockissa 10 kertaa, joista tämä oli viides. Suomessa tästä olisi tullut tuomio, sillä hätävarjelu, pakkotila ja itsepuolustus tulkitaan varsin toisin. Ratkaisevaa on Frankin äidin todistus. Erään todistajan nimi on Blessing. Daniel Hayesia esitti Daniel Kaufman, joka esiintyi Matlockissa vielä jaksossa vuonna 1993 (jaksoa ei liene näyetty Suomessa), Kaufman on myös ääninäyttelijä, ja ollut tv-sarjassa Stuart Littlen äänenä
.
10. The Game Show           
The Game Show -jaksossa päästään visailuohjelmien kulissien taakse, miten tehdään ohjelmaa, taukoineen. Visailuohjelman ahne tuottaja Larry Fisher, joka potkii ankkurin pois, murhataan ankkurin omenan kuorimaveitsellä, sähkökatkon aikana. Murhattua miestä esittää Arthur Rosenburg, joka esiintyi kolmannen ja viimeisen kerran sarjassa, oli esim. syyttäjä/syyllinen jaksossa kalastaja. Syytettynä on  visailuankkuri Dennis Blakea esitti Peter Haskell, joka esitti aiemmin myös senaattori Peter Dolania. Myös visailuohjelmien katsojalukujen alenemasta puhuttiin, ja ohjelmassa huijattiin. Michelle menee kilpailemaan ja Michelle olisi voittanut koko kilpailun, mutta lavastuksen vuoksi, oli pakko jättää vastaamatta. Murhan motiivi on tiukka alihintainen sopimus, josta murhaaja halusi irti. Hän lisäksi hankki lisätienestiä myymällä vastauksia kysymyksiin. Syyllistä Kari Summersia esitti Dana Sparks, joka esiintyi Viinitila Falcon Crestissä loppukausilla 58 kertaa Victoria Gioberti Stavrosina. Falcon Crestin päätähtihän oli Ronald Reaganin ex vaimo Jane Wyman, joka esitti Angela Channingia 228 kertaa,

11. The Foursome
The Foursome -jaksossa Ben häviää jutun, mutta neiti Richmond-niminen apulaissyyttäjä oli muokannut aineistoa, ja lopulta oikea syyllinen löytyi. Neiti Richmondin pätemistarve tuli ilmi jo takuukäsittelyssä, takuut olivat 2 miljoonaa dollaria. Herra Cooksey oli takuuoikeudenkäynnin tuomari ja laittoi syytetyn 24 h:ksi vankilaan, eli rauhoitti oikeussalin.
Itse jutussa miljonääriä Ellis Blakea syytetään tyttärensä liepeillä olleen mailapoikana elantoaan ansaitsevan Jeff Holdenin murhasta. Miljonääri on kyyninen ja vinoilee ympärillään oleville. Julie on kuitenkin Benin tukena.

12-13. The Picture: osat 1-2.
The Picture -jaksoissa Ben "auttaa ongelmallista serkkuaan" Diana Huntingtonia ja tutustuu kuvanmuokkaukseen. Dianan entinen aviomies Jack ihmettelee gallerian kuvaa, joka on väärennetty. Hän käy galleriassa ja näkee väärennettyjä 50$:n seteleitä (luulee, että on taulu), hänet murhataan lenkillä. Diane pidätetään, koska yliajanut auto oli hänen, ja hän oli käynyt uhkailemassa entistä siippaansa, ja tämän uutta naisystävää. Valokuva oli väärennetty aiempaa murhaa varten. Jaksoissa on monia sivupolkuja. Richard Lerner (John Harkins) yksi rahanväärentäjistä on lopulta syyllinen, mielenkiintoista John Harkins oli jaksoissa The Thief  1-2 kolikkojen keräilijä Michael Koskoff, joka oli syytetty, joka oli syytön. Näyttelijät kiertävät monissa osissa eri rooleissa. Alden heilutti nuijaa oikeussalissa.

14-15  The Outcast: osat 1-2                    
The Outcast -jaksoissa (jaksojen välissä ei lopputekstiä)  Ben Matlock unohtelee asioita, ja päättää jäädä eläkkeelle, hän lähtee matkalle ja vie Ramon Comoneres nimisen siirtotyöläisen Oak Kreek nimiseen paikkaan. Matlock menee tapaamaan tilalle Ramonia, mutta hän on kuollut onnettomuudessa, ruumis näytetään, oli ajanut traktorilla ja pudonnut terien joukkoon. Ben alkaa kysellä, mutta vastauksia ei tule. Hänen autonsa kiilataan tieltä. Suomessa jakso päättyy tähän, mutta ei tule lopputekstejä eikä seuraavassa jaksossa alkutekstejä. Kysymys on rahan pesusta, rahaa lähetetään ruumisarkussa.
Matlockin motellihuone on tutkittu ja usea paikkakuntalainen on mukana juonessa. Conrad menee farmille töihin, hän näkee rahaa, ja pakenee, paikan poliisi ampuu Conradia, ja yrittää lavastaa Matlockin, joka lukitsee petollisen poliisin alaslaskettavalla sängyllä. Paikkakuntalaiset Matlockin avustuksella ottavat konnat kiinni.
Michelle ja Julie pitävät eläkejuhlat Benille. Juhliin tulee Frank, jota Matlock puolusti. Frank oli hävinnyt juttunsa, ja Ben lupaa hoitaa valituksen. Eläkesuunnitelmat jäävät siis haaveeksi, kuin pitkälti myös suunniteltu kalareissukin. Lopputekstien aikana ei tule kuvia jaksosta vaan Benin kalastusta näytetään.

16. The Big Payoff
The Bif Payoff -jaksossa Ben maalauttaa taloaan, kaverilla, jonka taidot viittaavat enemmän muusikon uraan. Michelle edustaa murhasta syytettyä mainosten ohjaajaa Peter Angelia, jota jaksossa ei juuri näy. Jakson tähti on vakuutusetsivä  Max Sugarman. "Sokerimies" saa vaimonsa Grace Harker Maitlandin portailta alas tönäisseen aviomiehen Richard Harkerin ja hänen veljensä kiinni. Veljekset tekivät tepposet päästäkseen eroon naisesta, uhkasi avioerolla, kun tapasi miehensä mallin kanssa sängystä, lisäksi Richard tyrkkäsi vaimonsa portailta alas vakuutuskorvauksen toivossa, jonka takia Max Sugarman asiaa penkoo. Sokerimiestä esittää Max Alexander, joka nettilähteiden mukaan oli tuolloin stand up -koomikko. Jaksossa Ben ei osallistu tutkimuksiin eikä oikeussalissakaan olla.

17.  The Abduction             
Ben Matlock ja Michelle Thomas ovat Los Angelesissa lakimiestapaamisessa. Michelellä on heinänuha. LA:ssa lakimies Harry Travis (Kenneth Kimmins, joka näytteli myös jaksossa Black Widow) joutuu vaikeuksiin pomonsa rikollisjohtaja Jay Cutlerin kanssa. Hänen pitää tavata Ben, mutta hänet yliajetaan parkkialueella, ja Michelle kidnapataan.
Jakson idea on saada Michelle vapautettua, ja Conradkin pyydetään apuun. Michellen olinpaikka selviää kahdesti vapautusta edeltää Michellen aivastus. Jakso on varsin toiminnallinen ja eräs poliisi on paha, ja myös todistajaohjelmassa oleva mafian kirjuri on petollinen. Ben herättää huomiota tarjoamalla pieniä kolikoita juomarahaksi, ensin 10 centin kolikko ja sitten neljännesdollarin. Rose Ballouta etsiskeltäessä Ben ja Conrad joutuvat strippiluolaan, jossa kaikilla on vaatteet päällä. Rose Ballou viittaa tien risteykseen ei henkilöön.

18. Mr. Awesome
Mr. Awesome -jaksossa tuomari Richard Cooksey eli Richard Newton oli sarjassa viimeisen kerran ja puolensataa kertaa hän kopautteli nuijaa, ja pyyteli Matlockia antamaan todisteita. Jaksossa hänet ikuistetaan myös "sarjakuvaan" kuten usea muukin jakson päähenkilö, myös Matlock, joka saa kuvaansa vielä oikeudenviitan. Syyttäjä Lloyd Burgess esiintyy myös viimeisen kerran, Burgess näyttelijänään Michael Durrell oli mukana 22 jaksossa.
Jimmy Johnson syytetyn poika, yksitoistavuotias tenava piirtää sarjakuvia, ja hänen piirustuksestaan Ben saa lopullisen todisteen, tai vihjeen siihen. Mr Awesome on pojan sarjakuva, jonka esikuva on lihaksikas Walt Thomas äidin työkaveri ravintolasta. Mr Awesome hallitsee myös "sithisalamien" teon, monilla muillakin on taikavoimia. Rikoksessa käytetäänkin sähkölamautinta ja isoa kukkaruukkua.
Syytettynä murhasta on siis yksinhuoltaja Ann Johnson, jonka "poikaystävä" Dwayne Meeks on murhattu. Conrad tuntee Annin ja käy rodeobaarissa koittamassa taitojaan sähköhevosella. Syyllinen löytyy "rodeotytöstä" Cissy Lockwoodista (Bonnie Burrough), joka palaa seitsemännen kauden jaksossa The Revenge -kosto. Tämä oli erinomainen jakso.
Jaksojen juonikuviot alkavat muistuttavaa enemmän elokuvia, varsinkin pitkissä kaksiosaisissa jaksoissa.


19-20. The Evening News: osat 1-2          
The Evening News -jaksoissa Doug Levitt lavastaa oman murhansa "palkkaamalla" pummin kaksoisolennokseen, ja on käyttänyt hammaslääkärissä. Jakso liittyy uutismaailmaan, ja syyllinen Doug Levitt on tiedossa koko ajan ja saadaan kiinni.
Jakso käynnistyy Matlockin haastattelulla, jossa Billy Finley -nimiselle toimittajalle on annettu vääriä tietoja ja hänet nolataan. Sama toistuu poliitikon lehdistötilaisuudessa. Kolmannessakin tapauksessa on levitetty uutisankka, jonka avulla liikemies Addleson tienaa miljoonia, kyse on maakaupoista. Addlesonista on kytkös Levittiin. Levittin touhuissa on mukana uutisankkuri (uutisankkuri) Diane Becker, jonka Levitt saattaa ensimmäisen osan lopussa ikuiseen uneen.
Matlock saa liikennesakon, koska hän ei ole huomannut STOP-merkkiä, joka muutaman oksan peitossa. Hän yrittää todistaa näkyvyyden olevan huonoa, ja pyytää Conradia videoimaan, jolloin Conrad kaatuu, videokamera menee rikki, Matlockin kengät menevät mutaan, puku repeää, auton ovi rikkoutuu ja lopulta oikeudessa sakko tuplaantuu.
Todisteita kerätään eri tavoin, Conrad soluttautuu jengiin, joka terrorisoi asukkaita, jotta taloja myytäisiin, kyseessä on motiiveihin liittyvä kiinteistöhuijaus ja vilpillä ansainta.
Nuijan varressa varsinaisessa oikeussalissa on tuomari Cynthia Justin, jota näyttelee Aneta Corsault, joka esiintyi seitsemästi, ja viidesti tuomarina ja kahdesti muussa osassa. Matlock todistaa Levittin syylliseksi murhiin. 

21-22. The Assassination: osat  1-2 Suomessa, jaksojen välissä ei alku eikä lopputekstejä
The Assassination -jaksossa tapahtumia riittää.
Willow Springisin pormestari ammutaan ja  murhan takana oletetaan olevan salaliitto, sillä harrastelijan videonauhassa näkyy kummallisesti käyttäytyvä mies, lisäksi murhaajalta (tai mies jolla oli ase) ei löytynyt rahaa. Asiaa tutkimaan on nimetty tutkijakomissio ns. Brodskyn komissio, jonka erästä jäsentä eli Elleriä syytetään ensin käpälöinnistä ja sitten murhasta. Eller on tuomari, joka laittaa jakson alkupuolella Ben Matlockin putkaan. Putkasta Benin hakee pois Matlockin toinen tytär Leanne. Kotiinpaluujuhlissa on koko Benin porukka läsnä: Michelle, Conrad, Julie, Les Calhoun ja Conrad ja lisäksi siis Leanne, vain sarjasta jääneet Charlene, Cassie ja Tyler puuttuvat. Jaksossa on vanhoja tuttuja Lydia Lewania esittää Siskokset jaksossa ollut Diane Behrens, Daniel Roebuck piipahtaa syyttäjänä Ederiä vastaan. Ederiä näyttelee Veljekset jakson päähenkilöä näytellyt Kristoffer Tabori.
Jaksossa on salaliiton ainekset. Ensin Eder on syytettynä, sitten Brodskylle näytetään kuvaa, missä Eder suutelee hänen vaimoaan. Brodsky ampuu vaimoaan. Vaimo on kuitenkin kuollut, murhattu syanidilla ja murhasta syytetään uudestaan Ederiä. Ederiä alkaa puolustaa Leanne, koska Ben kieltäytyy. Benin ja tyttären välillä on toraa. Matlockien asuntoon asennetaan mikrofonit. Salaliitto todella oli olemassa ja Conrad kertoo Benille begoniapenkin vieressä, että taloa salakuunnellaan. Conrad etsii kytkentöjä aikuisviihdefilmistudioltakin. Leanne (Leigh Ann käännöksessä) joutuu puolestaan oikeuden halventamisesta kolmeksi vuorokaudeksi vankilaan. Leanne ja Ben sopivat riitansa. Ben kuulustelee pari epäiltyä ja salaliitto selviää, ja Eder vapautuu. Tosin Eder ja poliisipäällikkö Young ovat tahollaan syyllisiä joihinkin muihin rötöksiin.
Kuudes kausi päättyi.

*****

Michelle Thomas jää kuudennen kauden päätteeksi pois. Tilalle tulee Matlockin (toinen) tytär Leanne Macintyre (Brynn Thayer). Brynn Thayreilla on 38 credittiä, esiintyi kerran Roxanne Windemerenä (joka palkkasi Benin, mutta oli syyllinen toiseen murhaan), ja 37 credittiä on tyttärenä, myös kuudennen kauden lopussa. Daniel Roebuck tulee nettitietojen mukaan myös sarjaan vakiojäseneksi loppukausiksi, The Assassination -jaksossa hän on syyttäjänä ja aiemmin muina hahmoina, mutta tulee loppuajaksi Cliff Lewisinä. Daniel Roebuck oli näyttelijänä Lostissa seitsemässä osassa Leslie Artzisina. Don Knotts jäi pois kuudennen kauden lopuksi.

Seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs kausi ovat ABC:n tuottamia, Matlock oli alkuun NBC:n sarja. Minusta näitä jaksoja ei ole  tullut TV5:ltä eikä Yleltäkään, enkä tiedä onko tullut suomeksi muutenkaan.

Sarja päättyy yhdeksännen kauden jaksoon, The Scam, joka on kaksiosainen, jaksoa  en ole nähnyt.