tiistai 28. helmikuuta 2012

Turun tekopohjaveden virtaama vaihtelee, ainakin tunteet kuohuvat?


Turun Sanomien ja yle.fi viime kuukausien uutisia on ollut seuraavia:
Tekopohjaveden syöttäminen Turun vesijohtoveteen siirtyy todennäköisesti ainakin loppuviikkoon ellei jopa ensi viikon puolelle. Syynä, että yksi noin 10 metrin mittainen putkenpätkä oli jäänyt huuhtelematta.

Turun Seudun Veden imeytysaltailla Virttaankankaalla on ilmennyt korjaustöitä vaativia ongelmia. Yksi imeytysallas ei vedä vettä, vaan vesi tulvii yli äyräidensä. Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraa tilannetta ja toivoo, että altaan ongelma korjataan nopeasti. Turun Seudun Vesi on maanantaina jatkanut viime viikolla aloittamiaan kunnostustöitä.

Pumpun rikkoutuminen viivyttää veden juoksutusta Turkuun

Rikkoutuneen pumpun vaihtaminen uuteen viivyttää tekopohjavesilaitoksen täysimittaista käynnistystä Loimaalla. Turkuun tekopohjavettä tuottava laitos pysähtyi tapaninpäivän myrskyn tuoman sähkönpuutteen myötä.

Näytteissä sameutta. ELY-keskus tarkkailee myös Huittisten vedenpuhdistamon toimintaa, sillä imeytettävän veden laatu on hyvin keskeinen asia tekopohjaveden tuotannossa.
--
Miten tähän on tultu?
Turku otti pitkään raakavetensä Aurajoesta ja varalla oli Maarian allas. Minulla ei ole mielipiteitä puolesta eikä vastaan, minulle on Turun vesi Aurajoestakin kelvannut. Hyvä, että vettä tulee, Kokemäenjoen vesikin kelpaa, mutta tarvitseeko sitä harjun läpi imeyttää, eikö mekaaninen ja kemiallinen yms puhdistus riitä, en ole vesi-ihminen enkä tiedä, mutta nämä seuraavat tiedot olen kerännyt yksittäisiltä webbisivuilta …

Turku ja lähiseudun kunnat ovat etsineet pysyvää vedenhankintasuunnitelmaa. Aasuin silloin pääkaupunkiseudulla, kun Turulla oli suunnitelma hankkia vettä Säkylän Pyhäjärvestä, mutta suunnitelma kaatui Turun kaupungin valtuustossa 1993. Tämän jälkeen suunnitelmissa on ollut johtaa Kokemäenjoen vettä Virttaankankaalle ja sorasuodatuksen (tekopohjavesi) jälkeen Turkuun ja edelleen Turun alueen kuntien käyttöön, siis muuallekin kuin Turkuun. Samaan aikaan Turun alueen jätevedet puhdistetaan Kakolassa, ja talvella 2012 luimme Turun Sanomista, että Turun Pitkänsalmen pohjalla kulkevassa siirtoviemärissä havaittiin vuoto. Lämmin jätevesi oli ehtinyt kovertaa jäähän vaarallisen avannon. Ilmeisesti muuten Kakolan alla puhdistamo toimii, ja vuotokin lienee korjattu?

Vedenottosuunnitelma lyhyesti, en vastaa virheistä, sillä olen yhdistellyt eri lähteiden tietoa.
Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaina lienevät Turun, Kaarinan (Piikkiön), Paimion, Raision, Naantalin ja Paraisten kaupungit ja ilmeisesti Lieto. Talousvesi johdetaan Kokemäenjoelta Alastarolle ja sieltä Turun alueelle. Tekopohjavesihankkeeksi kutsuttu hanke voi vastustajien mukaan pilata harjualueen.

Kokemäenjoen ja Loimijoen liittymiskohdan yläpuolelle rakennettin vedenottamo. Vesi johdetaan esikäsittelylaitokseen, jossa vesi esipuhdistetaan. Kokemäenjoen vesi siis esikäsitellään ennen sen johtamista tekopohjavesilaitokselle. Esikäsittely muun muassa vähentää raakaveden sameutta, kiintoainemääriä, kemiallista hapenkulututusta, bakteerimäärää sekä kiintoaineeseen sitoutuneita raskasmetalleja ja muita epäpuhtauksia. Tämän jälkeen vesi johdetaan imeytykseen, eli vesi imeytetään ”harjuun”, jonka jälkeen se kerätään kaivoista. Tekopohjavesi, jossa on mukana pieni määrä luonnollista pohjavettä, otetaan maaperästä kolmella jo rakennetulla pohjavesikaivolla sekä rakennettavilla uusilla kaivoilla. Kaivot sijaitsevat kahdeksalla kaivoalueella.

Vesihankkeen perusteluna pidettiin mielestäni sitä, että vain Kokemäenjoesta voidaan kaikissa olosuhteissa saada riittävästi vettä tekopohjavesihankkeelle. Alue, jolle tekopohjavesilaitosta rakennetaan, on noin 4 km pitkä ja 1 - 1,5 km leveä hiekkakangas. Vesi imeytetään seitsemän maahan kaivetun altaan avulla harjuun. Vesi otetaan käyttöön rakennettavilla pohjavesikaivoilla. Vesi johdetaan Turun Saramäen kalliosäiliöön, josta se jaetaan Turkuun ja lähiseudun kuntiin. Kaarinan ja Liedon kaupungit ovat ilmeisesti hankkineet jo aiemmin vetensä Virttaalta, mutta eivät tekopohjavetenä.

Asiassa on vastakkain kaksi tahoa eli vedenhankintaa varten perustettu Turun Seudun Vesi Oy ja pohjavesialueen suojelun nimissä toimiva Pro Virttaankangas.

Tekopohjavesiasiaa on käsitelty hallinto-oikeuksissa, ja Korkein hallinto-oikeus lienee tehnyt asiasta päätöksen vuonna 2008. Päätös minusta antaa mahdollisuuden ottaa vettä, mutta päätös on pitkä ja asettaa myös reunaehtoja vedenottamiselle. Asiassa on tehty edelleen tutkintapyyntöjä poliisille koskien harjuun koeimeytettävän veden kiintoaineita ja epäpuhtauksia, asia on elänyt monta vaihetta, ja voi elää?

Hankkeen vastustajat haluavat suojata harjuylänköä Alastaron ja Oripään kuntien alueilla. Putkistosta ja laitteistoja on runsaasti Kokemäenjoelta Turun Saramäkeen ja sieltä vielä ympäristökuntiin. Mutta kriittisin vaihe on minusta jokiveden imeytys harjuun. Vastustajat haluaisivat estää luultavasti tämän vaiheen. Jos veden mukana on epäpuhtauksia, ne jäävät harjun ”sisälle” tai niin minä olen tulkinnut.

Kansalaisliikkeen mukaan Korkein hallinto-oikeus (KHO) on päätöksellään antanut luvan imeyttää harjuun vettä, jossa ei ole lainkaan kiintoaineita ja joka on kemiallisesti puhdistettua riittävän puhdasta vettä. Kuitenkin vastustajat jatkavat taistelua Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa. Tämän tiedon tulktisin netistä?

Etsin internetistä KHO:n päätöksen ja se oli todella pitkä asiakirja. Päätöksen perusteluissa todetaan hyödyn olevan mahdollisia haittoja suuremman. Samalla todetaan, että vaihtoehtoja olisi ollut muitakin. Edelleen todetaan haittoina olevan arvokkaan luonnonympäristön ainakin jonkinlainen haitallinen muuttuminen. Kuitenkin hyödyt ovat niin merkittäviä, että lupa voitiin myöntää. Imeytystä ilman esikäsittelyä ei voida pitää ongelmattomana. Putkilinja kulkee lähellä Natura 2000 alueita, joten ne alueet pitää myös ottaa huomioon. KHO:n päätöksestä selviää hankkeen laajuus 495 hehtaaria. Lisäksi selviää, että harjualueella joudutaan säilyttämään veden puhdistuksessa tarvittavia kemikaaleja ja altaita ja kaivoja joudutaan huoltamaan ja ajamaan moottoriajoneuvoilla. Imeytysalueiden laajuus on noin 15 hehtaaria. ”Imeytettävä vesimäärä on hakemuksen mukaan enintään 105 000 m³/d vuosikeskiarvona laskettuna sekä enintään 125 000 m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna”.

KHO:n päätöksestä kuitenkin minulle selvisi (olenko väärässä??), että mihinkään ”koskemattomaan luontoon” ei aluetta olla laittamassa, koska ”tekopohjavesilaitoksen suunnitellulla toiminta-alueella on nykyisin pohjavedenottamoita, soranottoalueita, ampumarata ja pohjaveden havaintoputkia. Välittömästi tekopohjavesilaitoksen lähellä on Alastaron moottoriurheilukeskus. Noin puolen kilometrin päässä moottoriradasta on asemakaava-alue, jolle tullaan rakentamaan 45 talviasuttavaa loma-asuntoa. Osa suunnitelman mukaisista imeytysalueista, johtolinjoista ja huoltoteistä sijaitsee Säkylänharjun Natura 2000 -alueella (FI0200059)”, mikä tietenkin pitää ja on varmasti huomioitu. Kartasta huomasin, että kantatie 41 kulkee lähellä putkilinjaa, ja menee alueella muitakin teitä, siellä on asutusta ja mainittu moottorirata, joka on kartasta katsoen aika laaja. Valitusasiakirjan vaatimukset netin mukaan olisi ollut, että vesi otettaisiin edelleenkin Aurajoesta ja eräistä muista paikallisista jokivesistä, Turun nykyistä vesilaitosta vihdoinkin parannettaisiin uusimmalla tekniikalla ja että Turun jakeluveden verkko korjattaisiin.

Veden hinta Turussa ehkä nousee hankkeen myötä, ehkä laatukin paranee. Aurajokea on pidetty jotenkin huonona veden ottamona, koska vesi voi loppua, ja minusta joissain kunnissa loppuikin kun oli näitä kuivia kesiä, muttei Maarian altaasta. Hankkeen loppusumman voi nähdä netistä, lienee yli 100 miljoonaa? Helsingissä tiettävästi vesi otetaan Päijänteestä tunnelin kautta.
--
Nokian lähellä oli jätevesiä valunut vesistöön, kuulemma kulkeutuu kuukauden kuluttua siis toukokuuksi 2012 Kokemäenjoekeen, ja siis myös esipuhdistamoon, tämäkin asia on kuitattu lausella: "homma hoidossa".
--
7.4.12
Kritiikkiä sataa mielipidepalstan tekstiviestiosuudella, paljon sattuu, mutta aina on ollut selitys, katsotaan miten homma etenee. 
14.4.12
Edelleen osa vedestä tulee Halisista, osa tekopohjavetenä. Veden arseenipitoisuus on korkeampi, kuin oli Aurajoen veden, näin uutisoitiin Turun Sanomissa lainaus
"Turun alueelle Virttaalta tuleva tekopohjavesi sisältää arseenia, joka tunnetaan paremmin nimellä arsenikki. Arseeni on lähtöisin Virttaan maaperästä, ja suurimmillaan luonnollisesta pohjavedestä on mitattu arseenipitoisuus, joka oli yli yhdeksän mikrogrammaa litrassa. Talousveden terveysperusteinen raja-arvo on 10".
Eli ollaan alle raja-arvon, vesilaitokselta oletetaan arvon laskevan tulevaisuudessa.
17.12.2013
Turun Sanomien mukaan tekopohjavesihankkeen kustannukset olivat 188,7 moljoonaa euroa, kun vuonna 2002 arvioitiin, että hanke maksaisi alle 100 miljoonaa euroa.
Hanke on myös myöhästynyt noin neljällä vuodella, välillä otetaan osa vedestä ilmeisesti Halisten veden ottamosta.


tiistai 21. helmikuuta 2012

Lukiokirjat, kalliita ovat, hintalaskelma alla


Fysiikan lukiokirjoja muutaman vuoden takaa

Yhden lukiolaisen oppikirjat maksavat runsaasti yli tuhat euroa, ja laajalla kurssivalikoimalla miltei 2000 euroa, jos ostaa kaikki sanakirjat, kertauskirjat. Jos suorittaa 80 kurssia, joista liikuntaan ei tarvitse hankkia kirjaa, ja yksi kirja on kahdenkympin hujakoilla niin summaan päädytään, sillä kielissä on kieliopit, harjoituskirjat ja matematiikassa taulukkokirjat, päälle voi tulla harjoituskirja. 75 kurssia on pakollista, alla laskelma 2012 hinnoin.
Lasse lukiolainen lukee pakolliset aineet, hinta-arvio karkeasti voisi olla
__________________________________________________________________
AI: äidinkielen kirjat 50 + 20 =70 euroa +konseptit ja teatterikäynnit
MAA: (laajan) matematiikan 13*20 = 260 euroa + kertauskirja, 2 laskinta, maol  yhteensä 435 euroa, yleisessä matematiikassa kursseja vähemmän, mutta perushankinnat samat, mutta sitten joutuu ottamaan esim. lisäkieliä.
ENA: englannin (A) 8 kirjaa maksaa noin 200 euroa sanakirja ja kielioppi
RUB: ruotsin (B) 6 kirjaa, sanakirja ja kielioppi maksaa noin 200 euroa
FY: yhden kurssin fysiikan kirja maksaa noin 32 e,
KE: yhden kemian kirjan kustannus on noin 32 e,
GE: kaksi maantiedon kurssia, yksi kirja maksaa noin 44 e, kirja kattaa molemmat kurssit
BI: kaksi kurssia biologiaa, yksi kirja maksaa noin 44 e, kirja kattaa molemmat kurssit
FF: yhden kurssin kirja filosofiassa maksaa noin 25 e,
PSY: psykologian kirja maksaa noin 27 e,
UE: neljä kurssia uskontoa, neljä kirjaa maksavat noin 108 e,
MU: musiikkia, kirja hinta 30e,
KUV: kuvaamataitoa, kirja 44 e + materiaalit.
HI: 4 kurssia historiaa, neljä kirjaa maksaa yhteensä noin 108 e,
YH: 4 kurssia yhteiskuntaoppia, neljä kirjaa maksaa yhteensä noin 108 e.
_____________________________________________________________________

Sain yhteissummaksi miltei 1700 euroa, mutta valittuina vain 55 kurssia, pitää olla 75 kurssia, 20 puuttuvasta kurssista 2 on liikuntaa ja 2 on opoa, eli jää 15 kurssia puuttumaan, lisäksi pitää hankkia vihot, konseptipaperit, äidinkielen teatterit, sekä kirjoitettavista aineista kertauskirjat "abikursseille".
Yo-lakki maksaa joitain kymppejä, samoin lyyra, vanhojen tanssi ja penkkariajot ovat myös pois omista rahoista. Lukio maksaa yli 2000 euroa, minun mielestäni ja saa hommaan kolme tonniakin menemään vanhojen tanssin kanssa. Tietokone ja laajakaista, sekä printteri ovat sangen tarpeellisia jo lukiossa. Myös ylioppilaskirjoitukset ovat maksullisia.
Ostin viimeksi elokuussa 2014 lukiokirjoja kolme kappaletta yhteishintaan 58,40, myyjä kysyi "haluatteko ostaa vielä 15 senttiä maksavan muovikassin". Ilmeitin, että "en halua ostaa 15 senttiä maksavaa muovikassia, kiitos". Minusta muovikassin voisi saada ilmaiseksi. Myös vihot ja kynät olivat varsin kalliita, niiden hintoja kannattaa vertailla.
***
Ylioppilaskirjoitukset tulevat sähköisiksi 2016 osittain, ja 2019 täysin (edit 6.10.2015)
-Tällöin pitää ostaa läppäri, siihen virustorjunta, kotiin laajakaista, koulussa voi olla langaton verkko.
-Jos kunta ei ole tehnyt sopimusta ohjelmatoimittajan kanssa, niin ohjlemalisenssit tulevat päälle.
-Jos sähköiset kirjat yleistyvät joudutaan ostamaan sähköiseen materiaaliin lisenssi, joka on määräaikainen, eli käytettyä kirjaa ei voi ostaa, koska kyse on lisenssin ostamisesta
-Tämä ei varmaankaan harvenna kirjalistaa eikä halvenna kirjamaksua.

***
Huono idea ei ole ostaa lukiokirjat vasta joka periodin alussa koska silloin oli varmasti uusin painos. Samalla voi tarkastaa, onko uusi painos samanlainen kun vanha, joskus on. Vanhoja kirjoja ei voi juurikaan käyttää, sillä painokset vaihtuvat nopeasti, ja opettajat käyttävät yleensä uusinta. matematiikassa ei voi edes myydä kirjoja jos aikoo matematiikan kirjoittaa, eikä kielissäkään. Toisaalta, jos ei kirjoita ainetta voi käyttää käytettyä kirjaa tai myydä kirjan pois. Kanta-asiakaskortti kirjakauppaan kannattaa hankkia, sillä saa yleensä jopa 20%:n alennuksen.

Lukiokirjasumma on poissa vanhempien kukkarosta. Toivoisin enemmän ymmärrystä köyhien vanhemmille, joilla ei välttämättä ole uusinta tietokonetta, laajakaistaa ja muita teknisiä vimpaimia, mitä jokaiselta lukiolaiselta odotetaan eikä vanhemmilla ole loputtomasti rahaakaan, ehkä mahdollinen uudistus auttaa tässä asiassa. Kotona asuvan opintotuki on lapsilisää pienempi, eli perheen nettotulot vielä putoavat lukion aikana, koska lapsilisä loppuu 17-vuotiaana. Vanhemmat tukevat kirja-alvilla valtiota, kirjaostoksillaan sekä kustantajia että kirjakauppoja.

Lukiokirjojen tuotoilla on aivan varmasti merkitystä sekä kustantamoille että kirjakaupoille. Vaikka ostimme lukiokirjat eräästä kaupasta, siellä jaettiin ilmaiset kirjamessuliput ns. paremmille kanta-asiakkaille, ostimme seuraavalle lapselle kirjat erikseen, missä oli halvin, eikä enää isossa paketissa, kanta-asiakaskortteja kannattaa hankkia useammasta kaupasta.

Mikä olisi parannus. Pakollisiin kursseihin yksi kirja, jolloin kirjamäärä putoaisi paljon. Kirjojen uusiminen vähäisemmäksi, tässä (vaikka köyhällä ei ollutkaan ehkä laajakaistaa) voisi käyttää nettipäivitystä, ei pitäisi ostaa koko kirjaa tai halpa tai huokea nettimateriaali. Katsotaan miten asia etenee.

Äidinkielessä voi selvitä kahdella kirjalla, lukioon tarvitaan usein vielä tietokone ja laajakaista
Laskimen kuva täällä

Turun Sanomien koulutusliitteessä 4.8.2015 oli myös laskettu lukiokirjojen kustannuksia

Kierrätyksellä voi säästää vaikkapa tuhat euroa koko lukion aikana.

Jos itse kävisin lukiossa niin selvittäisin, onko kirja muuttunut. Ostaisin kaverilta en kirjakaupasta, jossa kierrätyskirjat ovat kalliita. Ostaisin alennusmyynnistä muiden sarjojen kirjoja niissä aineissa, joissa kirjoittaisin.

Jutussa oli merkitty kustannukseksi vanhojen tanssit, mikä siis ei ole pakollinen, kuten ei mukaan laskettu penkkarikarkki-lasku. Sen sijaan ylioppilaskirjoitusmaksut pitää maksaa.

sunnuntai 19. helmikuuta 2012

Robin Frontside Ollie Hesburgeraterian kylkiäisenä

Hesen Robin levy edestä skannattuna

Turusta kuuluu positiivistakin, eli yläkoululainen Robin on miljoonien klikkien kaveri.

Itse katsoin Robinin youtubeklipin Frontside Ollie, kun "vain alle" 2 miljoonaa oli sen katsonut, tänään 20.2.2012 katsojia on jo yli 5 miljoonaa, ja liket ja disliket ovat miltei tasan luokkaa 25000, joskin liket voittavat disliket noin 1000:lla.
Edit 10.4.2013 Tästä videosta on puhuttu viime päivinä. 20.2.12. videolla oli 5 miljoonaa katsojaa, ja itse katsoin sen, kun 1,9 miljoonaa oli countterissa, 4.11.12 sillä oli 9,6 miljoonaa katsojaa, nyt 11.4.13 katsojia 10,4 miljoonaa, eli viidessa kuukaudessa katsojien määrä lisääntynyt 0,8 miljoonaa, sama kävi Bieberin Babylle, PSY saavutti ensin yhden miljardin, kun Babyn katsojamäärä ei noussut niin nopeasti kuin Bieberin.

Frontside ollie on lisännyt vanhemman väestön osan tietoa skeittauksestakin.
Hesburgerin Robin-ateria maksaa (ei mainos) noin 8.90 ja sisältää CD:n Robin: Koodi pahvikuorilla, jossa 10 biisiä, ja ensimmäinen tämä Robin - Frontside Ollie, joka on muuten Maki Kolehmaisen biisi. Maki, joka teki osan Aikakoneen biiseistä, teki  Gimmelin esikoislevylle biisit Roviolla, jonka esitti aiemmin artisti-Jonna, sekä biisin Harhaa, jonka molemmat voit kuunnella youtubesta, ostin kaikki Gimmelin 3 CD:tä alennusmyynnistä, ja Kolehmainen teki joka levylle muutaman biisin, eli hitin tekotaito on kaverilla, minkä jo hänen Aikakoneen biisinsä todisti. Gimmelissä muuten debytoi Jenni Vartiainen.

Robinin CD:n biisit ovat: Frontside Ollie, Räjäytät mun pään, Hiljainen tyttö, Faija skitsoo, Otan aurinkoo, Ei tarvi esittää, Huutaa, Huominen saa odottaa, Saappaat, Ihan helmi. Frontside Ollie on ihan helmi, ja muut kappaleet ovat mukiin meneviä, eli fanille varmasti edullinen hankinta. Tekijöitä on Kolehmaisen lisäksi muitakin, mainittu etunimiltä levyllä.
Hesen Robin Koodi levy takaa, skannattuna

Robinin Frontside Olliesta, on huonompiakin biisejä ollut ja videoita. Kaveri on reipas turkulainen yläkoululainen, ja videossa reippaita skeittaajia, hienoa toimintaa, ja Tommin siskokuvio on oivaltava. Videossa valo tulee jännästi takaa. Robinin videoita on muitakin youtubessa, kaveri pärjännyt ulkomaan laulukilpailussakin. Toivottavasti koulu jatkuu niin mallikkaasti kuin nyt , ja biisirintamalla kuullaan lisää. 

Minusta Hese teki hyvän teon, kaikki ei viitsi ladata biisiä, 2000-luvun alussa siellä oli vastaava Back Street Boysien CD, jonka hankin, vaikka fani en ollutkaan, mutta bändi ei ole härmäläinen. Robin ja Hesburger ovat turkulaisia. Ateria oli minusta juustoateria, joka normaalisti lienee 5.40 euroa. Sana Hesburger minusta mainitaan biisissä Faija skitsoo. Hesen pussi näkyy muuten Frontside ollie videossa, ja albumi oli siis ennakkomyynnissä 17 -21.2.2012

Minusta Robin-ilmiö on hyvä :)

--
Päivityksiä
22.2.12

CD:tä myydään erikseen hintaan noin 6.90 euroa Hesessä. Samaa albumia muovikuorilla oli tänään myynnissä 11.95 esim. Anttilassa jossa juuri nyt Robin keikkailee. Albumissa on vihko, jossa on joko kuvia tai tietoja biisistä, kysykää faneilta he tietävät

28.2.12
Robin veti keikan Anttilassa, josta youtubessa on klippi. UMK:n esiintyminen jäi TV:ssä yhden biisin mittaiseksi, ja eilen näin, että jopa K-Marketin kassalla Hirvensalossa myytiin CD:tä

29.2.12
Karkauspäivän kunniaksi vielä Heseaterian aluspaperi skannattuna, yläkuvahan on hese-CD:n kansi skannattuna

9.3.2012
Robin vieraili Ylellä Puoli seitsemän lähetyksessä. Esitti Frontside Ollie -kappaleen. Levyn taustavoimiinkin kuulunut Jimi Constantine (ex Pääkallo) soitti toista kitaraa. Kaksi fania pääsi kysymään Robinilta. Toinen taisi kysyä lempiruokaa, toinen kommenttia fanien jakaumaan (tytöt -pojat).

15.3.2012
Robin Frontside Ollien youtubevideon katsojamäärä 6 623 435. Liket johtavat: 27 935 pitää, 26 746 ei pidä, minä pidän, mutta en pidä näistä "mixatuista", ehkä Pikku oravat (348 095)juuri menevät, jos ovat "laillisia", mutta autotunet ja hidastetut, älkää klikatko. Justin Bieberin feetti Ludacrisin kanssa Babyllä, katsojia "vain 716 miljoonaa :)
Hesessä (tiskillä kysyin) tiesivät, että ateriaa myytiin aluksi varsin paljon, mutta nyt enää yksittäisiä ostetaan, levyhän on ollut jo kaupassa kauan, ja monet ovat sen Hesestäkin ostaneet. Albumi oli ennakkomyynnissä heseaterian ostajille noin 4 päivää, vieläkin ateriaa siis myydään.

4.4.2012
3.4.2012 , katsoin Robinin Faija skitsoo -videon virallisen version. Minusta videossa ei enää lauleta Hesburgeriin, vaan Burgeriin, mutta Alvin ja pikkuorava version sanoissa on Hesburgeriin, kuten myös aterian mukana tullessa levyssä. (videon kohta 1:17-1:20/3:31)

Video on minusta hyvä, valo tulee taas takaa, ja on kuvattu jossain koulussa ehkä ja voimistelusalissa, voisi olla Turun eräs koulu, jonka nimeä en laita, ei ole olennaista.
Video on päivän ollut youtubessa ja katsojia oli 304, mutta likejä 781 ja dislike 1014, eli katsojia lienee enemmän ? Tänä aamuna katsojia on aamulla jo 60 441 ja likejä 1242 ja dislikejä 1792.
Minusta hyvä video, ja Robin on reipas kaveri jolle edelleen toivon menestystä.

5.4.2012
Menin tykkäämään Robin Faija skitsoo videota ja kirjoitin kannustavan kommentin. Siellä on minusta kommentteja, joita ei siellä pitäisi olla ... katsojia jo 114 000 :)

10.4.12.
209 000 katsojaa. Videossa esiintyy muuten Jouko Ahola, joka on näytellyt joissakin filmeissä, ja menestynyt maailman vahvin mies kilpailuissa.

16.4.2012
Katsoin Kuningaskuluttajassa puhuttiin tuotesijoittelusta, tällä kertaa Robinin Hesburger-sanasta.

Kuningaskuluttajassa käsiteltiin Faija skitsoo -biisin Hesburgerin sanaa, ja Front side Ollien videossa syödään hampurilaisia, tuotesijoittelusta on kyse. Sana Hesburger on poistettu biisin radio-editistä.


Minusta ollaan hieman myöhässä. Hector Sarjakuva-rockissa "mainosti" Aku Ankkaa, Hectorin biisi tehtiin miltei 40 vuotta sitten. Vaikka biisissä ei ole suoraan sanaa Aku Ankka, mutta Minni, Roope, Karhukopla mainitaan ja lauletaan "hei lue taas Ankkaa, mami", tämä on Hectorock1:ssä, 2:ssa lauletaan bemareista, kuten myös Edu Kettunen Taivaan sininen BMW, ja Anssi Kela Mikan faijan BMV:stä, nämä nyt ovat aivan pintaraapaisuja.
Kaija Koo laulaa Mäkkärin vessasta  biisissä Yhtä kaikki, albumilta Mikään ei riitä
Biisissä on mahdollisesti seuraavat liikkeet:
Mäkkärin vessassa tytöt sotamaalaa huuliaan ...
IT-miljonääri Kappelissa itkee kun talouden kupla puhkesi kukkaan ...
Siwan kassaneidin ilta matelee ...
Vitivalkoista tykkilunta satelee Serena perheen alkutalveen

19.4.2012
Robinista suunnitellaan Turun Sanomien mukaan elokuvaa.

20.4.2012
Robin esiintyi Voice of Finlandin finaalissa. Ilman taustalaulajia esiintynyt Robin kokeili ainakin kerran korvanappiaan. Tanssijoita oli taustalla ja kitarasoolo oli onnistunut. Esiintyminen tapahtui Logomossa, Turussa Pohjolan kaupungin osassa, radan vieressä.

25.4.2012
Turun linja-autoaseman Hesburgerissa on edelleen ateria myynnissä, mainos on myyntitiskillä.

13.5.2012
Robinin levyä myyty moninkertaisen platinalevyn verran. Tämä kyltti oli Hesen ulkopuolella, ilmeisesti joissain Heseissä vielä saa ateriaa.

16.5.2012. MTV3:n 45 minuuttia lähetyksessä haastateltiin Robinia, ja oli kotivideokuvaa, joistain aiemmista laulukeikoista, ja uudempaa nauhaa. Robinia haastateltiin Vertikaali oy:n soitinkaupassa ja näytettiin luultvasti Linnankadun alusta kuvaa. Hannu Sormunen on manageri, ja Robin esintyy joillain festareilla mm. Ruisrockissa 2012.
-
7.6.12. Robinin levyä on myyty yli 100.000 kpl lehtitietojen mukaan, samojen tietojen mukaan levyä ei ole ollut myyntilistoilla, sillä se on ollut mid-price hintaluokassa. Näin levystä uuden "platina" tms painoksen, maksoi noin 10 euroa.

26.6.12 Robinin Hiljainen tyttö video julkaistu youtubessa jo 6.6.12, katsojia 26.6.2012 noin 94000. Liket johtavat 1002 - 816 dislikea.
--
2.8.2012. Robin fanituotteita myydään, kuvassa lukkareita, julisteita, vihkoja ... kuva ei sponsoroitu, informatiivinen :)
1.9.2012 Kuulin, että Robin kenkiä olisi myynnissä, en ole itse nähnyt.
***
21.9.2012: Robin on MTV3:n uudessa Heikki ja Mikko showssa, ja laulaa uuden biisinsä Puuttuva palanen, youtubessa taitaa olla pätkä feat brädi katsonut noin 540 000. 
Robin olikin showssa yhdessä Vesa-Matti Loirin ja Chisun kanssa. Aika vähän tuli mitään uutta ilmi hissihankaluutta lukuunottamatta, mutta Vesku oli varsin varhain pinnalla Pojat, 1962 elokuva pääosan jälkeen ja kehui pokiensa osaavan tehdä frontside ollien. 
Robin esitti lopuksi Puuttuva palanen biisin, ja Brädi tuli feettaamaan. Minusta Brädi toi biisin uutta ulottuvuutta.
***
8.10.2012 Robin filmiä odotellessa näin Läheisen K-kaupan kassalla (Hirvensalon K-supermarket) myynnissä Robin deluxe levyä 17,99, eli biisit, eri versioita ja laulujen sanat, jos ei niitä vielä osaa ulkoa :)
***
19.10.2012 klo 17 Robin Nenäpäivä keikka Wiklundin katolla
Robin kattokeikalla Turun Wiklundin katolla, poika siirrettiin Hotel Hamburger Börsistä lavalle, muttei varmaankaan helikopterilla, vaikka ääniefektiä kuuluikin. Ennen keikkaa näytettiin skriiniltä Robin elokuvan pätkiä.
Keikka liittyi Ylen nenäpäivään ja luultavasti televisioidaan osittain luultavasti 9.11.12, ja keikka alkoi Kaunis luonnostaan -biisillä ja jatkui Faija skitsoo biisillä ...
Laitan alle kolme kuvaa, joista olen rajannut katsojat pois, vaikka yleisellä paikalla saa kuvata, niin silti julkaisu on aina tarkkaa.
Katsojia oli paljon Turun torilla eli puolet torista täynnä eturivissä suhteellisen pieniä tyttöjä äitien kanssa, mitä vanhemmaksi meni sitä taaempana oltiin.
Katsoin vuosia sitten Tik-Takin keikkaa, joka oli myös torilla, mutta lavalla, silloin bändi oli lähellä, nyt Robin oli varsin kaukana, mutta näkyi skriiniltä hyvin.
Katto oli sikäli hyvä paikka, että pienet näkivät Robinin, koska kaikkien piti katsoa ylöspäin.

Kaksi ensimmäistä kuvaa on skriinistä kolmas katolta, ei hyviä, mutta kuitenkin :)


***
26.10.2012. Turkulaisen (ilmaisjakelulehti) kuvasta päättelin, että Robin on vasenkätinen, kirjoittaa nimmareita vasemmalla. Justin Bieberkin on vasenkätinen. Bieber on tiettävästi kanadalainen, syntynyt 1994 eli hieman vanhempi kuin Robin ja toistaiseksi vielä suositumpikin :)
***
Bloggaajien profiilissa voi merkitä lempimusiikkia, minulla on esimerkiksi Eppu Normaali, Dire Straits, J.Karjalainen. Monella muulla on Robin.
***
4.11.2012 Katsoin youtuben videoita.
Frontside Ollie 9,6 miljoonaa katsojaa disliket johtavat 32t-30t
Faija skitsoo 1,9 miljoonaa disliket johtavat noin 9000-6000
Puuttuva palanen noin 2 miljoonaa (2038 680) tässä liket johtavat 7893-3572
Robin esittää biisin novalla akustisesti ja feattaa itse itseään.
***
23.11.2012 Sub-TV Enbuske-Linnanahde noin klo 21.30 Robin oli haastateltavana ja näytettiin pätkä filmistä, oli keikalla ja takahuoneessa.
***
10.1.2013 Frontside Ollie on ylittänyt youtubessa 10 miljoonaa, Luupilla mun korvissa ei ole vielä miljoonassa. Videolla luultavasti leffan matskua, ja ainakin Jimi Constantine näkyy videolla.
***
25.1.2013
Robinin Koodia on myyty 117 126 kappaletta. Vain elämää -levyä on myyty noin 164.000 kappaletta.
***
17.2.2012

Ilmeisesti eilen Robinin DVD on tullut myyntiin, hinta 14.95 (ei mainos vaan informaatio, kuva Skanssin CM:n hyllystä, ei mainos vaan informaatio). DVD:ssä on filmi ja extroja. Filmi on dokumentti, joka luotaa Robinin musaharrastuksen, Moskovan new wawe kilpailun, ekan levyn, keikat, ja tokan levyn tekoa ja muuta virallista elämää. Minusta hyvä filmi.
***
1.3.13
Robin voitti ja tulokas-Emman, innovaattori-Emman, Popalbumi (Koodi)-Emman ja esitti gaalassa vuoden biisin Frontside Ollien, alussa Don Johnson big band räppäili ja feettaili ja loppupuolella lauloi biisin Haluan sun palaavan, joka on nyt youtubessa 7.3.2013, ja 10.3 katsojia on 48.000.   

9.9.13
Robin Yatzy -kuva, myynnissä ainakin CM:ssä (ei maksettu mainos, vain informaatio, joka osoittaa, että edelleen uusia tuotteita innovoidaan).

5.10.13
Robin julkaisi 4.10.13 uuden Boom Kah -albumin, taustavoimat lienee hieman muuttuneet,  mutta suosio on säilynyt jo 5.10 ilmoitettiin, että levyä myyty 40 000 kpl, eli kaupat varanneet levyä tuplaplatinan verran myytäväksi. Itse olen kuunnellut levyn joten kuten läpi iTunesista.

17.10.13

Kaupoissa myydään Robinin nenäpäivä-sinkkua Erilaiset, mukana myös video, rahat menevät Nenäpäivälle, biisin taustavoimana on ollut mm Risto Asikainen, jonka biisin Robin esitti 31.5.14 Oulussa Ylellä televisioidulla keikallankin.

tiistai 14. helmikuuta 2012

Synnytykset maksulliseksi myös Turussa? Toivottavasti ei.

Tyksin synnytysosasto 


2012
Omien (täysikäisten) lasteni syntymien aikaan Turun kaupunki maksoi ensimmäisessä kolmen päivän sairaalassa olon, ja seuraavissa ainakin ne päivät, jonka siellä olivat.

Turussa ollaan väläytetty, että ensimmäinenkin päivä olisi maksullinen myös Turussa kuten kuulemma ympäristökunnissakin, tietenkään kustannuksia vastaavaa hintaa ei peritä.

Minusta synnytys on tärkein lapsen tapahtuma, ja olisi hyvä, että esikoisen syntymää tuettaisiin kaikilla tavoilla, eli ensimmäisen lapsen imetys lähtisi käyntiin, lastenhoito onnistuisi hyvin jos kyse on toisesta tai kolmannesta lapsesta on vauvan hoito jo hallinnassa, mutta jokainen lapsi on erilainen ja synnytystapahtumaa olisi hyvä tukea, kuten odotustakin.

Turussa on ollut puhetta myös neuvolatoiminnan uudelleen järjestelyistä. Minusta vanha systeemi oli parempi. Äidit kävivät yksin äitiysneuvolassa, jossa oli kätilö. Lapsi kävi vanhemman kanssa lastenneuvolassa, jossa oli terveydenhoitaja.

Neuvolatoiminta pitää olla käyttäjälle maksuton pienen kynnyksen paikka, jonne voi myös soittaa ja saada neuvoja.

Meillä oli lapsilla sairaskuluvakuutukset, ja käytimme sekä yksityistä sektoria että julkista juhlapyhinä, lisäksi suvussa oli lääkäreitä, mutta soitimme kuitenkin muutaman kerran lastenneuvolaankin esim. hampaiden lähdöstä, ja neuvolakäynnit olivat kasvua tukevia, ja odotusta auttavia ja myös mukavia tapahtumia.

Olen valmis verorahoillani sponsoroimaan tätä palvelua. Jos pitää priorisoida, pidän äitiyspakettia, äitiysrahaa, vanhempainrahaa, hoitovapaan rahaa sekä maksutonta synnytys- ja neuvolatoimintaa sekä kaikille maksettavaa lapsilisää tärkeämpänä kuin esim. "ilmaista" päivähoitoa. Minusta on parempi leikata subjektiivisia oikeuksia päivähoidossa ja miettiä maksupolitiikka uudestaan, ja tukea maksuttomia synnytyksiä, neuvolapalveluja ja lapsilisääkin voisi korottaa pienillä lapsilla kompensoimaan päivähoidon maksuja. Seitsemäntoistavuotiaan opintotukea pitäisi korottaa nykyisen lapsilisän tasolle. Tämänkin olen valmis rahoittamaan verorahoin tai säästämään esimerkiksi siten, että opiskelija saisi opintotukea vain yhteen toisen asteen tutkintoon, ja yhteen korkeakoulututkintoon, luultavasti uudistus olisi mahdollista tehdä kustannusneutraalisti. Tällöin voitaisiin luopua 17-vuotiailta vanhempien tulojen tarkistuksesta, ja kaikki saisivat esim. 100 euroa opintorahaa opiskelukuukautena, jos eivät ole itse töissä, mutta ostaisivat opiskelumateriaalit, kirjat ja maksavat kuljetukset itse. Jos opinnot keskeytyvät, ei seuraavaan aloitukseen makseta enää tukea samalla kouluasteella. Jos opinnot eivät etene tuki katkaistaan kuten nytkin. Minusta opintotuen raha voisi olla tukikuukausikattoinen, jossa henkilöllä olisi esim. oikeus 54 tukikuukauteen kaikkiin koko uran opiskeluihin, kaikkiin tutkintoihin, maksimissaan siis 6*9=54. Onneksi en joudu päättämään asiasta.

Ymmärrän, että kaikkeen eivät yhteiskunnan varat riitä, mutta toivottavasti synnytysten tukemiseen ja järkevään opintotukeen.

Minulla ei ole tämän ikäisiä lapsia eikä lapsenlapsia, joten "oma lehmä ei ole ojassa" tässä dilemmassa.

--
Tänään 16.2.12 oli TS:ssa, että lautakunta oli päättänyt asia, ja muutos tulisi voimaan jo maaliskuun alusta. Katsotaanko tapahtuuko näin. Toivottavasti ei.
--
1.3.12. Lautakunta oli pyörtänyt kantansa, eli maksuttomuus säilyy, katsotaanko jääkö päätös voimaan, toivottavasti!
***
2013
Eipäs-joopas maksullisuus -jatkuu
17.1.2013 Turun Sanomien mukaan 1.2.2013: Synnytykset maksullisiksi, ja jutun mukaan vuosittain Turussa ( luultavasti TYKSissä, sillä ei enää Heidekenillä synnytetä ei miltei kahteen vuosikymmeneen) on kaksituhatta  synnyttäjää, ja säästöt ovat noin 190 000, eli laskin, että noin 100 euroa synnyttäjältä keskimäärin tulee maksua, jota kaupunki ei enää "kompensoi".
9.2.13 asiaa ei ole uutisoitu, joten synnytykset ovat siis maksullisia myös Turussa, suurin osa turkulaisista synnyttää TYKSissä. (ja sotesopan jälkeen pian moni varsinais-suomalainen).
***
Samassa lehdessä luki, että lapset halutaan pois myös koululaiset Impivaaran ladulta valitusten takia. Minusta älytöntä, koska palvelu on Turun kaupungin maksamaa (lumen "teko", ajo ja latukoneet, sekä valot ladulla). Päiväaikaan esim. klo 8-14 tai vaikka klo 10-12 siellä voisi minusta olla myös koululaisia. Itse olen aikuinen ja tuppaan jäämään "himohiihtäjien jalkoihin".
2014
Lapsilisistä pois 7 euroa kehysriihessä. Politikot sanovat "vain" seitsemän euroa. kaikki vaan kallistuu, ja ne synnytyksetkin ovat maksullisia.
Aiemmin päätettiin kotihoidontuen jakamisesta, joka itse asiassa on leikkaus, sillä kaikilla ei ole mahdollisuus jakaa vanhemmuutta näin.

2016
Tässä vatuloinnin maassa, kotihoidon tuki ei kaiketi mennyt läpi. Sen sijaan lapsilisät laskivat, kaikille lapsille taataan vain 20 tuntia varhaiskasvatusta. Opintotuesta ollaan ikävä kyllä leikkaamassa tosin vain korkeakouluopiskelijoilta.