sunnuntai 21. tammikuuta 2018

Tampereen muumimuseo


Tampereen Muumimuseo on nyt Tampere-talolla. Kävin Metsossa vastaavassa museossa useita kertoja ja loppukesällä uudistetussa museossa.

Näyttelyalueella on Tove Janssonin ideoimia ja osin tekemiä pienoismalleja, Muumitalo, ja paljon kaikkea hyvin taiteellista. Näyttely on upea.

Sen sijaan näyttelymaksu on minusta aivan korkea, eli maksoin viideltä hengeltä 60 euroa, niin paljon siellä ei ole katsottavaa.

Kuvaaminen on kielletty, mutta ihmiset kuvaavat, joten henkilökunta enemmän estää kuvaamisen kun aktiivisesti esittelisi paikkaa.Kuvauskieltoa ihmettelin, koska esimerkiksi kuvassa olevat muumit ovat Atelier Faunin tuotantoa, ja niitä säännöllisesti myydään Huuto.netissä, ja tiedän ihmisiä joilla on näitä huomattavasti enemmän kuin Museon kokoelmissa.

Minullakin on ollut vastaavia Atelier Faunin muumeja.

maanantai 15. tammikuuta 2018

Sorttamäen silta


Sorttamäen uimarannalta Uittamolle näyttää tältä, tähänko ollaan Hirvensalon toista siltaa rakentamassa,
Sama Sorttamäelle päin.

Alla karttapala, jossa näkyy ylityspaikkoja, alimmat viivat lienevät suunniteltuja.
Hirvensaloon on pohdittu toista siltaa, jatkuvan ja pahenevan liikennepuuron vuoksi. Marraskuussa 2017 siltaa edelleen suunnitellaan, on suunnitelmissa. Siltaa kutsutaan nimellä Sorttamäen silta. Silta olisi ilmeisesti alin MUSTA VIIVA. Silta tarvitsee tien.

Luultavasti vain alimmat viivat musta ja punainen ovat mahdollisia, sillä Sorttamäen uimarannasta (Hirvensalon puolella eli kuvan läntisellä puolen) on puhuttu, joten silloin voisi olla mahdollista silta sieltä nykyiseen Soutu- ja melontakeskukseen (musta viiva)? Uittamolla puhutaankin Sorttamäen sillasta tai Sorttamäensillasta. Uittamolaisten mukaan silta ei auta, sillä kun Syvälahden koulurakennetaan lähelle olemassa olevaa siltaa Laskettelumäen viereen liikenne ei purkaannu Uittamolta. Eihän sieltä pääse kuin "ykköstielle" tai Kaarinaan, jos mennään keskustaan on vanha silta lyhyempi tie.

Yläkuva on siis Sorttamäeltä Uittamolle

Ispoisten kallioilta Hirvensaloon näyttää myös hienolta


Ymmärrän, että asukkaita harmittaa uusi silta. Näkymät ovat hienot. Luonto on tosin jo pilattu, kalliot ovat täynnä polkuja, nuotion paikkoja ja lasinsiruja. Rantaan on lyöty metallitolppia. Lisäksi alueella on uimaranta ja sen lähellä parkkipaikka. Soutu ja melontakeskuksen vieressä on parkkipaikka, ja lähikentällä on parkkialue ja bussin kääntöpaikka.


Toisaalta Hirvensalon luontokin saa väistyä jatkuvan rakentamisen tieltä. Asiasta käydään minusta hyödytöntä mielipidekirjoittelua. Eräässäkin ehdotettiin nelikaistaisuutta. Osassa tietä ja sillalla on jo nelikaistaisuus, ei auta, tarvitaan toinen silta, jos nykykaavoilla mennään. (2021 KHO ei ottanut kaavaa käsittelyyn ja kaava-asia on etenemässä Turun valtuustoon?)Pahin liikennepuuro on aamuisin Hirvensalossa kenties Kukolantiellä. Muutama sata metriä Kukolantien ajamista aamuruuhkassa kestää 15-25 minuuttia. Valot puurouttivat lopullisesti aamuliikenteen, ja se, että koko ajan rakennetaan lisää.

Illoistenjärven rantaan rakennetaan näin.

Arolan metsäan rakennettiin näin.

Syvälahden koulun rakennus alkaa näin.

Hirvensalon väki suunnitelmien mukaan kolmikertaistuu näin.

keskiviikko 10. tammikuuta 2018

EU:n tietosuojauudistus

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018.

Uudistuksen lähtökohtaon tosiasia, että "Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus".

Katsoin EU:n tietosuoja-asetusta (en sen perusteella säädettyjä lakeja) niin minusta siinä on hyviä käytäntöjä ja tarkennuksia, kuten (lainausta EU:n sivuilta, täältä).

Henkilötiedon määritelmä on laveampi eli
Henkilötiedoilla tarkoitetaan 'kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella';

Periaatteita ovat mm:
Periaatteet
 a)henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja asianmukaisesti;

b)henkilötiedot kerätään tiettyjä nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla;

c)henkilötiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia eivätkä ne ole liian laajoja niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään;

d)henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

e)henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamista varten;

f) henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen tietoturva muun muassa suojaamalla niitä luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä hyödyntäen.

Vaatimuksia ovat mm:
7 artikla Henkilötietojen erottelu ja henkilötietojen laadun varmentaminen

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että tosiseikkoihin perustuvat henkilötiedot erotetaan mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisiin arvioihin perustuvista henkilötiedoista.

2.   Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen, että virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja ei siirretä eikä aseteta saataville. Tätä varten kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmennettava mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen laatu ennen niiden siirtämistä tai saataville asettamista. Kaikkiin henkilötietojen siirtoihin on mahdollisuuksien mukaan lisättävä tarvittavat tiedot, joiden avulla vastaanottava toimivaltainen viranomainen voi arvioida henkilötietojen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä ja luotettavuutta sekä sitä, miltä osin ne ovat ajan tasalla.

3.   Jos ilmenee, että on siirretty virheellisiä henkilötietoja tai että henkilötietoja on siirretty lainvastaisesti, on asiasta ilmoitettava viipymättä vastaanottajalle. Tällaisessa tapauksessa henkilötiedot on oikaistava, poistettava tai niiden käsittelyä on rajoitettava 16 artiklan mukaisesti.

8 artikla Käsittelyn lainmukaisuus

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin se on tarpeen toimivaltaisen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi 1 artiklan 1 kohdan tarkoitusta varten ja se perustuu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön.

2.   Jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säännellään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa käsittelyä, on täsmennettävä ainakin käsittelyn tavoitteet, käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitukset.

Huomattavaa on, että
Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely

Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus taikka ammattiliiton jäsenyys, sekä geneettisien tietojen, luonnollisen henkilön yksiselitteiseen tunnistamiseen tarkoitettujen biometristen tietojen tai terveyttä taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja seksuaalista suuntautumista koskevien tietojen käsittely sallitaan vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja edellyttäen, että rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koskevat asianmukaiset suojatoimet on toteutettu ja vain

jos käsittely sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä;

rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai

jos käsittely koskee tietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.


Rekisteröidyn saataville asetettavat tai hänelle annettavat tiedot

rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot;
 tarvittaessa tietosuojavastaavan yhteystiedot;
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja valvontaviranomaisen yhteystiedot;
tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä laissa, että rekisterinpitäjä antaa erityistapauksissa rekisteröidylle jäljempänä mainitut tiedot, jotta hänen olisi mahdollista käyttää oikeuksiaan:


Rekisteröidyn oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  
a)    käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste;

b)    käsittelyn kohteena olevat henkilötietoryhmät;

c)    vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt;

d)    mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika, tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

e)    rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjää häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista;

f)     rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot;

Minua ehkä eniten kiinnostaa, mitä seuraa siitä, jos tietosuoja-asiat eivät ole kunnossa. Minusta siitä pitäisi seurata törkeimmissä tapauksissa vankeutta ja julkisella puolella lisäksi viraltapano. Luultavasti seuraamus tulee olemaan pieni sakko. Minusta vahingonkorvauskin on mahdollista, mutta Suomessa vahingonkorvauksia harvoin saa, ja summat ovat pieniä.

tiistai 9. tammikuuta 2018

Luontoarvot vai liikenne, onko se näin yksinkertaista?


Turussa kiistellään Hirvensalon toisesta sillasta.

Sanotaan, että silta riekaloi virkistysalueet ja tuhoaa luontoarvot.

Ylä oleva kuva on kaunis, mutta Hirvensalon ranta on jo rakennettu, myös Uittamon rannassa on uimaranta, melontakeskus, ja asutustakin.

Olen ollut Uittamon kallioilla, siellä on tölkkejä, pulloja, lasinsiruja. Villieläimiä ei juurikaan.

Minusta Hirvensalon puolella ole mitään virkistysaluetta.

Alkuperäinen ongelma on se, että saarille on kaavoitettu "liikaa" yhden sillan kapasiteettiin. Päätös tehtiin viimeistään 1980-luvulla, kun Hirvensaloa alettiin laajamittaisesti kaavoittaa ja rakentaa täyteen. Kun on asutusta, tarvitaan palveluita, kouluja, kauppoja ja teitä.

Avaan ajatuksiani tähän paremmalla ajalla, vahingossa lipsahti julki


maanantai 1. tammikuuta 2018

Metsolat laatusarja on yle-areenassa


Metsolat on legendaarinen sarja, jota näytettiin Ylellä 1993 - 1995. Nyt se on ainakin vuoden yle-areenassa.

Sarja kuvaa Metsoloiden perhettä kainuulaisessa Hoikan kunnassa. Sarja alkaa juhannuksen vietosta Metsolassa vuonna 1987, ja päättyy jouluun 1996. Perhettä ja tapahtumia on myös Tampereella.

Sarjan ohjasi Carl Mesterton, joka oli myös käsikirjoittaja yhdessä Anna-Lisa Mestertonin ja Curt Ulfstedtin kanssa.

Sarjan keskeisiä henkilöitä ovat Antti Metsola (Ahti Haljala) ja ja Annikki Metsola (Helinä Viitanen), vanha maanviljelijäpariskunta. Maat omistaa Annikki (os. Leppävaara) sekä mummo Annikin äiti Maria (Hellin Auvinen-Salmi), joka kuolee nelosjaksossa. Annikilla on ollut veli Risto-Matti, joka on kadonnut rintamalla.

Antilla ja Annikilla on neljä lasta. Vanhin lapsista Risto Metsola (Svante Martin) on messuyhtiön työnjohtaja. Riston vaimo Raija Metsola (Hellevi Seiro) on punatoimittaja, joka pettää miestään. Parilla on kaksi lasta. Upseerikokelas Lasse Metsola (Miika Korkiakoski), joka menee YK-joukkoihin ja kadettikouluun äitinsä vastustuksesta huolimatta. Perheen tytär  Liisa Metsola (Anna-Liisa Härkönen) on abiturientti. Liisa alkaa seurustella Lassen inttikaverin Stig Eklundin (Mikael Andersson) kanssa, jonka isällä Nilsillä (Algot Böstman) on maatila Paraisilla. Stig valmistuu metsänhoitajaksi. Risto Metsola ostaa pakkotilanteessa messufirman ylihintaan, ja joutuu sarjassa isoihin vaikeuksiin.

Heikki Metsola (Kim Floor) asuu Vesteråsissa Ruotsissa, hänen vaimonsa Kristina (Elisabeth Öhman) ja lapsensa Fabian ja Filip ovat täysin ruotsinkielisiä, he eivät  halua käydä Suomessa.

Erkki Metsola (Kari Hakala) on sarjan ehkä keskeisin henkilö. Entinen maajoukkuehiihtäjä, ja nykyinen työtön, vanhempiensa luona asuva alkoholisti. Erkki jää rattijuoppoudestakin kiinni. Erkki on kuitenkin taistelija, hän ostaa kaivinkoneen, ja perustaa yrityksen, ja avustaa tiehommissa. Erkin yritystoimintaa tarkastellaan eniten sarjassa.

Jaana Järvenheimo (Jaana Raski) on vanhempi Antin ja Annikin tytöistä. Hän on naimisissa juristi pankinjohtaja Jaakko Järvenheimon (Esko Raipia) kanssa. Jaakko on pankinjohtaja ja saa siirron Sotkamosta Tampereelle. Jaana on hyvin pinnallinen, rahanahne ja lisäksi kateellinen. Jaakko on juristi, mutta hänessäkin on ajoittain öykkärin vikaa, hän lyttää miltei aina vaimoaan. Jaana tapaa aina välillä pinnallista Lisbet Nylundia (Soili Markkanen), jonka mies möi Ristolle firman ylihintaan.

Eeva Metsola (Katriina Honkanen) on perheen kuopus, hän opiskelee lääkäriksi Tampereella.

Metsoloiden naapurissa asuu juonitteleva ja kaunainen Kari Kaukovaara (Juha Hyppönen). Kari on ihastunut Eevaan, ja houkuttelee tämän ensin kandina Hoikkaan lääkärin tuurariksi. Kari on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, sekä on pankin johtokunnassa. Karilla on valtaa. Karin sisko on Helena Meriläinen (Anu Hälvä), Erkin entinen heila. Helena on sairaanhoitaja, hän on naimisissa väkivaltaisen juopon kanssa, eli eläinlääkäri Mauno Meriläisen kanssa (Taneli Rinne).

Sarjan merkitys keskellä 1990-luvun lamaa oli suuri. Vaikka sarjan juoni on jännittävä, se sisältää oikeasti ihmisiä koskettavia kohtaloita, avioeroja, sairastumisia, konkursseja, talousvaikeuksia, mielenterveysongelmia, onnettomuuksia ja lapsen ja vaimon kuoleman. Kuitenkin Metsolat on tarina laman ja vaikeuksien yli pääsevistä tavallisista ihmisistä. Tämä on 1980-luvun nousukauden ja 1990-luvun laman kuvaus, ja sellaisena se on iätön. Ohjaus ja käsikirjoitus on sellainen, että näyttelijöistä tulee ikonisia.

Kaikki päättyy jouluun 1996. Antti ja Annikki ovat muuttaneet rivitaloon, mutta joulua vietetään Leppävaarassa. Eevalla ja Stigillä on tyttö. Stig on töissä lasketteluyrityksessä, ja Eeva lääkärinä. Erkin yritys on laajentanut turvetamppareihin. Jaanalla on kuntosali. Erkillä on kaksi lasta, ilmeisesti Riitan kanssa. Osmo ja Liisa ovat yhdessä.

Ensimmäinen tuotantokausi (kuvaa aikaa vuosina 1987 - 1990)
Jaksot
1. Tie kotiin.
Kari Kaukovaara on kieroillut uuden tielinjauksen kanssa. Antti saa sydänkohtauksen. Perhe esitellään, Erkki tuodaan humalassa kotiin. Kyydin antavat poliisit.

2. Perhe koolla.
Jaana yrittää jo myydä tilaa, ja jakaa rahaa. Selviää, että tila on mummon. Erkki ottaa huikkaa, ja jää rattijuoppoudesta kiinni.

3. Tulevaisuuden suunnitelmia.
Erkki on raastuvanoikeudessa, menettää korttinsa ja saa sakkoja. Erkki ryhdistäytyy ja hakee Jaakolta lainaa, mutta ei saa.

4. Uusille teille.
Erkki saa lainaa, kun isoäiti on taannut lainan. Erkki alkaa kaivaa käytetyllä koneella. Erkki sovittelee tiekokouksen jälkeen, ja saa tiehen haluamansa liittymät. Riitta Vanhanen, Erkin yhden juoppokaverin (Antti Ahtinen) Eino Vanhasen vaimo, synnyttää tytön. Eeva hoitaa synnytyksen, koska Riitta ei ehtinyt Kajaaniin synnyttämään. Eeva on Riitan (Miisa Lindén) koulukaveri.
Isoäiti kuolee.

5. Perunkirjoitus.
Leppävaarassa on perunkirjoitus. Jaakko on aikanaan tehnyt isoäidin testamentin. Annikki perii puolet äitinsä omaisuudesta. Lapset perivät tontteja Kalajärven rannalta ja hieman rahaa 10 000 markkaa. Erkki vaihtaa maaosuutensa rannalta Urjanvaaran huipulle, ja siitä alas.
Tampereella Liisa menee sänkyyn Stigin kanssa. Raija tulee lopputilanteisiin, kolmikko saunoo yhdessä.
Eeva huomaa saunassa isosiskonsa Jaanan rinnassa kyhmyn.

6. Hiekkaa rattaissa
Erkki palkkaa Vanhasen Einon töihin, mutta koneet ovat rikki, eikä korjaajia saada. Uusi kone maksaa, ja Erkki pyytää äidiltään takausta. Kone korjataan, mutta Eikka vetää viinaa, ja Erkki antaa hänelle kenkää. Erkki puurtaa yksin. Vanhanen tulee riehumaan työmaalle, ja heiluu haulikon kanssa.
Ristolla on tarvittavat rahat, mutta entinen omistaja vaatii vielä 200 000 markkaa lisää 2 miljoonan päälle.
Jaana matkustaa Tampereelle mammografiaan ja koepalan ottoon. Pala on paha, ja Jaana jää tohtori Senjasen yksityispotilaaksi. Jaana ilmoittaa asiasta Jaakolle. Tuolloin toimi näköjään terveydenhuolto, eli heti seuraavana päivänä leikataan.

7. Yhtiökauppoja
Jaana leikataan Tampereella, ja kaikki meni hyvin. Liisan penkkarit ajetaan. Risto ostaa yrityksen. Jaakko takaa 200 000 lisälainan, Risto kiinnittää Kalajärven tontin ja loput omakotitalosta.
Kari Kaukovaara  tulee osakkaaksi Erkin yritykseen, aika yllättävää. Kari sijoittaa rahaa, takaa lainaa. Firma aikoo anoa Keran tukia. Erkki ja Kari perustavat yhtiön. Kari saa koneet mailleen omakustannushintaan.
Vanhasen Einon ruumis löytyy, oli ampunut itsensä.
Kalajärven  rantatontit lohkotaan. Muut lapset saavat rantatontit, ja Erkki Urjan rinteiltä.

8. Voittajia ja häviäjiä
Liisan lakkiaiset vietetään. Liisa ja Stig tapaavat. Erkki ihmetteli Riston yrityksen Mainosmotto Oy:n hintaa. Riston firman maksuvalmius on huono, Riston maksuvalmius on huono. Metsolassa lehmä on sairaana, ja sairaana on myös eläinlääkäri Meriläinen. Helena tulee Annikin avuksi, turhaan, ja lehmä joudutaan lopettamaan. Hoikan maansiirto oy saa tukia, ja Kari ja Erkki pystyvät investoimaan kalustoon ja TVL tilaa töitä ja ostaa Erkiltä soraa. Erkki  tarjoaa puolet soran tuotosta Karille ja ostaa Karilta  maata Urjan huipulta. Stig soittelee puhelinkioskista Eevalle, Eevalla on tunteita, mutta Eeva ei kehtaa Liisan takia. Stig painaa päälle.

9. Sydänkipuja
Eeva aloittaa kunnanlääkärinä, ei ole vielä valmistunut, ja muuttaa saunamökille.
Jaana ja Jaakko tekevät mökin pohjia.
Ristolla on paljon töitä, Liisa lähtee Leppävaaralle, jonne menee myös Stig, tosin Eevaa tapaamaan, on kuulemma sydänkipuja. Stig ja Eeva ovat saunamökillä, ja ovat yhdessä. Liisa kuulee Stigiltä, että Stig tapailee Eevaa. Liisa on tietenkin suunniltaan, Antti saa Liisan jäämään, aikovat katsoa hevosta.
Leppävaarassa on nyt 11 lehmää, 2 vasikkaa.
Riitta Vanhanen on lapsen kanssa vastaanotolla

10. Luonnon puolesta
Liisa ostaa hevosen. Erkin bisnekset pyörivät hyvin. Riston hermot ovat kireällä, ja rahat on loppu. Kari Kaukovaaran Lintujärven viereinen suoalue halutaan rauhoittaa, kansakoulunopettaja Tahko Ronkainen yrittää estää ojituksen, jota Kaukovaara hoputtaa Erkkiä tekemään. Luonnonsuojelijoita tulee runsaasti paikalle, ja heidän mukanaan Osmo Lampinen (Jari Salmi, syntynyt Kemissä), hän tapaa Liisan ensimmäistä kertaa ovat vierekkäin kettingeissä kaivinkoneen kupeessa. Osmo odottaa lehdistöä.  Luonnonsuojelijat ovatkin tv-uutisissa, myös Liisa saa ruutuaikaa. Osmo on luonnontieteen opiskelija.
Jaana ja Jaakko ovat maksuvalmiuskriisissä, eikä mökkiprojekti etene. Annikki rientää Jaakon ja Jaanan asuntovaunulle, jossa on hellä hetki. Jaakko menee auttamaan Liisaa. Eeva ja Liisa ottavat yhteen terveysasemalla tosin vain sanallisesti.

11. Urjan linna
Erkki käy etelässä, ensin Helsingissä, ja sitten Riston luona. Erkki ostaa Riston auton uuden karhean Volvon, Ristolla on pulaa käteisestä. Kari tulee räyhäämään Erkille. Erkki esittelee hiihtokeskushanketta Urjan rinteitä kaksoishissillä ja asuntovaunualuetta ja huoltorakennuksia. Erkki on saanut Helsingistä Kauppa- ja Teollisuus Ministeriön avustukset ja MEK:in puoltavat lausunnot.
Oman pääoman hän kattaa lahjoittamalla maat yritykselle. Erkki maksoi Karille ylihintaa maasta. Lisäksi tarvittaisiin kunnan takaus Keran lainaan. Pantiksi Erkki tarjoaa yrityskiinnityksiä sekä maat. Kari yrittää estää hankkeen.
Eeva vierailee Paraisilla. Stigin isällä on kasvihuoneita ja maanviljelyä.
Osmo on tullut suojelemaan pohjoisen ikimetsiä.

12. Lasi shampanjaa
Erkki perustelee hankettaan työllisyydellä, hän on ollut itse työtön. Kylällä puhutaan hankkeesta myös pahaa. Riston firmalla menee huonosti, ja Ristolla menee huonosti, hän ei pysty maksaa edes lyhennyksiä.
Eevalla on paineita viimeisistä tenteistä, ja koko ajan perässä roikkuvasta Stigistä. Kari puhuu kunnan asioista Eevalle, ja yrittää saada myös muuta. Eeva torjuu potkuin Karin kähminnät.
Liisa ja Raija ottavat yhteen, Raija ei siedä Liisan vihreyttä, eikä mielipiteitä, vaikka Liisa on samanlainen vouhottaja kuin äitinsä. Liisa menee Jaakon pankkiin pyytämään lainaa, ei heru. Risto sanoo henkilöstöä irti.
Kari vastustaa Erkin hanketta, mutta valtuustossa asia menee läpi. Vissyä ei ole tarjolla, joten Erkki ottaa lasin shampanjaa ...

13. Perjantai 13. päivä
Erkillä on jäänyt putki päällä, Antti joutuu hoitamaan asioita ja raivoaa humalaiselle Erkille, ja vihastuu niin, että joutuu sairaalaan. Eevan mukaan Antin tilanteeseen auttaa vain ohitusleikkaus.
Keran yritystutkija tulee etelästä. Erkki on sangen 'väsynyt'  ja käy välillä antamassa ylen. Kari kestitsee Keran tutkijaa ja unelmoi omasta rinteestä. Erkki pohtii, että asuntovaunualue tehtäisiin Leppävaaran maille. Lehmistä silloin luovuttaisiin.
Liisa ei ole pyrkinyt opiskelemaan. Riston ahdinko syvenee. Raija muuttaa Helsinkiin, menee töihin TV1:lle ja haluaa eron Ristosta. Raija raivoaa kaikille, mutta Liisa raivoaa takaisin. Lasse on YK-joukoissa. Liisa hakeutuu Osmon luo. Haastemies tuo papereita Ristolle. Risto ei ole maksanut entisen yrittäjän veroja 1,5 miljoonaa. Risto on rikki.
Jaana on jo kyllästynyt Tampereella oloon. Jaakolla on pankin hulppea asunto.
Stig ja Eeva ovat aikeissa mennä naimisiin. Antille kerrotaan häähankkeesta.

14. Juhannushäät
Rinnettä tehdään ja hissiä.
Eevan ja Stigin häitä häärätään. Risto tulee lapsuudenkotiinsa matkalaukku mukanaan. Navettaa tyhjennetään. Risto osallistuu töihin ilman palkkaa, hän on ulosotossa.
Antti ja Annikki lepäilevät kylpylässä, mutta palaavat häihin.
Jaana yrittää päästä mökkibisnekseen.
Kirkkohäät, ja vastaanotto Leppävaarassa, Stigin ja Eevan häämatka päättyy kolariin.

15. Tulevaisuus vaakalaudalla
Jakso alkaa häävieraiden parissa. Lääkäri haetaan onnettomuuspaikalle. Onnettomuus on hirvittävää katsottavaa. Eevalla on lieviä vammoja, rattijuoppo Mauno Meriläinen on täysin ehjä, mutta Stig on halvaantunut ja makaa Kajaanissa, jonne Eeva menee katsomaan.
Leppävaarassa käydään kiihkeää keskustelua myös asuntovaunualueesta, ja lehmistä luopumisesta. Mäki-bisneksen Erkki aikoo pitää itse, Leppävaara oy:ta omistaisi koko perhe. Jaana havittelee omaa mökkikylää ja Heikin mökkiä käyttöönsä. Heikin avio-onni kukoistaa, uusi vauva on syntynyt.
Kari uhittelee Helenalle, Kari haluaa kaikki Leppävaaran maatkin  ja suunnittelee omaa mökkikylää.

16. Lehmäkauppoja
Stig on tajuton, Eeva on paljon Kajaanissa. Hän jää Hoikkaan lääkäriksi toistaiseksi. Riitta Vanhasella on erityisen vaikeaa, hän on yksinhuoltaja, ja työtön. Eeva kysyy Erkiltä töitä Riitalle.
Erkki työllistää Ristoa, Risto työstää kylttejä ja ehkä myöhemmin markkinointisuunnitelmaa.
Osmo saa rahaa yliopistosta Talakan metsän ja suoalueen tutkimukseen. Osmo ajattelee ostaa autiotilan, ja haaveksii luomuviljelystä, Liisa ja Osmo hakevat lainaa, pitää selvittää asiaa. Sillä aikaa Osmo opettelee lypsämään.
Liisan kurssi- ja sänkykaveri Make hoitaa Stigiä.
Eläinlääkäri Meriläistä erotetaan, hän tulee uhkailemaan vaimoaan sairaalaan ja alkaa pahoinpidellä.
Jaana pyytää Ristoa tekemään logoa, Riston tontti on Jaakolla, koska hän takasi Riston lainan, ja vakuutena oli tontti.
Antti on alkanut vuolla puukauhoja.
Kera ei myönnä rahaa, mutta Erkki puskee eteenpäin, hän on päättänyt, että Urjanrinteet avataan 2.12
Kari haluaa koplata omat hankkeensa kouluhankkeeseen, joka ei toteudu. Kari aikoo karkoittaa Erkin mäestä.

17. Vanhan loppu - uuden alku
Riitta tulee pyytämään töitä Erkiltä. Riitta, joka on käynyt kauppakoulun, aloittaakin toimistossa.
Asuntovaunualueen sähköjä vedetään.
Erkki pohtii kunnanjohtajan kanssa hotellihanketta, ja metsähallituksen maiden vuokrausta.
Jaakko junailee Riston ja Raijan avioeron pesänjaon. He puhuvat Liisasta, ja taustalla soi Abban I have a dream. Liisan ja Osmon kaupat tilasta etenevät ja tila on aika huonossa kunnossa
Meriläinen on oikeudessa, ja saa 3 kuukautta ehdollista ja 30 päiväsakkoa, korvauksia 5000 markkaa  oikeudenkäyntikuluja. Meriläinen ei saa ajokieltoa, koska tarvitsee autoa työssään.
Kari tonkii Leppävaaran lainhuutoja, tila on siirtynyt Leppävaara oy:n hallintaan. Sen omistavat Annikki ja lapset, paitsi Risto, jonka osuudet on Lassella ja Liisalla, Annikin omistusosuus on 51%.
Jaana haluaa valvoa valutöitä. Helena muuttaa Karin luo silmä mustana.

18. Ennen lumen tuloa
Stig tulee tajuihinsa. Osmo saa apua Antilta. Annikki otti raskaasti lehmistä luopumisen. Osmo ja Liisa ottavat osan lypsävistä. Antti neuvoo Osmoa käytännön töissä.
Kari aikoo kaapata vanhoilla "sopimuksilla" Leppävaaran maat itselle. Kari vaatii koneita mailleen
Osmon ja Liisan autiotila on kuin jääkellari, Osmoa viluttaa, mutta hän puhuu seuraavaksi kamiinasta. Lehmien lypsy saa aikaan nälkää, Liisa on laittanut soijaa ja porkkanapihviä, Osmo haluaa lihaa. Annikki tarjoutuu apuun lehmien hoidossa ja pikkuleipien teossa.
Erkki menee Riitan luo iltateelle, ja Erkki jää yöksi. Rinteillä pelmahtelee myös Helena, joka on hakenut eroa miehestään. Risto on maalannut hienon taulun.
Jakso päättyy ensilumen tuloon.

19. Avajaiset
Avajaiset tuo silmäätekevät, maaherra vihkii rinteen ja kehuu Riston taulua.
Kari esittää dokumenttinsa vuodelta 1901. Kari uhoaa lisäksi rakentavansa hotellin. Kaukovaara tulee räyhäämään rinteelle. Jaakko pohtii sopimusta. Antti napsii nitroja. Kari rehvastelee kaverien kanssa ottavansa rinnebisneksen itselle. Osmo on koululla sijaisena.

20. Pelipanoksena tulevaisuus
Kari on sanonut irti kaivurifirman lainojen takaukset, ja koittaa horjuttaa Erkkiä, mutta ei onnistu kaatamaan tätä, hän saa juristinsa neuvoa, ottaa haaste pois. Helena vaatii Kaukovaaran jakoa. Kaukovaarassa tehdään jakosopimus.
Osmon ja Liisan lehmä poikii, Meriläinen kutsutaan paikalle, ja hän hoitaa työn hyvin, on selvin päin.
Stig saa raivokohtauksia, ja hänet siirretään isän hoitoon Paraisille. Stig jää Paraisille isän ja Joppe koiransa luo. Stigin isä kehottaa Eevaa eroon.
Antin ohitusleikkaus odottaa.
Risto maalaa maaherralle taulun, ja myy sen 1500 markalla. Muuten Riston teokset ovat tummanpuhuvia. Liisa myy Riston taulun kunnanjohtajalle 4500 markalla. Jaana puuhaa mökkejä, mutta Jaakolla on käteinen raha loppu.

21. Sovintoja ja ratkaisuja
Navetassa on nyt toimisto. Liisa ja Eeva tekevät sovinnon. Riitta pyytelee Erkkiä edelleen yökylään. Karin tukimiehet tulevat pyytämään Erkkiä ehdokkaaksi. Erkki ei lähde.
Ristolla on oma huone. hän on koonnut höyrykoneen, osista, jotka Antti on tehnyt Heikin piirustusten mukaan.
Helena on saanut osituksessa Urjan maat ja lähtee hotellihankkeeseen.
Antin ohitusleikkaus onnistuu, ja Antti on viimein kotona, kun Erkki on tv:ssä, Risto ei katso, Raija on mukana puhutaan laskettelurinteiden pudotuspelistä ja Raija vaahtoa tukipolitiikasta, itseänikin ihmetyttää, saiko tuolloin noin paljon tukea kaikkeen, on Keraa, KTM:ää. Erkki ja Helena ovat menneet kihloihin. Eeva on lähtenyt Etiopiaan lastenlääkäriksi, Annikki katsoo Eevan lähettämiä valokuvia  jakson yllätys Annikki puhuu n**k*rilapsista!

22. Joulu Leppävaarassa
Jakso summaa ykköskauden. Urjanrinne toimii, ja Erkki pyörittää sitä. Helena asuu Karin kanssa Kaukovaarassa, tunteita on Erkin suuntaan. Eeva palaa jouluksi Etiopiasta. Osmon ja Liisan talo palaa. Risto asuu edelleen Leppävaarassa. Heikkikin tulee perheineen jouluksi Leppävaaraan.

Toinen tuotantokausi (kuvaa aikaa vuosina 1992 - 1993
Ensimmäisellä kaudella Riston firma ajautui konkurssiin. Risto asuu Leppävaarassa ja on ikuisesti velkavankeudessa, hän on varaton ja ulosotossa.
Osmo opettaa ja yrittää elää ekona. Liisa asuu hänen kanssaan. Talo paloi. Vakuutus oli kunnossa (myöhemmin ilmeni, että vakuutuksesta sai vain puolet rahoista).. Osmo yrittää paljon, Liisa haluaa enemmän, on kuin äitinsä tuuliviirivinkuja. Stig on pyörätuolissa, hän opiskelee Tukholmassa ATK:ta. Erkin firmalla on jälkiverot ja ennakkoverot maksussa. Riitta pyörittää toimistoa, Riitta on ihastunut Erkkiin, joka on vieraillut Riitan aitassa.
Rinne on auki ja ihmiset laskettelevat mäkeä ja Abba soi taustalla

Jaksot
23. Jälleentapaamisia
Oulun reissulla Erkki käy maaherran luona, haluaa, että avustukset maksettaisiin ripeästi. Erkki näkee miten turvetta "lanataan".
Liisan ja Osmon talossa oli palovakuutus, lehmät ovat vielä lypsyssä, ja Liisa ja Osmo ahkeroivat heinäpellolla.
Helenan ex- mies piinaa Helenaa, soittelee ja vainoaa. Erkki ja Helena aikovat muuttaa vuokrarivariin, ja häitä suunnitellaan elokuulle. Erkillä ei ole varaa jälki- ja ennakkoveroihin, hän lainaa Leppävaara Oy:ltä. Kari kehottaa Helenan tekemään asiallisen avioehdon.
Heikki ja Risto ovat tapaamassa Stigiä Tukholmassa. Risto tapaa Raijan Ruotsinlaivalla. Raija vonkaa yhteistä yötä, Risto ei "anna".
Jaakko seuraa pörssiä, käteinen on tosin loppu häneltä ja Erkiltä.
Jakson yllätys: Osmo lukee Agatha Christien Kuolleen miehen huvimajaa

24. Arkea ja juhlaa
Arvo I Vanhanen eli AIV (Kalevi Kahra) tulee käymään, oli Risto-Matin sotakaveri, ja Riitan miehen Einon setä. Annikki toivoo, että Risto-Matti olisi vielä elossa, AIV:n mukaan Risto-Matti oli samalla vankileirillä kuin AIV, AIV pääsi pakenemaan, mutta Risto-Matti oli haavoittunut ja jäi naapurin leiriin.
Erkin ja Helenan kirkkohäät ovat Tampereella, todistajina ovat vain Kari ja Eeva, mutta ravintolaan tulevat vielä Jaana ja Heikki. Erkki ja Helena viettävät hääyön, mutta käyvät leffassakin. Jaakolla on ollut omat villit juhlat. Erkilläkin on avioehtopaperi. Jaakko tyrkyttää Erkille 400 000 markan euroluottoa, Erkki ostaa uuden Volvon. Laina on Jaakon mukaan edullinen luotto, ja haluaa koplata Jaanan mökkibisnes hotelliin. (Tästä lainasta Jaakko joutuu kuultavaksi).
Osmo on edelleen innostunut maatilasta. Liisa kiukuttelee, ja on täysin kypsä lehmiin, ja haluaa kaupunkiin. Liisa puhuu isänsä kanssa.
Meriläinen tulee riehumaan toimistoon. Erkki käy turvesuolla, vie Helenan kotiin, ja menee kauppaan. Meriläinen vaanii talon ulkopuolella.
Jakson yllätys: Kari vitsailee, että Eevan ei tule enää mennä Afrikkaan, kun ne nyt tulevat tänne.

25. Eilisen varjossa
Meriläinen lyö Helenaa, ja Helena juoksee pakoon. Viranomaiset ovat voimattomia asian kanssa. Liisa suuntaa Tampereelle luokkakokoukseen. Tytöt vinoilevat hänelle, mutta Turon kanssa juttu luistaa, ja Liisa suuntaa juovuksissa Turon luo. Jaana alkaa Lisbetiä matkiakseen pelata tennistä, ja tuntee patin kainalon ja rinnan välissä, Jaana on aivan rikki, hän ei halua kuolla. Eeva hakee Stigin Tukholmasta, ja he viettävät aikaa laivalla. Stig on kasvanut paljon henkisesti, mutta välillä hän masentuu. Paraisilla isä höösää liikaa, ja Stig huutaa 'jag klarar med mig själv'. Stigin isä on ostanut Stigille tietokoneen, joka on hyvä terapiaa Stigille.

26. Menettämisen pelko
Erkki haluaa edelleen laajentaa rinnettä, jotta se olisi riittävän iso. Erkki suunnittelee puunmyyntiä, jota Kari luonnollisesti vastustaa. Helena haluaa karaoken ravintolaan. Erkki muuttaa kotoa pois
Liisa herää alastomana, alastoman Turon vierestä, he jatkavat kuppilaan. Liisa lähtee Helsinkiin puhumaan Raijan kanssa. Liisa palaa Osmon viereen.
Annikki on kiinnostunut Karjalan kotiseutumatkoista, Antti ei alkuun innostu, vaikka on Sakkolasta kotoisin.
Stig suunnittelee kasvihuoneeseen ATK-pohjaista ohjaus- ja säätöjärjestelmää. Stig haluaa "inva-auton".
Jaanan rintakipu on treenaamisesta, Jaakolta vaaditaan lainaa ilman kunnon vakuuksia. Lainan pyytäjillä on Jaakosta kuvia naisten kanssa. Saaristoreissun kuvakavalkadi? (Tästäkin lainasta Jaakkoa kuullaan).

27. Uudet tuulet
Helibor-korot nousevat, joten Erkki joutuu vähentämään työvoimaa. Karaokesta on tullut suosittu, tupa on täynnä. Biisilistalla on ainakin Junnu Vainion sanoittama Tahdon olla sulle hellä, Liisalla loppuu kaljajano, kun Turo on tullut paikalle ja laulaa Kummisetäelokuvasta tutun biisin Puhu hiljaa rakkaudesta, johon Vexi Salmi on tehnyt suomalaiset sanat, Turo piirittää Liisaa ja menee katsomaankin saaden kyydin Antin Volvo 144:llä. Kahvipöydässä Antin läsnäollessa on hiljaista, mutta hotellilla Turo tunnustaa tunteensa. Liisa yrittää hätistellä Turoa, joka suutelee, Osmo tulee paikalle ja näkee suudelmat. Asiaa riidellään kotona. Liisa on kuten äitinsä, ensin pettää, ja sitten on raivona, kun Osmo ei raivoa. Liisa rustaa kirjettä Osmolle, lieneekö lähdössä.
Hoikkaan on tullut uusi pankinjohtaja, nainen Laila Heikkinen Turusta. Laila tapaa Erkin, ja kuulee myös Karin näkemyksen asioista.
Stig pelaa pyörätuolikoripalloa, ja menee erikoisajo-opetukseen. Eeva aikoo hakeutua TYKSiin töihin. (Ei lopulta pääse).
Liisa ja Raija suunnittelevat Ristolle taidenäyttelyä. Risto hermoilee.
Suomi devalvoi 14%:lla, Erkille tuli puolen miljoonan markan lisä lainoihin, Karilla on hauskaa.

28. Minkä taakseen jättää
Risto kiinnostuu näyttelytilasta
Erkki tekee puukauppoja. Joku tulee selittämään, että haluaisi lasketella, mutta ei kuunnella rokkijumputusta. Minusta mäessä ei soiteta rokkia vaan poppia, eli Abbaa. Rinteestä on kustannuksia, tulot ehtyvät,
Liisa matkustaa Tampereelle Turon luo, meno on villiä. Liisa menee mäkkäriin töihin. Osmo on yksin lehmien kanssa, Annikki tosin auttaa lehmien kanssa.
Jaanalla on esittelykeikkoja, Jaakko tuskailee jo uima-altaan lämmityskustannuksia.

29. Kohtalon hetket
Risto lähtee näyttelyynsä Kirkkonummelle, paikalla ovat Risto, Raija ja Lasse. Riston entinen työntekijä vinkuu Ristolle omakotitalonsa  menetyksestä. Mies heittää lokaa naamaan. Risto kertoo Nylundin motiiveista, mutta sappea ja paskaa tulee niskaan.
Erkki huolestuu lomilta. Laila esittelee 18-vuotiaan Veera-tyttärensä (Rosa Meriläinen)
Turo tekee oharit Liisalle. Risto ottaa Liisan kyytiin, Liisa vinkuu omaa keskeneräisyyttään. Liisa menee takaisin Osmon luo.
Eeva ahkeroi Tampereella, Stig kiukuttelee Paraisilla
Heikki ja Erkki katsovat tampparia, Erkin sähkölasku on kateissa.
Stig tränar med sin bil, och kör till Tammerfors ja näkee Eevan kävelevän jonkin miehen kanssa. Hän saa mustasukkaisuuspuuskan. Lopulta Paraisilla Eeva näyttää tunteensa ja kaapin paikan, ja sitten kaikki menee paremmin, kun luottamus on molemminpuolinen.
Erkki huutaa Ristolle, joka on käyttänyt sähkölaskua muistiinpanopaperina.

30. Karjalan kunnailla
Annikki ja Antti ovat Karjalassa ja ilmeisesti Viipurissakin ja koluavat paikkoja läpi ja vanhassa Sakkolan kotitalossakin, jossa tosin asuu jo muita. Risto on kotimiehenä, ja on aivan omituinen. Jaanakin on Hoikassa. Hän luulee, että Jaakko tulee lomalle, Jaakko on saanut potkut pankista, mutta ei kerro sitä Jaanalle.
Kari vaatii Helenan puukaupoista puolia, vaatimus ei johda mihinkään. Karin luona on pankinjohtaja, jolle Kari panettelee Erkkiä, mainitsee alkoholistiksi.
Erkki suunnittelee matkailupalveluja saksankielisille, ja ehdottaa sitä Osmolle. Osmo on lähtemässä kunnallisvaaliehdokkaaksi vihreiden riveihin.

31. Katkera sarka
Antti puhuu lapsuuden kotinsa uuden omistajan kanssa. Hän on venäläinen sotaveteraani. Matka on kaiken puolin onnistunut.
Ristolla viiraa, ja taidetta syntyy, ja synkkää on, Eeva vie liian luovan taitelijan hoitoon.
Heikin ja Erkin tamppariprojekti etenee ja Heikin poikia kiinnostaa isän vanha pappamopo.
Leppävaara Oy:n yhtiökokoukseen kokoontuu koko perhe, myös Eeva ja Stig sekä Lasse. Jaana on kita korvissa vaatimassa voittoja. Risto on huonossa jamassa ja passitetaan hoitoon.
Kari kuulee Jaakon potkuista, Kari kuittailee asiasta Jaanalle, joka ei sitä vielä tiedä. Jaana raivoaa Jaakolle.
Stig ja Liisa tekevät sovinnon.

32. Tummat pilvet
Risto on edelleen sairaalassa. Kari on kateellinen Erkille, tällä kertaa saksalaisturisteista.  Jaakko on työtön, Jaana tekee esittelijän töitä, Jaana raivoaa häpeästä, minkä hän joutuu kokemaan. Jaakko tutustuu työttömään Kirsiin työvoimatoimistossa.
Heikki ja Erkki lanailevat turvetta. Osmo on ehdokkaana numerolla 3.
Eeva aloittaa ambulanssilääkärinä Tampereella.
Devalvaatio niittää tuhoa, Erkillä on huolia, mutta on saksalaisia asiakkaitakin patikkaretkillä. Erkki haluaisi velkasaneeraukseen, Kari vaatii konkurssia ja aikoo ostaa konkurssipesästä bisneksen itselle.

33. Muutoksen aika
Kari junailee velkasaneerauksen hylkäämisen, Erkki on "sillassa". Helena ilmoittaa huhtivauvasta.
Lisbet esittelee tyhjän liikehuoneiston Jaanalle, ja yllyttää pubin pitäjäksi, mutta ensin pohditaan vaatteiden tuunausta. Jaakko on työtön, eikä Jaana pidä Jaakon naistyötönystävästä. Jaakko on meklarina pakkohuutokaupoissa.
Eeva aloittaa ambulanssilääkärinä ja maksaa osan vuokrasta Jaanalle. Eevalla on vaikeita tapauksia mm. sydänpysähdyksiä. Ambulanssissa on Esa (Kari Pekka Toivonen), jonka kanssa puretaan tilanteita läpi.
Kunnanjohtaja ehdottaa Erkille konkurssia, ja kunta ottaa mäen hallintaan, ja Erkki voisi lunastaa mäen uudestaan itselle. Ihmettelin kuviossa Keran avustusta, ja sitä, mihin katoavat 2 miljoonan velat. Hanke etenee Karin poissaollessa kunnanhallituksessa, valtuustokäsittely puuttuu, ja vaalit ovat tulossa. Kari aikoo perustaa oman yhtiön ja pyytää vanhan pois potkitun pankinjohtajan toimitusjohtajakseen, yhtiö aikoo kilpailla rinteestä.
AIV ja Jaana ovat aivan koukussa juuri Suomessa alkaneeseen Kauniisiin ja rohkeisiin, jonka alkukäänteistä olen blogannut TÄÄLLÄ.

34. Riskirajoilla
Risto pääsee kotiin, ja hän on  työkunnossa.
Jaana ja Lisbet aikovat perustaa pubin, ja ostavat Jaakon meklaroimassa huutokaupassa pubin sisustuksen.
Osmo touhottaa yrteistä.
Kari pestaa entisen pankinjohtajan Niemisen toimitusjohtajaksi yhtiöön, jonka aikoo perustaa. Perustettava yhtiö on kopioinut Erkin tarjouksen, hinta  on korkeampi, eli kunnalle edullisempi. Valtuustossa Erkkiä puolustaa valtuutettu Veikko Tuutti (Esko Hukkanen). Äänestyksestä on tulossa tiukka. (Itse asiassa Kari on jäävi, mutta hankkeen puuhamiehiä ei kerrota).

35. Raha ratkaisee
Erkin tarjous voittaa yllättäen äänestyksen. Jaakko on luopumassa pankin asunnosta. Risto on suunnitellut Tampereen messujen SKI-Urjan messuosaston. Pankinjohtajan Heikkisen tyttö hakee Erkiltä töitä ja saa.
Osmo Lampinen sai 72 ääntä ja pääsi valtuustoon, Kari putosi tarkastuslaskennassa valtuustosta.
SKI-Urjan messuosasto on hieno, Risto saa työtarjouksen.
Jaanan kumppani rouva Nylund vetäytyy pubi-hankkeesta. Jaanalle sattuu onnenpotku, pubin jäämistöstä löytynyt  taulu on 155 000 markan arvoinen. Jaana ei tarvitse lainarahaa. Jaakko käynnistää yhden miehen lakitoimistoa.
Osmo ja Liisa tuskailevat lainansa kanssa. Osmo pyytää Ristoa taideopettajaksi.
Helena raataa hotellilla, jotkut asiakkaat porsastelevat.


36. Yllätysjuhlat Leppävaarassa
Antin 70-vuotispäivä on 28.1. Antin ajokortti pitäisi myös uusia.  Suksivuokraamossa työskentelevä Veera Heikkinen tapaa Lasse Metsolan.
Sukua kokoontuu Leppävaaraan.
Lasse on saamassa siirron Kainuun prikaatiin, hän viihtyy Veeran seurassa.
Kunnanlääkäri on lähdössä. Stig ahertaa ATK:n parissa, ja haluaisi muuttaa isän luota.
Kari punoo uusia juonia entisen pankinjohtaja Niemisen kanssa.
Antin luona on isot pippalot, vaikka niitä ei pitänyt viettää.

37. Kohtalon käänteitä
Asiat tuntuvat menevän raiteilleen. Stig pohtii Hoikkaan muuttoa. Lasse suutelee Veeraa ja kaikki ovat väleissä. Kari on perustanut safari-yrityksen, ja se haluaisi tehdä yhteistyötä hotellin kanssa, Kari ei ole pyytänyt maanomistajien lupaa. Stig neuvottelee tj Niemisen kanssa. Eeva hakee kunnanlääkäriksi. Asia kerrotaan Stigin isälle, ja he muuttavat Hoikkaan.
Kari ja Helena katsovat lastenvaunuja, jotka maksavat yli 2000 markkaa.
Risto opettaa "piirtämistä" Hoikassa, Jaana pitää räkäläänsä Tampereella. Baarin 'tumma asiakas' on hakattu, Eeva tulee ambulanssin mukana. Poliisit tulevat.
Helena hakee Kaukovaarasta kehtoa ... ja putoaa portaista.

38. Aika pysähtyy
Helenan ja vauvan hautajaiset.  Erkki 'katoaä' metsään ja pullonsa ääreen. Kaikki on vaakalaudalla. Kannattaa katsoa jakso!

39. Totuuden hetki
Erkki pääsee tolpilleen, ja on perunkirjoituksen aika. Se tarjoilee yllätyksen. Lapsi perii äitinsä, ja isä lapsensa. Karille juotetaan katkeraa kalkkia. Erkki antaa kuitenkin periksi niin, että Kari saa pitää Kaukovaaran tilan jakamattomana.
Lasse esittelee Veeran Raijalle. Veera ajattelee lukea hotellivirkailijaksi.
Jaakkoa kuullaan 400 000 markan lainan myöntämisestä Erkin yhtiölle. Häntä pidetään jäävinä, ja onkin (minusta).

40. Rastas ja metso täälläkin soi
Jaanalla on pubi. Jaakkoa kuullaan lisää nyt vakuudettomien lainojen myöntämisestä. Näissä oli ne Jaakon juoppokuvat naisten kanssa.
Antin ajokortti on mennyt vanhaksi. Näkökin on heikko.
Stig ja Eeva muuttavat siis Hoikkaan. Urjan rinteille saadaan PC.
Osmo yrittää saada jätteiden lajittelua Hoikkaan.
Risto-Matti haudataan viimeinkin. Risto saa hyvä palautetta opetuksestaan.
Erkin ja Heikin turvetampparihanke etenee. Kari on kiitollinen Erkille, että ei vaadi tilan jakamista, Moottorikelkkayritys menee Erkille. Antilla ei ole ajokorttia, ja poliisi vie autonkin. Annikki pohtii kirkonkylälle muuttamista.
Sarja päättyy juhannuksen viettoon. Heikki tulee vaimonsa kanssa, ja mukana on pojista vain pikku Hampus. Liisa haaveilee vauvasta, Raija tulee näsäviisastelemaan Ristolle, mutta Risto menee opiston rehtorin kanssa toisiin juhliin.

Lisäjakso
41. Muistojen joulu 1996
Tämä jakso tehtiin jälkeen päin. Antti on lämmittämässä Leppävaaraa jouluksi, myös Annikki haluaa viettää joulua Leppävaarassa.
Erkki ja Jaakko ovat Moskovassa myymässä turvetamppareita.
Jaanalla on  oma "bodycentter"
Eeva on kunnanlääkärinä, Stig on töissä laskettelukeskuksessa.
Jaksossa muistellaan myös sodan aikaisia jouluja, ja Annikin veli Risto-Mattikin on mukana.