perjantai 3. kesäkuuta 2011

Valitse valitus, unohda uhkailu

edit 18.10.2017

Kouluissa oppilailla ja opiskelijoilla on oma oikeusturvansa. Opettajalehti jokunen vuosi sitten kirjoitti ”Arvosanoja ei ylipuhumalla” -otsikolla  että vanhemmat uhkaavat koulua valituksilla. Minusta nimeenomaan valitus (oikaisu tai muutoksenhakua) on hyvä tie, jos ei normaali neuvottelu auta.

Koulu ei välttämättä ole aina oikeassa, ja oppilas, vanhempi tai opiskelija väärässä. Asiat virallisesti käsittelemällä molempien näkökannat punnitaan. Valituksella uhkailua ennen numeron antoa en pidä järkevänä, valittaa voi jälkikäteen, jos on valitusoikeus, kaikesta ei valitettavasti voi valittaa, esim. lukion yksittäisestä kurssiarvosanasta. Päättöarvioinnista voi AINA valittaa tai sitten vain täytyy tyytyä arvosanaan.


Oppilaan oikeusturva perusopetuksessa

Oikaisuvaatimus Aluehallintovirastolle
-oppilaaksi ottamisesta, poikkeavaa aloittamisajankohdasta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta
-erityisen tuen järjestämisestä ja niiden opetusjärjestelyistä,
- oikeudesta saada uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta

Muutoksenhaku hallinto-oikeudesta
-kirjallisesta varoituksesta
-määräaikaisesta erottamisesta
- sekä eräistä opintososiaalisista eduista

Muutoksenhakuaika on 14 vrk eli kaksi viikkoa, kun asiasta on kotiin tullut tieto.

Yleisin kiistan aihe koulussa on oppilaan arviointi, Oppilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja tai 15 vuotta täyttänyt oppilas voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista 2 kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Siihen päätökseen voi hakea oikaisua aluehallintovirastosta.

Opiskelijan oikeusturva lukiokoulutuksessa

Opiskelija (tai alaikäisen huoltaja)  voi tehdä oikaisuvaatimuksen Aluehallintovirastolle

-opiskelijaksi ottamisesta,
- erityisiä opetusjärjestelyistä,
-muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta;
- lukion suoritusajan pidentämisestä (tai siitä että ei ole pidennetty) tai ja opiskelijan katsomisestata eronneeksi lukiosta;
- oikeudesta saada uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta.

Opiskelija (tai alaikäisen huoltaja)   voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta
-kirjallisesta varoituksesta
-määräaikaisesta erottamisesta
-opiskeluoikeuden pidättämisestä
-asuntolasta erottamisesta
- koulutuksesta pidättämisestä rikostutkimuksen ajaksi
- sekä eräistä opintososiaalisista eduista


Yleisin kiistan aihe koulussa on opiskelijan arviointi, opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnistaan sen perusteista ja miten niitä on sovellettu hänen osaamisensa arviointiin, ja opiskelija voi 14 vrk:n kuluessa kirjallisesti pyytää arvioinnin tarkistamista. Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.

Kaikesta ei siis voi valittaa, esimerkiksi opiskelija ei voi valittaa siitä, jos joku "kurssi ei toteudu, tai siihen, missä ja milloin tietty opetus järjestetään".


Opiskelijan oikeusturva ammatillisessa koulutuksessa
Opiskelija (tai alaikäisen huoltaja)  voi tehdä oikaisuvaatimuksen Aluehallintovirastolle
-opiskelijaksi ottamisesta,
-arvioinnin mukauttamisesta,
-huumausainetestin esittämisvelvollisuudesta, ja
-päätöksestä jossa hänet on katsottu eronneeksi

Opiskelija (tai alaikäisen huoltaja)   voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta
-kirjallisesta varoituksesta
-määräaikaisesta erottamisesta
-opiskeluoikeuden pidättämisestä
-asuntolasta erottamisesta
- sekä eräistä opintososiaalisista eduista


Opiskelija (tai alaikäisen huoltaja)   voi valittaa opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan
-päätöksestä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta

Kaikesta ei siis voi valittaa, esimerkiksi opiskelija ei voi valittaa siitä, jos joku "valinnainen tutkinnon osa ei toteudu, tai siihen, missä ja milloin tietty opetus järjestetään".


Yleisin kiistan aihe koulussa on opiskelijan arviointi, ammatillisella opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnistaan sen perusteista ja miten niitä on sovellettu hänen osaamisensa arviointiin, ja opiskelija voi 14 vrk:n kuluessa kirjallisesti pyytää arvioinnin tarkistamista. Sen jälkeen hän voi hakea tähän oikaisua työelämätoimikunnalta 14 vrk:n kuluessa tiedoksi saannista.

***** Arvioinnin uusimispyyntö ei voi kohdistua minun kokemusten mukaan esimerkiksi lukiossa yksittäiseen kurssiarvosanaan vaan vain päättöarviointiin, ammatillisessa koulutuksessa vain tutkinnon osista on mielekästä hakea muutosta.

Kannattaa muistaa, että opettaja on virkamies ja koulu on julkista toimintaa. Aviin voi tehdä kantelun, sillä ei saa omaa asiaa muutettua, mutta voi vaikuttaa mahdolliseen epäkohtaan. Virkamiehellä on myös velvollisuudet ja oma lukunsa jopa rikoslaissa eli se luku 40, virkamies ei saa ottaa lahjuksia, eikä käyttää virka-asemaa väärin, eikä laiminlyödä virkavelvollisuusksiaan ...