tiistai 28. marraskuuta 2017

Sananvapaus kuuluu kaikilleSananvapaus kuuluu kaikille, vaikka kaikki eivät pidä sitä, mitä mieltä toinen on, loppu osa bloggauksesta on joko Suomen perustuslaista tai Euroopan ihmisoikeussopimuksesta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa lukee:

Sananvapaus

1. Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi.


2. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen.

Sananvapaus Suomen perustuslain mukaan

Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Merkitys ja tulkinta

Koska sananvapaus on sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa että Suomen perustuslaissa, niin sananvapaudenrajoitukset pitää perustua eduskunnan säätämään lakiin. Rikoslaki on osin jo 1800-luvun lopusta, mutta rikoslaki tuntee

Suomen rikoslaki määrittää kielletyksi kiihottamisen kansanryhmää vastaan, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen sekä kunnianloukkauksen.

Rikoslaki: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Joka oikeudettomasti joko joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville,  esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon.
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä
.

Kunnianloukkaus
Joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muuten halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.
Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.


Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

*****

Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tulee muitakin 'perusoikeusperusteita'

'Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä'.

Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
  
Ei rangaistusta ilman lakia

Ketään ei ole pidettävä syypäänä rikokseen sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka ei ollut tekohetkellä kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan rikos. Rikoksen tekohetkellä sovellettavissa ollutta rangaistusta ankarampaa rangaistusta ei saa määrätä.


Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta

Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta.

Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
  
Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus

Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. 

sunnuntai 26. marraskuuta 2017

Tulitikkurasioiden kansia HRM-ala

Pyhätunturi on ollut ilmeisesti matkailukohde


Hotelli Grandi on Porvoossa

Palatsi Kahvila - Ravintoa


Virtain MajaRavintola Itämeri


Ravintola Itämeri


Ab Trafik Restauranger


J. Lehtinen on ollut leipomo

Hotelli Helsinki


Työväen ravintola


Puijo


Ayshire-näyttely


Thrinax on ollut Ravintola tai baari Turussa


Hamburger Börs on edelleen Turussa

Seurahuone on ainakin ollut Turussa, ehkä muuallakin,


Mutta tämä Seurahuone on turkulainen


Kukkia ja Matkaravintoa

Aulanko on Hämeenlinnassa


Hotelli Maakunta


Samppalinna sijaitsee Turussa, ja myös ravintola

Liity matkailija-yhdistykseen

sunnuntai 19. marraskuuta 2017

Tulitikkuaskien kahvimainoksia


Katriinakahvia, "kaikkien lempikahvi". SOK:n kahviaTässä sama tuote, mutta hieman eri etiketti, viisi rengasta ovat olympiarenkaita, eli vuosi on 1952?SOK-kaffePauligilta on myös kahvipaketin mainoksia ollut rasioiden kansissa


Tämä on hieman erilainen, mutta Paula-tyttö on tässäkin


Paula-tyttö ja Tietysti Pauligin kahvia


Kuparipannusta Pauligia, vuodesta 1876


Paulatyttö


Tässä Maku-kahvin mainos, sitä myytiin Maamiesten kauppa OY:stä, Turusta.


K-kahvi virkistää

keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Au pairit Los Angelesissa


Au pairit Los Angelesissa on tullut Ylen kanavilta, tulee nyt Ruotsin SVT1:ltä ja jaksot ovat myös Yle-Areenassa.

Judith, Janita, Henna ja Mira menevät Los Angelesiin au paireiksi ja sarjan idea on entinen, aupair-arkea kuvataan, teemoitetaan ja tiivistetään.

Judith pääsee unelmaperheeseen, jossa äiti castaa tähtiä. Juduthia on saattamassa koko joukko sukulaisia ja kaikkein pirtein ja mukavin heistä on Valborg, iäkkäämpi sukulainen, jonka asennetta erityisesti arvostan. Judith lähtee sinkkuna Losiin, au pair -perheen aikuiset on Daniella ja Lee, joka sanoo tekevänsä 60 tuntia töitä viikossa. Judith haluaa kokeilla laulutaitojaan ja laulaakin useampaan otteeseen Irene Caran What a feeling.

Henna on Muuramesta, ja hän lähtee Losiin Stevenin ja Paulan luo. Perheessä on pieni lapsi, ja toinen on tulossa ja lapsi syntykin. Henna väsyy ja lähtee ihan syystäkin, eli vaihtaa perhettä.

Janita lähtee Lappenrannasta, perheessä on ollut surua. Hänen isäntäperheessä on limusiinikuski Philip ja kotona työskentelevä Sarah, joka on aika tiukka rajoista. Perheen lapsi Beach ottaa Janitan hyvin vastaan, mutta myöhemmin tulee kitkaa, johon Sarah puuttuu, lopulta Janita joutuu lähtemään perheestä.

Mira, joka on ollut au pairina Lontoossa, menee perheeseen, jossa on Ron ja Kerri sekä lapset Ruby ja Lucy. Perhe on uskonnollinen ja vanhemmat tekevät Stand Up -keikkoja. Mira oli jo Au pair -Lontoossa ohjelmassa ja joutui vaihtamaan silloin isäntäperhettä, ja nyt hän kokemusta rikkaampana lohduttaa Hennaa, jonka pesti päättyi Hennan aloitteesta. Henna oli ohjelmien perusteella lapsirakas ja tunnollinen au pair.

Näissä sarjoissa kaikkea ei kuvata, mutta osan voi päätellä. Katsoja näkee, että Janita ei tule saamaan töitä käydessään muutamassa työhaastattelussa. Lisäksi kamera kertoo paljon paljon sellaista, mitä ei sanota ääneen, mutta jonka tarkka katsoja tajuaa. Esimerkiski valvontakameran Hennan ensimmäisen isäntäperheen luona.

Hyvä sarja.

Au pairit olivat Australiassa NÄIN.

sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Leipomot tulitikkurasioiden kansissa

Lehtinen on ollut maineikas leipomo Turussa, jolla oli myymälöitä Turun keskustassa.


Konditoria Hilden on ollut tämän mukaan Fredrikinkadulla, siis Helsingissä.

Ennen leipomoita tai niiden myymälöitä oli Turun katukuvassa paljon, nyt kaikki on muuttanut marketiin

Nyt marketit ovat jokapäivä auki ja yleensä kello 22 asti, ne ovat paikkoja, johon ihmisiä tulee.

keskiviikko 8. marraskuuta 2017

Lääkis, Kauppis ja Oikis voitokkaina TYY:n edustajiston vaaleissa
TYY:n eli Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2017 pidettiin ja äänestysinnokkuus sähköisissä vaaleissa oli hyvä eli yhteensä äänesti noin 6000 opiskelijaa ja äänetysprosenttti oli miltei 42, joka on hyvä tulos. Vaaleissa oltiin hereillä, mikä oli ylioppilaskunnan tarkoituskin.

Tulokset
Ainejärjestöryhmät veivät pääosan paikoista 41 jäseniseen edustajistoon, Kauppiksen TSE-lista sai 9 paikkaa, joka on yksi enemmän kuin viimeksi, TYY Terveeksi sai 7 paikkaa kaksi enemmän kuin viimeksi, Ryhmä Lex sai 6 paikkaa, yhden enemmän kuin viimeksi. "Rengas" (Kauppis, Lääkis ja Oikis tai näiden opiskelijajärjestöt) sai näin yhteensä 22 paikkaa, eli enemmistön 41:stä paikasta.

Hybridiaani sai 5 paikkaa kuten vuonna 2015, Vihreä lista sai 4 paikkaa, kuten viimeksikin, Soihdunkantajat 3 saivat kolme paikkaa, ei muutosta, sen sijaan Vihreä Vasemmisto 3:lla paikalla hävisivät 2 paikkaa, Eduxi sai 2 paikkaa, jossa tappiota on yksi paikkaa. Humanistilista sai nytkin yhden paikan, kuten Oikeatkin. Demokraatit putosivat edustajistosta ja paikoitta jäivät myös Perussuomalaiset ja Tasapaino.

Vanhana opiskelijalehden päätoimittajana olen seurannut huolestuneena Tylkkärin uutisointia. Minusta jotkut ulostulot ovat olleet liian hätäisiä, kuten kommentti Journalismia ei vaaliviestintää (TÄÄLLÄ). Jutussa lisäksi väitetään esimerkiksi, että osaa eräistä jutuista ei ole muualla käsitelty. Esimerkiksi kun TYY leikkasi Turun ylioppilasteatterin avustusta täysin asiaperustein ja demikraattisesti käsittelin itse NÄIN, ja asia uutisointiin Turun Sanomissakin. Oman juttuni takana luonnollisesti "seison".

tiistai 7. marraskuuta 2017

Kaisafest 2017 -kokemuksia ja pettymyksiäKaisafest 2017 oli tänä vuonna aurinkoinen ilmaltaan, mutta ei kokemuksena. Esiintyjiä ei tosin voinut valittaa. Pääesiintyjä oli Red Hot Chili Peppers, joka veti hyvän keikan, myös Hollywood Undead oli vedossa.

Kaisafest 2017 oli rankka kokemus, menin lauantaina 29.7.2017 kello 13:n jälkeen jonoon, kello 15:n jälkeen päästiin sisälle, ensimmäinen  lämppäri The Holy aloitti kello 16.

Jonotusta ei oltu organisoitu, vaan alueen ulkopuolelle valui ihmisiä, ja jonossa etuiltiin. Järkkärit pystyttivät narikkakoppia, mutta eivät puuttuneet porukan etuiluun. Sen sijaan pullonkerääjiä ajettiin pois, vaikka kyse ei ollut aidatusta alueesta.

Sisälle päästyään kaikki juoksivat, yleensä juokseminen on estetty.


The Holy oli ensimmäinen lämppäri ja on kotimainen erittäin soittotaitoinen bändi, jolla ei ollut vielä omaa fanikuntaa eturivissä.

Tässä pätkä youtubesta bändiä.


Toisena esiintyi toinen pääesiintyjä eli kova losilainen bändi Hollywood Undead, jolla oli omia faneja eturivissä. Todella kova setti


Bändillä oli kova asenne maskeilla ja ilman maskeja.

Fanit pyörähtivät lavalla.

Seuraavaksi esiintyi vanha kunnon Disco Ensemble, joka on pitkän linjan bändi, ja jolla on oma tyylinsä. Disco Ensemble lämppäröi Himoksella Linkin Parkia, nyt RHCP:ä.


Illan päätti Red Hot Chili Peppers, jonka setlist oli hyvä, ja menokin oli mallikasta.

Katsomossa kuvattiin keikkaa, mutta ainakin omassa katsomon osassa se  estettiin, olin yleisen puolen etukeskiosassa toisessa rivissä. Turvamies alkoi koputtaa minun kännykkäkättäni, ja käski lopettaa kuvaamisen. Luulin, että ongelma oli siinä, että olin nostanut kännykkää. Pari biisiä myöhemmin yritin ottaa uutta pätkää. Silloin käteeni tartuttiin. Kysyin, missä on ongelma. Järkkäri väitti, että bändiä ei saa kuvata. Mistään kuvauskiellosta ei oltu missään mainittu, eikä sitä mitenkään perusteltu. Sama järkkäri tarttui muidenkin käsiin ja esti kuvaamisen, mutta vain yleisellä puolella ei VIP-puolella.

Minua ei olisi haitannut kuvauskielto, jos se olisi ilmoitettu etukäteen, ja olisi koskenut kaikkia. Vip-puolella kuvattiin samaan aikaan samasta kohtaa jopa selfie-tikun päässä olevalla kameralla, vaikka selfietikku oli nimeenomaan kielletty. Selfietikulla kuvaamiseen ei siis puututtu, vaikka ehkä koko keikka kuvattiin. Enemmän minua haittasi järkkärin asenne ja se, että minuun tartutaan, ja kännykkääni aletaan koskemaan ja räyhäämään.

Jos olisin tiennyt, mitä tapahtuu, olisin mennyt joko VIP-puolelle ja tullut illalla myöhemmin, nyt lähdettiin Turusta klo 10, jonoon klo 13:30, sisälle klo 15:10. ja RHCP aloitti klo 21, eli pitkä päivä. Samana iltana Eppu Normaali oli Turussa DBTL:ssa, eli jos olisin tiennyt, mitä tuleman pitää, olisin jäänyt Turkuun, olen nähnyt Eppu Normaalin keikalla viimeksi 1980-luvun lopussa.

Vielä enemmän minua ihmetyttää se, että reklamoin asiasta Eastway'tä (Eastway Live), ja asiallisesta palautteestani huolimatta, en ole saanut selvitystä, miksi kuvaaminen kiellettiin, ja miksi järjestysmies rikkoi fyysistä koskemattomuuttani. Olen laittanut aika monta viestiä. He perustelevat vastaamattomuuttaan sillä. että järkkärifirma ei muka vastaa.

Kokemus oli sen kaltainen, että en kyllä hirveän mielelläni enää mene Kaisafestiin, saa olla aika kovat bändit luokkaa Dire Straits (eivät kaiketi enää soita yhdessä).

Minua ei keikkaa odottaessa haittaa sade (esimerkiksi Ruotsissa olin kerran 10 tuntia sateessa), ei helle, mitä nyt oli, se sen sijaan haittaa, jos joku häiritsee pääesiintyjän soittaessa!

sunnuntai 5. marraskuuta 2017

Matematiikan taso on tutkitusti alhainen toisella asteella


Kansallinen koulutuksen arviointikeskus eli KARVI on tutkinut suuren opiskelijajoukon matemaattisia taitoja ja tutkimus alkoi tutkittavien ollessa toisella luokalla vuonna 2005 ja tutkimus päättyi 2015, jolloin tutkittavat päättivät toisen asteen koulutuksen joko lukion tai ammatillisen koulutuksen. Vuoden 2015 tutkimukseen osallistui 2051 opiskelijaa.

Lainaus tuloksista, sivu täällä
Lukiossa korostuu suoritettujen matematiikan kurssien määrä. Matematiikan minimikurssimäärällä osaaminen saadaan pidettyä juuri ja juuri 9. luokan osaamisen tasolla, kun taas pitkän oppimäärän opinnoissa osaamisen taso nousee huomattavasti. Myös ylioppilaskirjoituksilla on merkittävä vaikutus osaamisen tasoon, sillä matematiikan kirjoittamatta jättävien osaaminen ei lisäänny keskimäärin lainkaan lukion aikana.

Ammatillisen koulutuksen joissain tutkinnoissa keskimääräinen osaaminen on hyvää. Kuitenkin peräti 79 % kokeeseen osallistuneista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli korkeintaan alimmalla osaamisen tasolla eli tyydyttävällä tasolla. Ammatillinen koulutus antaakin kovin harvalle opiskelijalle matemaattisia valmiuksia menestyä korkeakouluopinnoissa.


Johtopäätöksiä (omia ja tutkimuksesta)
1. Lukio omat johtopäätökset
Matematiikan ylioppilastutkinto pitää saada pakolliseksi, ja kannatan mallia, jossa yo-kirjoitusten pakolliset aineet ovat äidinkieli, matematiikka, vieras kieli ja toinen kotimainen kieli, yhdesta kielestä tai matematiikasta A-oppimäärä. Eli palataan vanhaan malliin.

Syksyn yleisen matematiikan A-osan tehtävä 1a) oli seuraavanlainen

Kumpi on suurempi, 2/3 vai 3/5, perustele.

Voiko tämän helpompaa kysymystä olla, sillä murtoluvut opetetaan jo alakoulussa. Tämä tehdään siis ilman laskinta
(Ratkaisu:  2/3  on suurempi, samannimisinä luvut ovat 10/15 ja 9/15 ja 10 > 9).

Tehtävä 2 on yläkuvassa,

Kasvihuoneen pituus on 40 m, ja sen poikkileikkaus on puoliympyrän muotoinen. Puoliympyrän säde on 5 m.
a) Lassella ei ollut käytössään laskinta, joten hän arvioi kasvihuoneen katon, eli kaarevan  osan pinta-alaa käyttämällä likiarvoa π ≈ 3. Mikä on pinta-ala näin laskettuna?

(Ratkaisu: Ala = puoliympyrän piiri x pituus =  π r l = 600 neliömetriä)

b) Palattuaan kotiin Lasse laski laskimella pinta-alaksi 630 m2 kymmenen neliömetrin  tarkkuudella. Kuinka monta prosenttia suurempi tai pienempi tämä tulos on Lassen alkuperäiseen arvioon verrattuna?
(Ratkaisu prosenttilaskulla = (630 - 600)/ 600 = 0,05 = 5%).

Tehtävä on yläkoulutasoa, ja pitää vain huomata että laskee puoliympyrän piirin eikä pinta-alaa

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen matematiikassa nostaa tutkimuksen mukaan matematiikan tasoa, mutta jos opiskelija ei kirjoita, hän jopa taantuu.

Lukioissa koulutuksen järjestäjällä on merkitystä. Heikommassa lukiossa saa samalla osaamisella parempia numeroita, kuin lukiossa, jonka tulokset ovat parempia. Tämä ei ole tasa-arvoista.

Ammatillinen koulutus
-Miltei puolet (48%) opiskelijoista ei osannut edes yhdeksännen luokan tehtäviä.
-Neljä viideosaa sai enintään tyydyttävän osaamisen tason. Vain pienellä osalla opiskelijoista on erinomainen taso.
Tutkimuksen johtopäätöksissä pohditaan paljon, miten ammatillisessa koulutuksessa taataan riittävät matemaattiset valmiudet jatko-opintoihin. Vastausta ei siis ole.

Yleisesti on huolestuttavaa, että tyttöjen osaaminen matematiikassa on poikia heikompaa, ja alueelliset erot ovat suuret, esimerkiksi Varsinais-Suomi on osaamistasoltaan heikko.

Perhetausta vaikuttaa voimakkaasti tuloksiin, eli lapselle on hyvä lukea, mutta antaa myös matemaattista haastetta myös kotona. Karvi liputtaa varhaiskasvatuksen puolesta, koska  sieltä voitaisiin antaa perheille opastusta, minusta opastus voidaan antaa neuvolasta, ja kyllä vanhemmat voisivat jälkikasvunsa henkiseen kehitykseen panostaa, puhumalla heille, lukemalla heille, leikkimällä ja olemalla vanhempi.

Kun matematiikkaa ei tarvitse enää kirjoittaa ylioppilastutkinnossa, suosii tämä tyttöjä, koska he ovat sitten lukutaidossa muutaman vuoden keskimäärin poikia edellä, pojat taas ovat matematiikassa tyttöjä muutama vuosi osaamisessa edellä.Tällä on vaikutusta tilanteessa, jossa opiskelijoita yhä enemmän valitaan korkeakouluihin vain ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella.

Mitä pitäisi tehdä?
Tätä on hyvä pohtia.
Minusta sekä lukutaitoa että laskutaitoa täytyy vahvistaa lisäämällä opetusta.
Minusta peruskoulussa pääsee etenemään, vaikka ei osaisikaan keskeistä oppisisältöä, ennen jäätiin luokalle.
Lukutaito paranee lukemalla ja kirjoittamalla, ehkä keskustellenkin, laskutaito laskemalla.
Tabletin taputtelu ei opeta mitään, ellei siellä ole matematiikkaohjelmia ja elektronisia kirjoja. E-kirjoja on netissä eri palveluissa ilmaisina, eli raha ei ole esteenä. Netissä on matematiikkaa ja matematiikan tehtäviä ja ratkaisuja, täysin ilmaiseksi. Kaikki on olemassa, mutta onko opettajilla motivaatiota opettaa, ja nuorilla tehdä töitä oppiakseen.

Ammatillisen koulutuksen tulokset ovat surkeita. Kun tämän jälkeen on kontaktiopetusta edelleen vähennetty, ja nyt tulee reformi, ja rahaa on edelleen vähennetty, ihmettelen, jos tulokset paranevat.

Hollywood Undead viides levy ulosHollywood Undeadin uusin levy V on tullut Suomessa myyntiin, biisejä on jo soitettu keikoilla, ja bändi on julkaissut niitä youtube-sivuillaan, ja biisilista on: Califormia Dreaming, Whatever It Takes, Bad Moon, Ghost Beach, Broken Record, Nobodys Watching, Renegade, Black Cadillac, Pray (put em in the dirt), Cashed Out, Riot, We Own the Night, Bang Bang sekä Your life.

Hollywood Undead perustettiin vuonna 2005. Bändin saundi on omanlaisensa, ja se on minusta hip hoppia, räppiä ja kovaa rockia ja välillä karjutaan, välillä on melodistakin. Bändin tavaramerkki on naamarit, jotka keikalla sitten jossain vaiheessa riisutaan. Charliella on tosin huivi kasvojen edessä, ja nykyisellä keikkarumpali Tyler Mahurinilla ei ole vielä omaa naamaria.
Swan Songs on ensimmäinen Hollywood Undeadin levy, se on vuodelta 2008, ja sisältää biisit: Undead, Sell Your Soul, Everywhere I Go (kuultiin Kaisaniemessä), No Other Place, No.5 , Young, Black Dahlia, This Love, This Hate, Bottle and a Gun, California, City, The Diary, Pimpin’. sekä päättöraita Paradise Lost. Undead -kappaleen he soittivat myös Kaisafestissä 2017

Bändissä soittivat ja lauloivat ensimmäisellä levyllä Deuce eli Aron Erlichman, J-dog eli Jorel Decker, Johnny 3 Tears eli George Ragan, Charlie Scene eli Jordon Terrell, Funny Man eli Dylan Alvarez sekä Da Kurlzz eli Matthew St. Claire. Funny Man lähti bändistä Wikipedian mukaan jo ennen ensimmäistä levyä, Funny Man naamareineen on kuitenkin levyvihoissa ja hän on mukana biisien tekijöissä yhä vieläkin, eli mies on mukana, mutta Deuce lähti vuonna vuonna 2010, eikä ole enää sen jälkeen levyvihoissa.CharlieDanny
Desperate Measures -EP ilmestyi vuonna 2009 ja sisältää studiobiisejä, livebiisejä ja covereita. Biisejä ovat Dove and Grenade, Tear It Up, El Urgenzia, covereita Shout at the Devil (Mötley Cruen), sekä Led Zeppelin cover Immigrant Song, Bad Town (Operation Ivy cover), Everywhere I Go (mix), sekä livenä Undead, Sell Your Soul, California, Black Dahlia, Everywhere I Go sekä No- 5.


Albumi American Tragedy on vuodelta 2011. Biisit ovat Been To Hell (Kuultiin Kaisafestissä),  Apologize, Comin’ in Hot (soitettiin Kaisaniemessä), My Town, I Don’t Wanna Die, Hear Me Now (soitettiin Kaisaniemessä), Gangsta Sexy, Glory, Lights Out, Coming Back Down,j oka kuultiin Kaisaniemessä 29.7.2017, kuten loistava ja kepeä, mutta rankka biisi, eli  Bullet. Muut biisit ovat Levitate, Pour Me, ja Tendencies (Kaisafestin päättöbiisi).
Minulla on  Deluxe Edition, jossa on vielä biisit Mother Murder, Lump Your Head, Le Deux sekä S.C.A.V.A. 
Kolmas studioalbumi on Notes from the Underground, jossa on biisit:
Dead Bite, From The Ground, Another Way Out, Lion, We are, Pigskin, Rain, Kill Everyone, Believe, Up In Smoke, sekä Outside.


Levyssä on kannessa tällainen tarra.Bändin neljäs lätty on nimeltään Day of the Dead
Biisit ovat Usual Suspects, (Kaisan avaus), How We Roll, Day of the Dead (soitettiin Kaisaniemessä), War Child (Kaisafestissä kuultiin ), Dark Places, Take Me Home, Gravity (Kaisafestissä kuultiin tämäkin), Does Everybody In the World Have to Die, Disease, Party by Myself, Live Forever ja Save Me.

Levyt olen ostanut Levykauppa Äx:stä.


Bändi oli Suomessa


Olin 27.2.2018 keikalla Helsingin Jäähallissa.