perjantai 9. syyskuuta 2011

Koeajalla irtisanominen ja sen vaikeus johtaa määräaikaisiin työsuhteisiin


Luulin joskus, että koeaika olisi työntekijän ja työnantajan solmiman työsuhteen aika, jolloin työsuhde voidaan purkaa heti ja välittömästi. Työsopimuslakia lukien ei näin olekaan, ja on tullut tapauksia, jossa työnantajaa on vaadittu perustelemaan työsopimuksen purkamista. Siis, ettei purkamisen peruste ole syrjivä, esimerkiksi raskaus, etninen tausta, poliittinen aktiivisuus, mielipiteet, harrastukset. Minusta esimerkiksi jos myöhästelee töistä ilmoittamatta koeaikana, niin tämä on kyllä riittävä syy päättää työ koeajalla. Minusta myös se, jos ilmenee, että työntekijä tai työnantaja on antanut vääriä tietoja. Eli näen työsopimuksen purkamisen koeajalla helpoksi keinoksi silloin kun työ tai työnantaja on muuta kuin on annettu ymmärtää, tai työntekijä ei sovellu työhön esimerkiksi on jäänyt joku asia tarkastamatta tai se on väärin ymmärretty.

Koeajalla työsuhteen purkaminen pitää kuitenkin ilmeisesti perustella, koska purkamisperuste ei saa olla syrjivä.

Tämä on hyvä asia, mutta johtaa väistämättä siihen, että yrittäjän on pakko ottaa työntekijä ensiksi määräaikaiseen työsuhteeseen, joka toki sekin on perusteltava.

Määräaikainen työsopimus loppuu, kun määräaika päättyy, jos työntekijä jatkaa ilman sopimusta työtä, katsottaneen työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi, lisäksi määräaikaisuuksia ei saa ketjuttaa.

En ole juristi, mutta lakia lukien olen päätynyt tähän tulkintaan. Minusta tulkinta johtaa TYÖLLISTYMISKYNNYKSEN KASVAMISEEN, kuka yksityisyrittäjä enää uskaltaa  ottaa epävarmassa taloustilanteessa ketään töihin, jos edes koeajalla ei voi päättää työsuhdetta.

Työntekijä minusta voi purkaa koeajalla työsopimuksen, luonnollisestikaan "irtisanomisajan palkkaa" ei saa. Mitään irtisanomisaikaakaan ei luonnollisesti ole.

Työsopimuksen irtisanomiseen on olemassa säännöt, ja irtisanomisessa on määräaika työnantajalla pidempi, työntekijällä lyhyempi. Perustuslain 18§:n kolmas monetti määrää, että työn päättäminen pitää perustus lakiin ja on muodossa: "Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä."

Työsopimuslaki kertoo, että työsopimus voidaan purkaa

1 Luku 4 § Koeaika
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, koeaika saadaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi.
Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan 1 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, tämän pykälän 1 momentin mukaisesta koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen. (14.11.2008/707)
Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.
Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa 2 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta laiminlyötyään tämän pykälän 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa.

Ja tässä tämä estopykälä
2 luku 2 § Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Siitä, mitä syrjinnän käsitteellä tarkoitetaan, vastatoimien kiellosta ja todistustaakasta syrjintäasiaa käsiteltäessä säädetään yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). (20.1.2004/23)
Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.
Työnantajan on muutoinkin kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.
Työnantajan on noudatettava 1 momentissa säädettyä syrjintäkieltoa myös ottaessaan työntekijöitä työhön.

Päättelen, että koeajalla purusta pitää työnantajalla olla kuitenkin asiallinen syy.
Määräaikaisuudesta sanotaan, että määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste on kerrottava.

Minusta työntekijä voi purkaa ilman perustetta työsuhteen koeajalla, sekä työsuhteessa tilanteessa, että työnanataja ei maksa palkkaa ajallaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)