keskiviikko 14. tammikuuta 2015

Perusoikeuksien rajoittamisesta koulussa

Valtioneuvoston oikeuskansleri on antanut 6.11.2014  ratkaisun eräiden peruskoulujen käytännöistä matkapuhelinten käytön rajoittamisessa koulupäivän aikana otsikolla ”Rajoitukset matkapuhelimen käytössä koulupäivän aikana” 28.11.2014 on annettu ratkaisu "Oikeus maksuttomaan ja yhdenvertaiseen perusopetukseen"

Minusta tässä on kolme lähtökohtaa
1. Perusoikeuksien rajoittaminen täytyy perustua laintasoiseen normiin ja se tulee kertoa rajoittamisen yhteydessä tai olla vaihtoehtoisesti yleisesti tiedossa ja osattava perustella
2. Peruskoulu perustuu oppilaiden oppivelvollisuuteen, eli pakkoon, josta on säädetty perusopetuslaissa.
3. Perusopetuksen pitää olla maksutonta

Koululla on minusta oikeus rajoittaa lain perusteella (esim. perusopetuslaki) perustuslain perusoikeuksia, ei muuten. Jos lait eivät anna mahdollisuutta oikeisiin toimiin, eduskunnan pitää säätää uudet lait. Jos perusoikeuksia rajoittavia lakeja ei ole, perusoikeuksia ei saa rajoittaa.

Oikeuskanslerin päätöksen mukaan "Koulun kurinpitotoimissa ja muussa työrauhan turvaamisessa joudutaan johonkin mittaan rajoittamaan oppilaiden perusoikeuksia. Kuten perusoikeuksien turvaamisessa, myös niiden perusteltavissa olevassa rajoittamisessa on perustuslain 6 §:n mukaisesti oppilaita kohdeltava valtakunnallisesti tasa-arvoisesti"

Matkapuhelin-asiassa minusta koululla on oikeus edellyttää, että matkapuhelimilla ei häiritä opetusta. Minusta koululla ei ole oikeutta "takavarikoida" matkapuhelinta. Haltuun ottamisesta säädetään perusopetuslain 36d§:ssä "Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista " 29 §:n toinen momentti kuuluu "Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä ". Joten matkapuhelin voi olla mukana koulussa. Oikeuskanslerin päätöksessä viitataan lisäksi ainakin seuraaviin perusoikeuksiin 12 § Sananvapaus ja julkisuus, Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. sekä 15§ Omaisuuden suoja, Jokaisen omaisuus on turvattu. Lisäksi 6 § Yhdenvertaisuus on tärkeää, sillä 3. momentti: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Peruskoulun maksuttomuus päätöksen mukaan: "Opetusvälineiden maksuttomuutta koskevat säännökset eivät sinänsä estä sitä, että oppilaat käyttävät opetuksessa omia välineitään, esimerkiksi kännyköitä tai tietokoneita. Omien välineiden käytön tulee kuitenkin perustua oppilaan/huoltajan vapaaehtoisuuteen. Perusopetuksen maksuttomuudesta johtuu, että koulu ei voi velvoittaa oppilaita hankkimaan tai käyttämään omia välineitään opetustarkoitukseen".

Eli maalaisjärkisesti. Omia työvälineitä saa käyttää, mutta ilmainen peruskoulu tarkoittaa, että koulu viime kädessä vastaa välineiden hankkimisesta. Sen kertoo toki perusopetuslakikin ja sen 31§, jossa lukee " Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia".

*****
Mikä on yläkuvan merkitys?
Matkapuhelinrajoitus päätöksessä puhutaan viestien vapaasta vastaanottamisesta ja lähettämisestä. Koska koulussa pitää rajoittaa työrauhan vuoksi oppilaiden puhevaltaa, vain yksi puhuu kerrallaan. Minusta ei voida lähteä siitä, että millä tahansa viestimellä lähetettäisiin omia viestejä jatkuvasti ja koko ajan. Tällöinhän pitäisi luultavasti sallia rumpu, jos sillä lähetettäisiin viestejä, radioamatöörilaitteet, radiopuhelin, samalla logiikalla ja luonnollisesti kaikki saisivat puhua samaan aikaan. Perusoikeuksien vaalijat pitävät tärkeänä sitä, että lasten perusoikeuksia ei saa rajoittaa kuten ei aikuisenkaan. Koulussa perusopetuslaki säätelee kuitenkin opettajan ja koulun oikeutta käyttää julkista valtaa. Minusta oppilas on koulussa oppiakseen taitoja ja tietoja. Vapaa oma perusoikeuksien mukainen toiminta voi minusta rajoittaa muiden oikeuksia ja oppimista. Koululla minusta on vastuu, että kaikkien oikeudet toteutuvat, ja että kenenkään perusoikeuksia ei rajoiteta. Tämän vuoksi on välillä puututtava koulussa olevien oppilaiden käytökseen laissa määrättyjen keinojen puitteissa, tämä on minusta sitä kasvatusta.

Ylipäätään Suomen kouluissa toiminta on lain mukaista, mutta kyseiset kantelut kielivät siitä, että rehtoreita ja opettajia on täydennyskoulutettava perusoikeusnäkökulmasta viranomaisen työssä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)