torstai 16. tammikuuta 2014

Uudistettu Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vie perheiden kasvatusvastuusta isoja palasia


Uudistettu Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 tulee voimaan 1.8.2014. Laki kokonaisuudessaan täällä

Kirjoitin runsas vuosi sitten täällä. että  lain 18§ vie vanhempien oikeuksia ja siirtää koululle, ja edelleen uudessa laissa 18§ on minusta oikeuksia vievä ja kuuluu seuraavasti

18 § Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema opiskeluhuollossa
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.


Eli mustatut sanat peräkkäin:
Alaikäinen voi  kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Minusta tämä vie vanhempien kasvatusvastuusta - ja oikeudesta palasia!

Yläkuva kuvatkoon väärinmerkkiä. Jos lain tulkinta olisi mustatut sanat peräkkäin, se ei minusta voi olla koulun tarkoitus sulkea laillinen edustaja tai huoltaja pois. Tällä voi olla vaikutusta itse päätökseen. Jos koulussa  käsitellään lapsen kotioloja, ja vanhempia, kummastuttaa, miksi vanhemmat voidaan sulkea pois. Koululla on lastensuojelulain nojalla mahdollisuus ja velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Se, että lapsen huoltajat voidaan sulkea pois käsittelystä, on  minusta väärä signaali kotien kasvatusvastuusta.

Kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille, jota myös 19§ vesittää

19§ Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian käsittely

Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumukseen.
Vanhemmat minusta sivuutetaan tässä!

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltaisella ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai muu laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan.

Tätäkään en ymmärrä!
Enkä tätä, eli koulu voi poiketa kyllä salassapidosta, mutta vanhemmille ei tarvitse kertoa.
Opiskeluhuoltoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa säädetään.

*****
Opiskelijahuollon kertomuksista on säädetty 20§:ssä-

20 § Opiskeluhuollon kertomukset
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskeluhuollon kertomuksiin siten kuin tässä pykälässä säädetään. …

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan:
1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;
2) asian aihe ja vireillepanija;
3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet;
4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot;
5) toteutetut toimenpiteet;
6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa.
Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

Minusta Julkisuuslain mukaan omasta kertomuksesta pitäisi saada tieto.

Julkisuuslaki 12 § Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista ...


Se, miten vanhoja mahdollisesti virheellisiä tietoja voi oikaista, ei minullle tästä selviä. Minusta on periaatteessa ongelmallista, että tiedot siirtyvät, minusta kirjaus pitäisi aina näyttää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)