torstai 26. maaliskuuta 2015

Koululait eivät tue huumausainetestin tekemistä?Apulaisoikeuskanslerin  päätöksessä 21.11.2014 on tarkasteltu huumausainetestin tekemistä peruskoulutason sisäoppilaitoksessa.

Ratkaisu ainakin linkistä "Huumausainetestaus peruskoulutason sisäoppilaitoksessa".

Suurin tai ainakin eräs suurimmista ongelmista oli se, että oppilaalle D oli tehty huumausainetesti ilman tämän omaa suostumusta.

Lainausta apulaisoikeuskanslerin päätöksestä:
"Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei D:ltä saadun selvityksen perusteella pyydetty suostumusta testin tekemiseen tai selvitetty testin tuloksesta mahdollisesti aiheutuvia seuraamuksia tai kerrottu sen vapaaehtoisuudesta. Hänelle ei ole myöskään kerrottu, mihin tietoja luovutetaan. D:n äiti on antanut testaukseen suostumuksensa, mutta sen ei voida katsoa syrjäyttävän vaatimusta siitä, että suostumus olisi tullut pyytää nimenomaisesti henkilöltä, jonka perusoikeuksien rajoittamisesta oli kysymys eli D:ltä etenkin, kun hänen on peruskoulun yhdeksäsluokkalaisena täytynyt olettaa riittävästi ja oikein informoituna ymmärtävän asian ja kykenevän arvioimaan suostumuksen merkityksen itsenäisesti. Menettely huumausainetestauksen toteuttamisessa edellä mainitulta osin ei ole ollut perustuslaissa säädettyjen yksityiselämän suojaa ja henkilökohtaista koskemattomuutta koskevien säännösten mukaista".


****
Sovellettavat perusoikeudet tässä tapauksessa ovat minusta ainakin

6 § Yhdenvertaisuus
3. momentti: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
1. momentti 
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
3. momentti alku: Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta

11§ Yksityiselämän suoja
Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

*****
Oikeusoppineet korostavat että kaikki perusoikeuksien rajoittamiset on tarvittaessa perusteltava lain tasoilla normilla, eli perusoikeuksien rajoittaminen on perustuttava lakiin.

Nyt voimassa olevan perusopetuslain mukaan on 36 d §:n mukaan on oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita, sillä "Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista... 36 e§n mukaan on myös oikeus tietyin edellytyksin tarkastaa oppilaan tavarat".

Oppilaalle tulee kertoa tarkastuksen syy. Tarkastajan tulee olla samaa sukupuolta ja paikalla pitää olla täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva, eli minusta esimerkiksi opetusharjoittelija ei täytä tätä kriteeriä, eikä myöskään välttämättä vahtimestari, jos palvelu on ulkoistettu.

Perusopetuslaissa ei ole erikseen määräyksiä huumausainetesteistä. 
En löytänyt huumausainetestistä määräyksiä lukiolaistakaan.

Minusta uuden hallituksen pitäisi pohtia, pitäisikö huumausainetesteistä säätää pykälät lakeihin. Alle 15-vuotiaan huumausainetestin tuloksesta kuuluisi aina informoida huoltajia. En tarkalleen tiedä mitä lakia sovelletaan, mutta Potilaslaissa on määritelty alaikäisen asemaa jo 7§:ssä sekä 9§:ssä "Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle " Lain 14§ määrittelee salassapitovelvollisuuden rikkomisen rangaistavaksi teoksi. Oletan testin tuloksen olevan terveystieto, eli sitä ei näin ollen saisi kertoa huoltajalle. Oletettavaa on, että huoltajan kasvatustehtävää suorittaessaan tarvitsee tätä tietoa. 

Henkilökohtaiselta kannalta pidän järkevänä, että näin tehtäisiin. Toisaalta poliisi hoitaa tämän kaltaiset asiat. Huumausainelaissa (8§) minusta määrätään, että hallussapito on ehdottomasti kielletty, ja henkilö on velvollinen luovuttamaan kielletty aine poliisille (taikka tullin henkilökunnalle tai rajavartioviranomaiselle).

Laissa ammatillisessa koulutuksessa pykälä 34 a velvoittaa opiskelijaa tietyissä tilanteissa (vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; tai vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; tai vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä) esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen oppilaitokselle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)