perjantai 3. kesäkuuta 2011

Valitse valitus, unohda uhkailu

Opettajalehden pääkirjoituksen otsikko oli aikoinaan
Arvosanoja ei ylipuhumalla”.

Tekstistä ymmärsin, että vanhemmat seuraavat lastensa koe- ja koulumenestystä ja jos koulu ei suostu vaatimuksiin uhataan valituksilla. Minusta nimeen omaan uhkailu on väärin. Valitus on jo paljon parempi, koska siinä on asia, jota käsitellään, ja joku joka sitä käsittelee.

Tietenkään koulu ei välttämättä ole aina oikeassa, ja vanhempi väärässä. Asiat virallisesti käsittelemällä molempien näkökannat punnitaan. Valituksella uhkailua ennen numeron antoa en pidä järkevänä, valittaa voi jälkikäteen, jos on valitusoikeus, kaikesta ei valitettavasti voi valittaa, esim. lukion yksittäisestä kurssiarvosanasta. Päättöarvioinnista voi AINA valittaa tai sitten vain täytyy tyytyä arvosanaan.

Valitus Aviin eli aluehallintoviranomaiseen

Miten arvosanoista, jotka siis vaikuttavat jatko-opintoihin pääsemiseen, voi valittaa: Prosessi kannattaa aloittaa koulusta opettajasta tai rehtorista. Eli kirjallinen valitus, joka osoitetaan molemmille. Olen tehnyt yhden kerran, joka johti tulokseen, sillä oma opettaja oli jäänyt virkavapaalle, ja oli sattunut erehdys. Jos tämä ei johda tulokseen, AVI:n sivuilla on valitusohjeet. Valitus ensin kouluun ja siitä eteenpäin AVI:iin eli aluehallintoviranomaiselle entiselle lääninhallitukselle. AVI:in voi esittää pyynnön seuraavasti: lainausta AVI:n sivulta:

Kuka voi tehdä arvioinnin uusimista koskevan pyynnön?
Perusopetuksessa arvioinnin uusimista voi pyytää oppilaan huoltaja. Perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa uusimispyynnön voi tehdä opiskelija itse.
Mistä arvioinnista voi pyytää uusimista? :
Arvioinnin uusimispyyntö voi kohdistua:
a) Perusopetuksessa ja lukiossa
- opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevaan päätökseen
- päättöarviointiin
b) Ammatillisessa koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
- opintojen etenemiseen
- tutkinnon suorittamiseen
c) Ammattikorkeakouluopinnoissa
- opintosuorituksiin
- muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemiseen


Arvioinnin uusimispyyntö ei voi kohdistua minun kokemusten mukaan esimerkiksi lukiossa yksittäiseen kurssiarvosanaan vaan vain päättöarviointiin, eli jos pitää pyrkiä numeroilla ja on valittanut päättöarvioinnista niin asian käsittely on todennäköisesti kesken. Päättöarvioinnista valitetaan ensin lukiossa rehtorille sen jälkeen AVIin, eli aluehallintovirastoon.

Alakoulusta yläkouluun pääsee todistuksella kuin todistuksella, mutta vain kuudennen luokan päättöarvioinnista voi siis valittaa aluehallintovirastoon. Minusta ensin pyydetään oikaisua koulusta ja sitten on mahdollista hakea muutosta AVI:sta. Eli eletään jo ehkä syksyä kun päätös on kypsä.

Lukiolaissa lukee
34§ Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee 9 §:ssä tarkoitettua uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta, opiskelijalle annettavaa varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, opiskelijan erottamista asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi, koulutuksesta pidät-tämistä rikostutkimuksen ajaksi tai 28 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Muuhun kuin tässä momentissa mainittuun 26 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätökseen haetaan muutosta valittamalla aluehallintoviras-tolta (siis "AVI:lta") siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jos päätös koskee:
1) opiskelijaksi ottamista;
2) 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä;
3) muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista; sekä
4) lukion suoritusajan pidentämistä ja opiskelijan katsomista eronneeksi lukiosta.
Päätökseen, jonka aluehallintovirasto on antanut 2 momentissa tarkoitettua asiaa koskevaan valitukseen, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa varoitusta, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista määräajaksi tai lopullisesti, koulutuksesta pidättämistä rikostutkinnan ajaksi taikka 2 tai 3 momentissa tarkoitettua asiaa, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. Tässä momentissa tarkoitetut asiat tulee käsitellä kiireellisinä.
Hallinto-oikeuden päätökseen ja aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 3 tai 4 momentissa tarkoitettu asia, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-malla. Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta. Arvioinnin uusimisesta ja oikaisusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
eli
Lukioasetus ja sen 12§ Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.
Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen, lääninhallitus (lienee siis nykyisin aluehallintoviranomainen eli ”AVI”) voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.
***
Kouluasteilla peruskoulu, lukio ja ammattikoulu on omat lakinsa.

Yleensä kirjallisesta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, pedagogisissa asioissa yleensä AVIIN, rehtorin puolen kannattaa ensin kääntyä. Hallintolain mukaan ja hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu, että kirjallisessa päätöksessä on oikaisu- tai valitus- tai muutoksenhakuohjeet.

Luullakseni jostain asioista opiskelija ei voi valittaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että opettaja on virkamies ja koulu on julkista toimintaa. Aviin voi tehdä kantelun, sillä ei saa omaa asiaa muutettua, mutta voi vaikuttaa mahdolliseen epäkohtaan. Virkamiehellä on myös velvollisuudet ja oma lukunsa jopa rikoslaissa eli se luku 40, virkamies ei saa ottaa lahjuksia, eikä käyttää virka-asemaa väärin, eikä laiminlydä virkavelvollisuusksiaan ...