tiistai 13. toukokuuta 2014

Katariina Sorvari: Opetustoimen tekijänoikeudetKatariina Sorvari: Opetustoimen tekijänoikeudet, WSOYpro oy 2010, sivumäärä 279.

Katariina Sorvari: Opetustoimen tekijänoikeudet -teos on selkeä katsaus tekijänoikeuspelisääntöihin opetustoimessa. Laitan tästä esittelyn nettiin, lähinnä siksi, että jokainen löytää perusasiat jäsennettynä.

Sorvarin teoksessa määritellään, mikä on teos, mitkä ovat lähioikeudet, mitä ovat "vapaita teoksia", kuinka kauan tekijänoikeussuoja on voimassa. Seuraavaksi käsitellään tekijän oikeuksia: taloudellisia, moraalisia ja tärkeätä seikkaa eli tekijänoikeuksien rajoituksia: valmistamista omaan käyttöön, sitaattioikeutta ja eräitä muita kysymyksiä.

Loppusosa kirjasta asioita sovelletaan opetustoimeen. Teosten käyttäminen opetuksessa, teosten tekeminen opetuksessa. Tekijänoikeussopimukset, joista käsitellään etenkin verkko-opetuksen kysymyksiä ovat tulevaisuudessa yhä yleisempi kysymys koulussa. Jos verkko-opetusmateriaali on opettajan tekemä, niin hänellä on myös tekijänoikeus siihen. Se, jos jotain muuta sovitaan, on osin sopimusvapauden piirissä. Se kenen laitteilla tehdään ei ole määräävä tekijä.

Myös oppilas voi saada tekijänoikeuden teokseensa, vaikka se olisi tehty "koulun" välinein. Näin tulkitsen.

Myös vastuuta käsitellään sekä tekijänoikeusloukkauksia.

Antoisa kirja, jonka soisi kuluvan opettajien ja rehtorien käsissä.

*****

Huomioita kirjasta ja tekijänoikeudesta opetustoimessa

Koska tämä on juuri tekijänoikeuskirja en viitsi ottaa siitä suoria lainauksia

*Poikkeukset tekijänoikeuteen ovat voimassa vain maksuttomaan opetukseen, eli jos on kysymys maksullisesta opetuksesta tai täydennyskoulutuksesta ei tekijänoikeuden rajoitukset ole voimassa.
*Koulu ei voi myöskään periä maksua monisteista. OKM on tehnyt suoraan sopimuksen.
*Sitaattioikeus on yksi tekijänoikeuden rajoitus, teoksen tekijä on aina mainittava, kirjassa on lueteltu poikkeuksia, esim. virret ja mainokset.
*Valokuvilla on suojaa monilla tavoilla, ne ovat teoksia, niillä on lähioikeuksia, lisäksi kuvattavilla on oikeuksia.

-Kirjassa ei käsitelty koulussa muuten tärkeää henkilötietojen suojaa, tällä on merkitystä minusta valokuvien julkaisemisessa netissä
-Yleinen luulo netissä on että oppilat rikkovat tekijänoikeuksia esimerkiksi poimimalla lukukirjan juonen netistä. Näin tuskin koskaan on. Oppilaat eivät kopioi teoksia, eivätkä ainakaan ansaintamielessä. Toiminta ei täytä minusta tekijnoikeusrikoksen tunnusmerkistöä. Koulu voi ja pitää puuttua kasvatuksellisen tai kurinpitotoimiin ns. lunttaukseen.
*****

Lait ovat vapaita teoksia, joten tähän lainaan suoraan lakitekstiä

Teos-käsitettä avataan tekijänoikeuslain  1§:ssä
Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla"
Opettajan powerpoint-esitys ei välttämättä ole teos, eikä matemaattinen kaava ole teos.

Minusta lain 3§ on miltei kaikkein tärkein
Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Oikeudesta, joka tekijällä on tämän pykälän mukaan, hän voi sitovasti luopua vain mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.
"

Lain 11-14§ minusta sallivat "kopiointia ja käyttöä"

11a§ Tilapäinen kappaleen valmistaminen

Mitä 2 §:ssä säädetään oikeudesta valmistaa teoksesta kappaleita, ei koske sellaista tilapäistä kappaleen valmistamista:
1) joka on väliaikaista tai satunnaista;
2) joka on erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia;
3) jonka ainoa tarkoitus on mahdollistaa välittäjän tekemä teoksen siirto verkossa kolmansien osapuolten välillä tai teoksen laillinen käyttö; sekä
4) jolla ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta tietokoneohjelmaan eikä tietokantaan.
12 § Valmistaminen yksityiseen käyttöön

Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Kappaleen valmistamisen valmistuttajan yksityistä käyttöä varten saa myös antaa ulkopuolisen suoritettavaksi.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske sävellysteoksen, elokuvateoksen, käyttöesineen tai kuvanveistoksen kappaleen valmistamista eikä muun taideteoksen jäljentämistä taiteellisin menetelmin.

Tämän pykälän säännökset eivät koske tietokoneella luettavassa muodossa olevaa tietokoneohjelmaa, tietokoneella luettavassa muodossa olevan kappaleen valmistamista tällaisessa muodossa olevasta tietokannasta eivätkä rakennusteoksen valmistamista.

13§ Valokopiointi

Julkaistusta teoksesta saa valmistaa kappaleita valokopioimalla tai vastaavin menetelmin sopimuslisenssin nojalla siten kuin 26 §:ssä säädetään.

14 § Teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa 

Julkistetusta teoksesta saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin 26 §:ssä säädetään, valmistaa kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäviksi ja käyttää niitä mainitussa tarkoituksessa yleisölle välittämiseen muulla tavalla kuin radiossa tai televisiossa lähettämällä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske kappaleen valmistamista valokopioimalla tai vastaavin menetelmin.

Opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoran talteenottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämästä julkistetusta teoksesta opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Siten valmistettua kappaletta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Ylioppilastutkintoon kuuluvaan tai muuhun vastaavaan kokeeseen saadaan ottaa osia julkistetusta teoksesta tai, jos teos ei ole laaja, koko teos.

Mitä 1 momentissa säädetään muun kuin radiossa tai televisiossa lähetetyn teoksen osalta, ei koske teosta, jonka tekijä on kieltänyt kappaleen valmistamisen tai teoksen välittämisen.

Rangaistus ja korvausvelvollisuus
56§ Rikoslain rangaistussäännökset

Rangaistus tekijänoikeusrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 49 luvun 1 §:ssä, teknisen suojauksen kiertämisestä luvun 3 §:ssä, teknisen suojauksen kiertämiskeinorikoksesta luvun 4 §:ssä ja oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta luvun 5 §:ssä.
56 a § Tekijänoikeusrikkomus 

Joka

1) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen yleisön saataviin tämän lain säännösten vastaisesti tai rikkoo 3 §:n säännöksiä moraalisista oikeuksista,

2) muuten rikkoo sellaista tämän lain säännöstä, jolla suojataan tekijänoikeutta, taikka toimii vastoin 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä, 51 tai 52 §:n säännöstä taikka 53 §:n 1 momentissa tai 54 b §:n 1 momentissa tarkoitettua kieltoa, taikka

3) tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleita, joiden hän tietää tai joita hänellä on perusteltua syytä epäillä valmistetuiksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna tekijänoikeusrikoksena, tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon.

Tekijänoikeusrikkomuksena ei pidetä muutaman kappaleen valmistamista yksityistä käyttöä varten sellaisesta tietokoneella luettavassa muodossa olevasta tietokoneohjelmasta tai tietokannasta, joka on julkaistu taikka jonka kappaleita on tekijän tai tietokannan valmistajan suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, taikka teoksesta 11 §:n 5 momentin vastaisesti.

Rikoslain 49 luku 1§ määrittää tekijänoikeusrikoksen
1§ Tekijänoikeusrikos

Joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta

1) kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen,

2) kirjallisen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen esitykseen,

3) äänilevyyn tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu ääntä,

4) filmiin tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa,

5) radio- tai televisiolähetykseen,

6) luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun sellaiseen tekijänoikeuslaissa tarkoitettuun työhön, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, tai tietokantaan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, taikka

7) valokuvaan,

on tuomittava tekijänoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka ansiotarkoituksessa ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, tuo maahan yleisölle levitettäväksi tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi ulkomailla valmistetun tai jäljennetyn 1 momentissa tarkoitetun teoksen tai valokuvan kappaleen taikka äänilevyn, filmin tai muun laitteen, jolle on tallennettu ääntä tai liikkuvaa kuvaa, taikka luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, taikka tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, ja jonka hän tietää valmistetuksi tai jäljennetyksi sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen tai jäljentäminen Suomessa tehtynä olisi ollut rangaistavaa 1 momentin tai tekijänoikeuslain 56 a §:n mukaan.

Tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla loukkaa toisen oikeutta 1 momentissa mainittuihin suojan kohteisiin siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle.
*****
Naputin tämän nopeasti, korjaan kirjoitusvirheet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)