tiistai 16. heinäkuuta 2013

Yksityinen parkkivalvonta on tehokasta, mutta minusta tarpeetontaYksityinen parkkivalvonta on tehokasta. Sain itse valvontamaksun, jonka perusteista reklamoin tilannetta olen tarkastellut täällä ja täällä.

Yksityisoikeudellinen valvontamaksu tuli todella nopeasti, koska olin enintään kolme minuuttia poissa autolta hakiessani vaimon pinoamia tavaroita kirpparilta.

En ollut mielestäni tehnyt sopimusta parkkeeraamisesta, puhtaalla omalla tunnolla voin sanoa, että en ollut nähnyt kylttiä, eikä alue ole maksullinen parkkipaikka, maksulappu löi ällikällä, koska auto oli vain kiekkopaikalla laatikoiden kantamisen ajan. Toisaalta kyltti on kyllä näkyvällä paikalla, ja kiekon kuva oli seinässä, eli maksu oli aiheellinen.

Reklamaation vastaus oli varsin lyhyt ja vastasin siihen, ja paluuposti tuli varsin äkkiä, ja selvisi, että maksua ei peruuteta, ja minulla on mahdollisuus katsastaa asian lainmukaisuus oikeusistuimessa. Viestintä oli siis nopeaa ja tehokasta.


Kiekon käytöstä muistutettiin kylttien lisäksi esim. näin
***
Tämä yksittäistapaus on osaltani loppuun käsitelty, mutta seuraavaksi käsittelen asiaa yleisellä tasolla.

Perustuslain 124§ kuuluu seuraavasti
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle
Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.
***
Minusta "sakkolaput" ja pysäköintivirhemaksut pitää olla virkamiesten antamia. Itse en saanut paperista päätöstä kuin maksusta. Reklamaation vastauksena luki vain yrityksen nimi, ei käsittelijän nimeä, ei arvoa, ei puhelinnumeroa. Asian jatkokäsittely olisi tapahtunut käräjäoikeudessa ei hallinto-oikeudessa.

Hallintolaki antaa mahdollisuuden "julkisen asian" jatkokäsittelystä hallinto-oikeudessa, tämä on siis yksityisoikeudellinen valvontamaksu. Hallintolain kuudennessa luvussa määrätään asian selvittämisestä ja kuulemisesta ja seitsemäs luku päätöksen antamisesta ja perustelemisesta hyvä laki, hyvät pykälät, joita käytetään jos viranomainen hoitaa tehtävää.
Joitain hyviä pykäliä, välttämättä ei koko pykälää

Hallintolaki 6.6.2003/434
6 luku Asian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen
31§ Selvittämisvelvollisuus
Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen

34§ Asianosaisen kuuleminenAsianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun....

7 luku Asian ratkaiseminen
43 §  Päätöksen muotoHallintopäätös on annettava kirjallisesti.
Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi.
Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista siten kuin siitä erikseen säädetään.

44§ Päätöksen sisältö
Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi:
1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta;
2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu;
3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä
4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä...

45§ Päätöksen perusteleminen
Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset....

46§ Oikaisuvaatimusohjeet
Jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaadittava oikaisua erikseen säädetyssä oikaisuvaatimusmenettelyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa.
Oikaisuvaatimusohje on annettava myös silloin, kun erikseen on säädetty hallintopäätöksen saattamisesta viranomaisen käsiteltäväksi muuna kuin muutoksenhakuasiana.
Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta.
*****

Samat ongelmat saattavat tulla minkä tahansa hallintotehtävän tai koulun yksityistämisen yhteydessä. 

Minusta ei pitäisi yksityistää hallintotehtäviä, julkista koulutusta tai muuta hallintotehtävää, silloin "asianmukaisuuden" valvonta ja muutoksen haku on vaikeampaa.

Ymmärrän yksityisen parkinvalvonnan tarpeen ja tehtävän. Jos kiinteistö omistaa tontin, jossa on parkkipaikka tai jossa parkkeerataan, toki pitää olla keinoja saada luvaton pysäköinti loppumaan. Oman autopaikkani eteen rivitalomme piha-alueella on monesti pysäköity enkä saa autoani siirtymään. Se harmittaa. Olen vain odottanut tai soittanut puhelinnumeron rekisterikilven perusteella.

Tehokkuus on tärkeä, mutta myös muutoksenhakumenettely ja oikeusturva. Olen siksi sitä mieltä, että verovaroilla pitää kustantaa poliisille lisää resursseja, vastaavat säästöt voidaan nipistää liiallisesta subjektiivisten etujen nipusta.

Olen Perustuslain 2§:n kannalla nyt ja jatkossa
"Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia".

Lopullinen mielipiteeni on siis
Hallintotehtävät ja tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, on oltava minusta vain viranomaisella. Olen samalla kannalla kuin Eduskunnan perustuslakivaliokunta (luullakseni) ja KKO:n päätös yksityisestä parkkivalvonnasta on minusta vain yksittäistapaus, tapauslyhennelmän mukaan pysäköinti laputustilanteessa oli ollut toistuvaa paikalla, jossa olisi pitänyt olla pysäköintilupa.

Antaisin kuitenkin yksityiselle sopimusoikeuden ja laputusoikeuden tilanteessa, jossa alue on aidattu ja alueella on parkkiautomaatti tai puomi tai tilanteessa, jossa kaikilla pitää olla oma paikka. Kaksi viimeistä kuvaa ovat Helsingistä, ja minusta näissä tilanteissa ehdot ovat selkeät, aidattu tai puomitettu alue eli minusta asia on kunnossa.
***
17.10.2013 Johannes Koskinen Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ennakoi, että parkkifirmat joutuisivat avustaviin tehtäviin, en ole nähnyt mustaa valkoisella, eikä lakia ole tietenkään säädetty eikä se tietnkään voi tulla kovinkaan pian voimaan, mutta suuntaa ja periaatetta tässä on haettu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)