torstai 13. joulukuuta 2012

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki hahmotelma vie vanhemmilta kasvatusmahdollisuuksia


Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. ”.


Minulle heräsi tämän asian tiimoilla mieleen, että halutaanko todella kasvatusvastuu ja -oikeus siirtää kodeilta "yhteiskunnalle": 

Lakiesityksessä kaikki ”opiskelijahuolto” niputetaan yhteen lakiin, eli peruskoulu, lukio ja ammattikoulu, mutta tilanne kunnan oppivelvollisuusperuskoulussa on erilainen kun osakeyhtiöpohjaisessa ammatillisessa koulutuksessa ja oppilaiden ikähaarukka alkaa kuudesta vuodesta mutta ei pääty edes täysi-ikäisyyteen. 
Lakiehdotuksen 3§ ja 5§ määrittävät toimintaa suhteessa koteihin 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena
suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa 
muiden yhteistyötahojen kanssa. 5 § edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä kodin kanssa

Kuten tiedämme voimassa olevan Lastensuojelulain 2§ määrittää suoraan, että
Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään.
Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.
Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Jäljempänä tässä laissa säädetyin edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon ja huollon järjestämiseks
i”

Ihmetyttää siksi ehdotuksen 17§ mustattu kohta. Minusta ehdotettu 17§ tuntuu juuri päinvastaiselta ja on viemässä kodeilta ns. kasvatusvastuuta ja kasvatusoikeutta. 


Ehdotettu 17 § Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema opiskeluhuollossa 
Opiskelijan yksilökohtainen opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa.  Hänen omat toivomuksensa ja mielipiteensä on otettava huomioon häntä koskevissa  toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. 
Jos alaikäinen tai muutoin vajaavaltainen ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi kykene arvioimaan itsenäisesti asian merkitystä, alaikäistä tai muutoin vajaavaltaista opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tarvittaessa myös hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa, ellei sille ole tässä tai muussa laissa säädettyä estettä. 
Jos alaikäinen ei kykene arvioimaan itsenäisesti asian merkitystä ja huoltaja kieltää toimenpiteet, jotka opiskeluhuollon työntekijä arvioi välttämättömiksi lapsen terveyden tai kehityksen kannalta, on työntekijän tehtävä lastensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi siten kuin lastensuojelulaissa (417 / 2007) säädetään. 
Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa  ja muut henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää 
1) huoltajaansa tai muuta laillista edustajansa osallistumista itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn; sekä 
2) antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleenjollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Eli vanhemmat voidaan sulkea kaikesta toiminnasta syrjään.

Ymmärrän, että opiskelija, joka on seitsemäntoistavuotias, ja joka ei asu kotona ei ehkä tarvitse tai halua vanhempia paikalle, mutta tarkoittaako tämä jo seitsenvuotiasta, joka ei halua vanhempiaan paikalle, että näin voitaisiin menetellä asia olisi oppilashuollon ja opiskelijan asia? 


Samoin ehdotettu 18§ evää minusta vanhemmilta oikeuksia 
18 § Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian käsittely 
Kun opiskeluhuollossa käsitellään yksittäistä opiskelijaa koskevaa asiaa (yksilökohtainen opiskeluhuolto), sen käsittelyyn voivat osallistua vain sellaiset henkilöt, joiden opetus- tai opiskeluhuollon tehtävien toteuttamiseen käsiteltävä asia välittömästi kuuluu. Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi* lisäksi osallistua muita tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. ...

*Minusta oikeasti pitäisi miettiä kenellä on kasvatusvastuu, ja olen ehkä konservatiivi, mutta minusta aina kasvatusvastuu on etupäässä kodilla. Lähtökohta lienee lakiesityksessä, että lapsen asiat eivät kuulu kodille. Jos ei kodin kanssa yhteistyö pelaa voidaan vielä tehdä lastensuojeluilmoitus, kannattaisiko ensin kuitenkin informoida vanhempia, osallistaa huoltajia. Lastensuojelulaki ja muut asiaan liittyvät lait määrittävät kyllä lastensuojeluilmoitusproseduurit, joiden perusteella esimerkiksi huostaanotto voi tapahtua (niitä ei ole mitenkään liian vähän Suomessa, jos lehtijutut pitävät kutinsa).  Huostaanotetullakin lapsella on joku laillinen edunvalvoja. 

Ehdotuksen 22§ puhuu koulusta toiseen siirrettävistä ”salassa pidettävistä tiedoista”. Minusta pykälä pitäisi minusta muotoilla niin, että ” salassa pidettävätkin tiedot, jotka ovat välttämättömiä koulutuksen järjestämisen tai opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta” pitää antaa siirron yhteydessä myös automaattisesti joko 15-vuotiaalle opiskelijalle tai hänen huoltajalleen ja alle viisitoistavuotiaan huoltajalle tai lailliselle edustajalle, opiskelijan olisi saatava nähdä poikkeuksetta myös itseään koskevat kirjaukset ilman eri pyyntöä. Perustelu, hän ei tiedä kirjauksia olevankaan, näin väitän.


Minusta systeemin avoimuuden kannalta pitää olla tilanne, että opiskelija/huoltaja tietää mitä tietoja on siirretty ja onko tietoja siirretty. Tietosuojavaltuutetun toimiston sanoin ” Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan”. 

Tässä tilanteessa minusta luovutuksesta pitäisi informoida automaattisesti. 

22 § Oikeus poiketa salassapitovelvoitteista 
Sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta 21 §:ssä taikka erikseen säädetään, on opiskelijan yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja  luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot,  jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.
... Tämä on minusta turha, koska ao. koululait jo kertovat tämän.

pykälä jatkuu ...
Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, on aikaisemman
koulutuksen järjestäjän pyydettävä opiskelijan taikka, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa tai muun laillisen  edustajansa suostumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan siirtää opiskeluhuollon asiakasrekistereistä sellaiset salassa pidettävätkin tiedot, jotka ovat välttämättömiä koulutuksen tai opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta.

Vähän sekavia ajatuksia minulla, mutta olen sangen ymmälläni. Halutaanko kasvatusoikeus siirtää oppilashuollolle?
***
Lastensuojelulain 25§ kertoo jo, että esimerkiksi koulussa töissä oleva joutuu toimimaan seuraavalla tavalla
25§ Ilmoitusvelvollisuus ...
2) opetustoimen;
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän;
12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön
palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Eli ensin koulussa vanhemmat voidaan minusta jättää paitsi tietoa, ja sitten vielä tehdä "lastensuojeluilmoitus".
--
A-Talkissakin puhuttiin koulun ja vanhempien välisistä suhteista. Joissain kouluissa on nollatoleranssi lintsaamisen suhteen, kuin pitää ollakin.

Minusta koulun ja viranomaisen pitää noudattaa lakia, Perustuslain 2§:n mukaan  "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia." eli laillisella linjalla kuin ollaan niin oikealla tiellä ollaan. Pitää muistaa, että Perustuslain 21§ kertoo, että  "Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla".

Eli siis vanhemmilla ja opiskelijoilla on myös lailliset oikeutensa, joita voivat käyttää.
Koulun menettelytavat ovat osin sovittavissa esim. järjestyssäännöt ja puuttumisen menettelytavat. Minusta dialogi opettajien ja oppilaiden, oppilaiden ja vanhempien ja koulun ja kodin kanssa sovittelisi monta ristiriitaa jo etukäteen. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)