sunnuntai 8. joulukuuta 2013

Opettajien takavarikot alkavat, rauhoittuuko koulu?

Vuoden 2014 alusta muuttuivat koulun pelisäännöt eli  opettajilla on oikeus tarkastaa oppilas ja haltuunottaa oppilaan tavaroita, toivon mukaan peruskoulu rauhoittuu. Kuten alempana ilmenee "takavarikointi" tulee suorittaa hienotunteisesti ja tytöltä takavarikoinnin suorittaa naisopettaja, pojalta miesopettaja. Tarkastuksessa, joka on pintapuolinen, pitää olla läsnä toinen kouluun henkilökuntaan kuuluva. Minusta tässä ei ole määritelty sukupuolta, mutta oletettavaa on, että se on tytöillä nainen ja pojilla mies. Tarkastuksesta ja takavarikoinnista  pitää antaa raportti ja informoida huoltajia. Haltuunotettu omaisuus pitää palauttaa oppitunnin tai koulupäivän jälkeen. "Laittomat" tavarat pitää luovuttaa poliisille.

Edit 12.9.2014: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on linjannut aivan oikein, että opettajalla ei ole oikeutta haltuunottaa oppilaan kännykkää, ellei oppilas häiritse sillä opetusta. Päätöstä, en löytänyt, mutta juttu oli Opettaja-lehdessä 35/2014. 

Minusta on päivänselvää, että koulun järjestyssäännöt eivät mene lain yli, eikä kännykkää voida tietenkään kieltää. Kännykkä on henkilökohtainen tavara. Oppilaalla on oikeus omiin tavaroihinsa. Hyvä Etelä-Suomen AVI.

Muutokset perusopetuslakiin, lukiolakiin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta ovat käyneet eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, joten laki voitiin säätää normaalissa järjestyksessä 

Uusitussa perusopetuslain 29§:ssä siis säädettäisiin, että ”opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön” eikä ”kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä”. Minusta tämä on ainakin ampuma-ase, puukko tai muu teräase, kaasuase tai nyrkkirauta tai esim. huumava aine.
Väljästi sanoen 29§ myös pykälä määrää, että koulun pitää tehdä kiusaamisen vastainen suunnitelma ja hyväksyä järjestyssäännöt..

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään peruopetuslain 35§:ssä, eli vahingonkorvauslaki on edelleen voimassa, mutta uutta on, että koulussa kouluaikana opettajalla tai rehtorilla on oikeus määrätä oppilas puhdistamaan sotkemansa paikka. Oppilaan oikeutta osallistua opetukseen ei saa kuitenkaan rajoittaa ja koulupäivän jälkeisestä "toiminnasta" pitää ilmoittaa kotiin.

Lain 35 a §:ssä säädetään, että oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun, jonka kirjaukset tulee ilmoittaa kotiin, ja kotijoukot voivat eräin edellytyksin niihin osallistua. Jälki-istunnossa voidaan teettää kasvatuksellisia kirjallisia tai suullisia tehtäviä tai harjoituksia. Jälki-istunnossa pitää olla hiljaa, jos niin määrätään, tietenkään hiljaa ei tarvitse olla, jos kyse on suullisista tehtävistä. Jälki-istunto ei korvaa oppituntia eikä oppilas voi olla poissa sen vuoksi oppitunnilta.

Suurimmat muutokset tulevat muihin lain 36§ kohtiin, niissä säädetään 36 a, d, e, f,g ja h §:issä
36 a §:ssä todetaan, että rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano, ja ”määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin
36 d §:ssä säädetään oikeudesta ottaa haltuun esineitä tai aineita. Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Tähän pätee mitä on säädetty voimakeinojen liioittelusta Rikoslain 4:s luku ja 6: § "Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua vain sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin." Voimankäyttövälineitä ei luonnollisestikaan saa käyttää.

36 e §:ssä määrätään oikeudesta tarkastaa oppilaan tavarat tähän laitan ehdotetun pykälän sanatarkasti
Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että oppilaan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.
Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.
Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä".
Eli minusta varsin hyvä muotoilu, minusta kiireellinen tilanne koskee uhkaavaa oppilasta, jolla on ase, eli se on oltava poikkeustapaus.

36 f §:ssä säädetään haltuunoton ja tarkastamisen yleiset periaatteista, eli toimet tehdään turvallisesti mahdollisimman vähän puututaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja toimitaan hienotunteisesti ja 
"toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa". lisäksi säädetään, että 
"voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle".
Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian.
36 g §:ssä säädetään haltuun otetun esineen palauttamisesta, eli tavara palautetaan joko oppitunnin jälkeen tai viimeistään työpäivin päättymisen jälkeen. Mikäli on lain mukaan kielletyistä esineistä palautetaan ne huoltajille (oletus esim. tupakkatuotteet) tai poliisille ("haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet").

36 h §:ssä todetaan, että luokasta poistettua oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa (tämä on johtanut kuulemani mukaan eräissä kouluissa siihen, että oppilaita ei saa poistaa luokasta, koska valvontaa ei pystytä järjestämään vaatii ylimääräisen opettajan) ja oppilashuolto pitää järjestää esimerkiksi jälki-istunnon saaneelle oppilaalle.

36 i §:ssä säädetään kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraamisesta seuraavasti "Opetuksen järjestäjän tulee seurata 35 a, 36, 36 b, 36 d ja 36 e §:n mukaisten toimenpiteiden käyttöä ja niiden kehittymistä".

Aika näyttää kuinka uusi laki toimii, ja minkälaisia ohjeita tai määräyksiä sen toimeenpanossa annetaan. Toivottavasti koulu rauhoittuu.
***


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Roskapostin vuoksi kommenttien valvonta on päällä.
Kiitos kuitenkin, että kommentoit :)